my-video-hosting-guide

မိတ္ဆက္ျခင္း


ဤလမ္းညႊန္တြင္ ဗြီဒီယို မ်ားကို စုေပါင္းထားရွိျခင္း၊ ျပသျခင္းႏွင့္ host လုပ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ မည္သို႔ ျပဳလုပ္မည္ဆိုေသာ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ထိုု႔အျပင္ Youtube ႏွင့္ Vimeo ကဲ့သုိ႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပၚတြင္ မွီခိုအားထားေနမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အျခား ကြဲျပားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ ဤလမ္းညႊန္သည္ -

  • လူထုသတင္းသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး(သို႔) လူမႈအေျပာင္းအလဲလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဗြီဒီယို ဖိုင္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ဗြီဒီယို ဖိုင္မ်ားကို ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ မွ်ေ၀ရန္ အတြက္ ပိုမိုလြတ္လပ္ေသာ Hosting ေျဖရွင္းနည္းကို ရွာေဖြေနေသာထုတ္လုပ္သူမ်ား
  • ဗီြဒီယို hosting ေနရာသစ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳလိုေသာ ၀က္ဆိုက္ေရးဆြဲသူမ်ား
  • အင္တာနက္ေပၚတြင္ ဗီဒီယိုမ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ သင္ယူေလ့လာလိုသူ စိတ္၀င္စားသူ အားလံုးအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ဤလမ္းညြန္တစ္ခုလံုးတြင္ ကၽြန္ေနာ္တို႔ အေနႏွင့္ ဗီြဒီယို hosting ႏွင့္ပါတ္သက္ျပီး မည္သည့္ နည္းပညာကို အေကာင္းဆံုး ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳရန္ နည္းစနစ္အခ်ိဳ႕ုကုိ မွ်ေ၀ေပးႏိုင္ရန္အားထုတ္ထားပါသည္။ 


အမွီခိုကင္းေသာ ဗြီဒီယို hosting ၀က္ဆိုက္တစ္ခု မ်က္ႏွာျပင္ကုိ ဖမ္းယူထားေသာပံု

ဘာေၾကာင့္ အမွီခိုကင္းလဲ။ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား

ဘာေၾကာင့္ YouTube တစ္ခုုတည္းကိုုဘဲ မသံုးသင့္တာလဲ။

WITNESS ကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ လူမႈလုပ္ရွားမႈႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ဗီဒီယုိမ်ား ႏွင့္ အျခား လြတ္လပ္ေသာ ထုတ္လုပ္သူမ်ား ၏ ဗီြဒီယိုမ်ားကို တင္ႏိုင္ရန္ YouTube ႏွင့္ အျခားေသာ စီးပြားေရး အရ တည္ေထာင္ထားသည္ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ား မွ်ေ၀ႏိုင္ေသာ ၀က္ဆိုက္မ်ားကို ကူညီရန္ အျပင္းအထန္ၾကိဳး စားခဲ့ၾကပါသည္။ ဥပမာ  Youtube တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဗြီဒီယိုုမ်ားကိုု တင္ေပးေသာ Channel တစ္ခုု အား Witness အဖြဲ႔မွ ျပဳလုုပ္ထားပါသည္။


YouTube သံုးစြဲျခင္းကို ေရွာင္ရွာျခင္းျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား

  • ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗြီဒီယိုေတြကို YouTube မွာရွာဖုိ႔ ေပၚမလာေတာ့ဘူးဆိုရင္ ၾကည့္ရႈမည့္သူေတြ ဆံုးရွံးသြားမွာလား

  • ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ ဗြီဒီယိုက အရမ္း ေအာင္ျမင္လို႔ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ၀င္ၾကည့္ရင္ က်ေနာ္တို႔ ၀က္ဆိုက္ ၾကီး ပ်က္စီးသြားႏိုင္သာလား

  • ဗီြဒီယုိေတြကို အရည္အေသြး အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဘယ္လိုျဖန္႔ေ၀ ႏိုင္မလဲ

စတဲ့ အေျခအေနေတြကို က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ hosting သံုးတဲ့ အခါမွာ စဥ္းစားစရာ မ်ား အျဖစ္ ရင္ဆိုင္လာရႏိုင္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔အေနႏွင့္ ယင္းစိန္ေခၚခ်က္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ေက်ာ္လႊားမည္ (သို႔မဟုတ္ ) ဘယ္လို ရင္ဆိုင္မည္္ဆိုသည္ကို ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပမယ့္ အခန္းေတြမွာ တစ္ဆင့္ျပီး တဆင့္ မိတ္ဆက္ ရွင္းျပ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

လမ္းညႊန္စာအုပ္အေၾကာင္း

ေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈအေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ အြန္လိုင္း ဗြီဒီယိုမ်ား ကုိ ေသခ်ာစြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ Internews Europe ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ စီမံခ်က္၏ အစိတ္ပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ပါလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လမ္းညြန္ထားပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္ကို ေရးသား သူသည္ FLOSS လက္စြဲစာအုပ္မ်ား စီမံခ်က္၏ တက္ၾကြေသာ အဖြဲ႔၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္သူ Mick Fuzz ႏွင့္ Engagemedia မွ Anna Helme တို႔ျဖစ္ပါသည္။ v4c.org နက္၀က္အေနျဖင့္ ေရးသားျပဳစုထားသည္မ်ား ကို အေခ်ာသတ္ ျပန္လည္တည္းျဖတ္ေပးထားပါသည္။

လမ္းညႊန္တြင္ ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ား

၂) ေ၀ါဟာရမ်ားႏွင့္ အယူအဆမ်ားကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္း

၃) ကုိယ္ပိုင္ Hosting (သို႔မဟုတ္) ဗီြဒီယို ၀န္ေဆာင္မႈ

၄) အြန္လိုင္ ဗီြဒီယိုမ်ားကို နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ေပါင္းစပ္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း

၅) အြန္လိုင္းဗီြဒီယို ပေလယာမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း

၆) ဗီြဒီယို စုေပါင္းထားျခင္း