အြန္လိုင္း ဗီြဒီယိုမ်ားကို နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ေပါင္းစပ္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း

အြန္လိုင္းဗြီဒီယိုမ်ားကုိ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေပါင္းစပ္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုိယ္ပိုင္၀က္ဆိုက္မ်ားေပၚတြင္ ျပင္ပဗီြဒီယို၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္ hosting ေပၚတြင္ တင္ထားေသာ ဗီြဒီယိုမ်ားကို ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

Embedding Video Players

အြန္လိုင္းဗြီဒီယိုမ်ားကုိ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေပါင္းစပ္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုိယ္ပိုင္၀က္ဆိုက္မ်ားေပၚတြင္ ျပင္ပဗီြဒီယို၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္ hosting ေပၚတြင္ တင္ထားေသာ ဗီြဒီယိုမ်ားကို ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳျခင္းကို ဆိုလိုသည္။Vimeo ဆိုုက္မွာ Embed လုုပ္ထားေသာ ဗီြဒီယိုုတစ္ခုု

Upload Video to Both Your Website and a Sharing Service

When uploading your videos to your own site, you may want to upload to YouTube as a back up. This could allow you to 'swap out' popular videos to prevent your bandwidth costs from being too high.

အြန္လိုင္း ဗီြဒီယိုမ်ားကို နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ေပါင္းစပ္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း

ဗီြဒီယိုမ်ားကို မွ်ေ၀ရန္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ၀က္ဆိုက္ႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္၀က္ဆိုက္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးေပၚတြင္ ဗြီဒီယို ဖုိင္မ်ားတင္ျခင္း
သင့္ဗြီဒီယိုမ်ားကုိ သင့္ ကုိယ္ပိုင္၀က္ဆိုက္တြင္ တင္ခ်ိန္တြင္ သင့္အေနႏွင့္ YouTube ကဲ့သို႔ေသာ ၀က္ဆိုက္မ်ားေပၚတြင္ back up အေနႏွင့္ တင္ထားႏိုင္သည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ဗီြဒီယုိမ်ားကို လူမ်ားသြားေရာက္ၾကည့္ရႈရာတြင္ bandwidth ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

ဗြီဒီယို၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ၀က္ဆိုက္မ်ိဳးစံုတြင္ ဗြီဒီယိုကို တင္ျခင္း    

သင့္အေနႏွင့္ ဗီြဒီယိုကုိ ကိုယ္ပိုင္ webspace ေပၚတြင္လည္း တင္ထားႏိုင္ျခင္းမရွိေသာအခါ၊ ဗြီဒီယို ၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ခု ထဲကိုဘဲ မွီခိုအားထားရမႈမွ ေလွ်ာ့ခ်လိုေသာ အခါ သင့္အေနႏွင့္ ဗီြဒီယို၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေသာ ၀က္ဆိုက္မ်ိဳးစံုတြင္ ဗြီဒီယုိကို

တင္ျခင္း၊ သိုမွီးသိမ္းဆည္းျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ သင့္အေနႏွင့္ အခ်ိန္လဲ ရမယ္ဆိုရင္ အင္တာနက္ ေကာ္နက္ရွင္ ေကာင္းလည္း ရွိမယ္ဆိုရင္ ဗီြဒီယို ၀န္ေဆာင္မႈ ႏွစ္ခု သို႔ မဟုတ္ ထုိ႔ ထက္ပိုျပီး ဗြီဒီယို ဖိုင္ကို မွ်ေ၀ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
ထုိသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကြဲျပားျခားနား ေသာ ၀က္ဆိုက္မ်ိဳးစံုမွ ပရိတ္သတ္ မ်ိဳးစံုဆီသို႔ သင့္ ဗြီဒီယို ကုိ ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ  ေက်းဇူးကုိ ခံစားရရွိႏိုင္ျပီး သင့္ဗြီီဒီယိုအြန္လိုင္ေပၚတြင္ တည္ရွိမႈကို ပိုမို သက္ေရာက္မႈ ရွိေစ ႏိုင္ပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ခုမွ သင့္အေကာင့္ကုိ ရပ္ဆိုင္းလိုက္လွ်င္ေတာင္မွ သင့္အေနႏွင့္ ၾကည့္ရႈသူမ်ား ကုိ အျခား ဆိုက္တစ္ခုသို႔ တိုက္ရိုက္ညႊန္းေပးႏိုင္သည္။

သိုမွီးသိမ္းဆည္းႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း

အခ်ိဳ႔ေသာသိုမွီးသိမ္းဆည္းႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပးေသာ၀က္ဆို္က္မ်ားတြင္ ဗြီဒီယို ဖိုင္မ်ားကို တင္ထားရန္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ယင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ကန္သတ္မႈအခ်ိဳ႕ ရွိေပမယ့္ ဗြီဒီယိုဖိုင္မ်ားကို တင္ရန္ သင့္တင့္ေသာ အေနအထားရွိပါသည္။  

အင္တာနက္ေပၚတြင္ သိုမွီးသိမ္းဆည္းျခင္း -  archive.orgကဲ့သုိ႔ေသာ website မ်ားတြင္ သူတို႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပါတ္သက္ေသာ လိုင္စင္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါရွိပါသည္။  ယင္း၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေသာဆိုက္မ်ားတြင္ embeddable player မ်ားထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ သင့္အေနႏွင့္ ယင္းဆိုက္မွ ဗြီဒီယုိလင့္ကုိ ယူျပီး သင္၏ ၀က္ဆိုက္ေပၚတြင္ ထည့္သြင္းပါက လည္းေကာင္း ဗြီဒီယိုဖိုင္မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ HTML5 players အျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

Archive.org မွ  Art and Music က႑

WikiCommons : WikiCommons အေနျဖင့္ WebM (သုိ႔) OggTheora ေဖာမက္မ်ားျဖင့္ ဗီြဒီိယိုမ်ားကို 500 mb အထိတင္ရန္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ WikiCommons သည္ သင့္ဗီြဒီယိုမ်ားကို အင္တာနက္ေပၚတြင္ တင္ျပီး သိမ္းဆည္းရန္အတြက္ Wikipedia ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ျပဳလုပ္ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

Wiki Commons ဗြီဒီယိုု စာမ်က္ႏွာ

သင့္၏ ကိုယ္ပိုင္ Player တြင္ YouTube Video မ်ားျပသျခင္း

သင့္အေနႏွင့္ အင္တာနက္ေပၚတြင္တင္ခဲ့ေသာ ဗြီဒီယိုမ်ားကို ၾကားခံဖြင့္ေပးရန္ player ႏွင့္ အျခား၀က္ဆိုက္မ်ား တြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ player မ်ားမွာ အေတာ္ေလးကြဲျပားျခားနားႏိုင္သည္။ သင့္ကုိယ္ပိုင္ HTML5 players ဗြီဒီယို၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ဗြီဒီယိုမ်ားကုိ ထည့္သြင္းျပသျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ကိုုယ္ပိုုင္တင္ထားေသာ ဝက္ဆိုုက္တစ္ခုုအတြင္းမွ HTML5 သံုုးထားေသာ Player ျဖင့္ Youtube ဗြီဒီယိုုအား MediaElement.js player ျဖင့္ဖြင့္ျပထားပံုု

ယင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ယခုလမ္းညႊန္စာအုပ္၏ အျခားအခန္းတြင္း အေသးစိတ္ရွင္းလင္းျပသပါမည္။ JW Player ႏွင့္ MediaElement.js players ၏ စာမ်က္ႏွာ မ်ားတြင္ လည္း နမူနာမ်ားျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ 

ရင္းျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ဗြီဒီယိုမ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း

သင့္အေနႏွင့္ ဗြီဒီယိုမ်ားကို ဖန္းတီးျပသေလ့ရွိေသာ အျခားအဖြဲ႔စည္းမ်ားႏွင့္ပူေပါင္းျပီး သင့္ဗီြဒီိယိုမ်ားကိုလဲ ျပသျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။


(Vision.tv project က လံွဳ႕ေဆာ္စည္းရံုုးမွဳနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ ဗြီဒီယိုုမ်ားကိုု Playlist ျပဳလုုပ္ျပီး အျခားသူမ်ားကိုုလည္း ဒီ Playlist ကိုု လြယ္လင့္တကူ ကူးယူျပသႏိုုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသည္)

ဗီြဒီယိုမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း အေၾကာငး္ကုိ လမ္းညြန္စာအုပ္၏ အျခား အခန္းတြင္ ပါ၀င္ပါမည္။

နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အမွတ္မထင္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အႏၱရယ္မ်ား

Interfaces မ်ားေျပာင္းလဲျခင္း   -    YouTube အေနႏွင့္ သူ၏ Interface ကို မၾကာခဏ ေျပာင္းလဲ တက္ပါသည္။

ဗီြဒီယိုမ်ား သိုမွီးသိမ္းဆည္းထားရန္ စိတ္မခ်ရျခင္း -  သင့္အေနႏွင့္ သင့္ဗြီဒီယိုမ်ားကို အြန္လို္င္းေပၚတြင္ သိမ္းဆည္းရန္ မွ်ေ၀ရန္အတြက္ အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ၀က္ဆိုက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ စိတ္ခ်ရေသာ အေျခအေန မိမိႏွစ္သက္သလို ဖန္တီးႏိုင္ေသ အေျခအေနမ်ားရမည္ မဟုတ္ေပ။

Advanced Responsive Video Embedder

ပံုုမွန္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဗြီဒီယိုုမ်ား embed လုုပ္ျခင္းအျပင္ အျခားနည္းလမ္းမ်ိဳးစံုုျဖင့္ embed လုုပ္ျခင္းမ်ားကိုုလည္း သင္သိလိုုပါလိမ့္မည္။ ထိုုသိုု႔လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ရန္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ Plugins မ်ားစြာရွိပါသည္။ ထိုု Plugins အားလံုုးအား အသံုုးျပဳပံုုကိုု ဤလမ္းညႊန္မွ မေဖာ္ျပႏိုုင္ပါ။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ advanced responsive video embedder တစ္ခုုအေၾကာင္းကိုုသာ ေဖာ္ျပလုုိက္ရပါသည္။

Advanced Responsive Video Embedder အားလက္ေတြပအသံုုးျပဳျခင္း

သင့္အေနႏွင့္ WordPress plugin မ်ားကို ဘယ္လို ရယူရွာေဖြ ျပီး Install လုပ္ရန္ အကူညီလိုအပ္ပါက ဒီေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

စတင္ျပီး Advanced Responsive Video Embedder plugin ကို install လုပ္ပါ ။ ျပီးေနာ္ JqueryColorbox plugin ကို ေပါင္းထည့္ပါ။ .  

Wordpress ၏ editor ဘားတြင္ icon အသစ္တစ္ခုကို ျမင္ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

Icon ေပၚတြင္ click လုပ္ျပီး ေပၚလာေသာ box တင္ သင္ထည့္သြင္းလိုေသာ Video URL ကို ထည့္သြင္းပါ။


အျခားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ထပ္မံျဖည့္သြင္းႏိုင္သည္။ Thumbnail ကုိ ေရြးပါ

Insert Short Code ကို ႏွိပ္ပါ။

သင့္ ပိုစ့္ကို သိမ္းထားရန္ Publish ကိုႏွိပ္ပါ။

သင့္အေနႏွင့္ ျပန္လည္စစ္ေဆးလိုေသာအခါ Video ၏ thumbnail image ကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။

ယင္း Thumbnail တြင္ ႏွိပ္လိုက္ေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စာမ်က္ႏွာသည္ အညိဳေရာင္သို႔ ေျပာင္းသြားမည္ျဖစ္ျပီး တင္ခဲ့ေသာ ဗြီဒီယိုသည္ colorbox အတြင္းတြင္ ျပသေနသည္ကို ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ install ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ jQurerycolorbox Plugin ေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

Browser အလိုုက္ တုုန္႔ျပန္မွဳမွာလည္းေကာင္းပါသည္။ ဥပမာ - ကိုုယ့္ Browers screen အၾကီးအေသးအလုုိက္ သင့္ေလ ွ်ာ္ရာ အရြယ္အစားေျပာင္းေပးပါသည္။
.  

Browser စကရင္ ၾကီးပါက အထက္ပါအတိုုင္းျမင္ရပါလိမ့္မည္။

စကရင္ေသးလ ွ်င္ ေသးသည့္အတိုုင္းေျပာင္းလဲသြားပါလိမ့္မည္။

ေရာင္စံုု box ေလးအတြင္းမွ စိတ္ၾကိဳက္ setting မ်ားကိုုေရြးခ်ယ္ျပီး ပံုုစံေျပာင္းလဲၾကည့္ရွဳႏိုုင္ပါသည္။

အြန္လိုင္းဗီြဒီယို ပေလယာမ်ားကို အသံုုးျပဳျခင္း

ယခု အခန္းတြင္ သင့္အေနႏွင့္ကုိယ္ပိုင္ hosting ေပၚတြင္ အသံုးျပဳရန္ ဗြီဒီယို format မ်ားႏွင့္ ဗြီဒီယို Player မ်ားကို အေျခခံ မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။ ၀က္နည္းပညာသည္ အခမဲ့ သံုးစြဲျခင္း၊ opensource software solutions (အခမဲ့လြတ္လပ္ အသံုုးျပဳႏိုုင္ေသာ ေဆာ့ဝဲ) ႏွင့္ open standards ေပၚတြင္ အေျခခံထားႏိုင္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ Open formats ႏွင့္ Open standards မ်ား ဟာ အနာဂါတ္တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳလာမည္ျဖစ္သည္။  Open solution ေတြ ဟာ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေသာေျဖရွင္းနည္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

HTML5 web Browser လွ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာျခင္းသည္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ ဗြီဒီယိုဖိုင္မ်ားကို ကုန္ကစရိတ္သက္သာျပီး လြယ္ကူစြာ host ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစပါသည္။ လက္ရွိအေျခေနတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ HTML5 players မ်ားကုိေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းအငယ္က Flash player ႏွင့္ swf video တို႔ ၏ စိုးမိုးထားေသာ အေျခအေနကို ႏိႈင္းယွည္ ၾကည့္ပါက အခု အေျခသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေန တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ဗီြဒီယို players နမူနာအခ်ိဳ႕


ဤလမ္းညႊန္တြင္ ကၽြန္ပ္တို႔ အေနႏွင့္ player မ်ားလုပ္ေဆာင္ပံုကိုရွင္းျပရာတြင္ ရိုးရွင္းေသာ စာမ်ားျဖင့္သာ ရွင္းျပေလးရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု မ်ိုးဆက္သစ္ player အခ်ိဳ႔ကို႔ သင္ အင္တာနက္၀က္ဆိုက္တြင္ ေပါင္းစပ္ထည္သြင္းသည့္အေၾကာင္းကို ဤအခန္းတြင္ရွင္းျပေသာအခါ ပံုမ်ားႏွင့္ ပါထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။


Sublime HTML5 ဗြီဒီယိုု player က Twitter ႏွင့္ Facebook မ်ားတြင္ လြယ္လင့္တကူ ကူးယူေဖာ္ျပႏိုုင္ရန္ ျပဳလုုပ္ေပးထားပါသည္။(Kaltura ဗြီဒီယိုု player ကလည္း ဗြီဒီယုုိမ်ားကိုု လြယ္လင့္တကူ ကူးယူေဖာ္ျပႏိုုင္ရန္ ျပဳလုုပ္ထားသည္။)

 

MediaElement.js ကေတာ့ စာတန္းထိုုးမ်ားႏွင့္ ပံုုစံမ်ားလြယ္လင့္တကူေျပာင္းလဲႏိုုင္သည္။

HTML5 တြင္ထည့္သြင္းတဲ့ Video ေတြနဲ႔ ပါတ္သက္ အေသာက်ဥ္းခ်ဳပ္

HTML5 သည္ web နည္းပညာ အေပၚတြင္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈရွိေသာ နည္းပညာမ်ားကိုလက္ခံ ႏိုင္ေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခု အခါ အင္တာနက္ browsers မ်ားသည္ video မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံႏိုင္ျခင္း၊ ဗီြဒီုယို open format မ်ားudk အလြယ္တကူ ေအာက္တြင္ေပးထားေသာ Code ကဲ့သို႔ ေပါင္းထည့္ႏိုင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

<video src="myvideo.mp4" width="320" height="240"></video>
 
မည္သည့္ browser မ်ားသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ဗီြဒီယုိ format မ်ားကို လက္ခံအသံုးျပဳႏိုင္သည္ကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
Web Browser        Ogg WebM Mp4
Chrome Yes Yes Yes
Firefox Yes Yes No
Safari No No Yes
Opera Yes Yes No
Browser တိ္ုင္းသည္ သင္ခ်ိတ္ဆက္ေသာ ဗြီဒီယိုု format မ်ားကို ျပသရန္ မျဖစ္ႏိုင္သျဖင္ည ကၽြႏ္ုတို႔

အေနျဖင့္အၾကံျပဳလိုသည္မွာ အေျခေနေပၚမသတည္ျပီး ပိုမိုသင့္ေလွ်ာ္ေသာ ဗီြဒီယို player မ်ားကို အသံုးျပဳသင့္သည္။

မည္သည့္ဗီြဒီယုိ player လဲ  -   ဗြီဒီယို player တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မည္သည့္ ဗြီဒီယို player ကို ေရြးခ်ယ္မည္ဆိုေသာ အခ်က္ ႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး က်ေနာ္တို႔ ေရြးခ်ယ္မႈကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ အခ်က္ မ်ားစြာ၇ွိသည္ ။ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္မွာ ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔ အေနႏွင့္ ဗီြဒီယုိကို ဖြင့္ရာတြင္ Devices ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားကိုဖြင့္ႏိုင္သည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနႏွင့္ မည္သည့္ player ႏွင့္ မည္သည္ browser သည္ မည္သည့္ format မ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္သည္ဟူသည့္ နည္းပညာ အေသးစိတ္ကုိ သိရပါလိမ့္မည္။

မည္သည့္ format ကုိ ေရြးသင့္သလဲ -   H264(mp4) vsWebM  - ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ WebM ကဲ့သို႔ေသာ open format မ်ားကို အခမဲ့ သံုးစြဲႏိုင္လွ်င္ေတာင္မွ   အမ်ဳိးမ်ိဳးေသာ operating systems မ်ားႏွင့္ browser အေပၚတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေရာက္ရွိရန္ ၊ အသံုးျပဳသူမ်ား ထံသို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရာက္ရွိရန္ h264 ကဲ့သုိ႔ ေသာ Format မ်ားကို ပိုမို အသံုးျပဳရန္ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

ဗီြဒီယို စုေပါင္းထားျခင္း


ဗီြဒီယိုမ်ားကို စုေပါင္းထားရွိျခင္းသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ဗြီဒီယို ရင္းျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ တစ္ေနရာထဲတြင္ စုေပါင္း ထားရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။.  

ဗြီဒီယိုမ်ားကုိ စုေပါင္းထားရွိေသာ ၀က္ဆိုက္ နမူနာမ်ား

စီးပြားေရးအရ ဗြီဒီယိုမ်ားကို စုေပါင္းထားရွိရန္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား -  ယင္းဆိုက္မ်ားတြင္ သင့္အေနႏွင့္စိတ္၀င္စား ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါသည့္ ဗြီဒီယိုမ်ားကို ရွာေဖြရန္ အသံုး၀င္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာပါ၀င္သည္။ 

Videosift မွ http://videosift.com/humanitarian

Communityအရ ဗြီဒီယုိမ်ားကို စုေပါင္းထားရွိရန္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား - အခ်ိဳ႕ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ၀က္ဆိုက္မ်ားသည္( Miro Community အပါအ၀င္) သင္ႏွင့္ သင့္မိတ္ေဆြမ်ား၏ ဗြီဒီယုိမ်ားကုိ အတူတကြ ထားရွိရန္ႏွင့္ အတူတကြ ဆြဲယူၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ အေထာက္ပံ့ေပးသည္။

Miro Community ကိုုအသံုုးျပဳထားေသာ aggregator ဆိုုက္တစ္ခုု http://www.swanseatelly.org

ဗြီဒီယိုမ်ားစုေပါင္းထားရွိရန္ ကုိယ္တုိင္ျပဳလုုပ္ျခင္း-  Durpal ႏွင့္ Wordpress ကဲ့သုိ႔ေသာ Framework မ်ားသည္ ေဒတာမ်ားကို စုေပါင္းသိမ္းဆည္းရန္ ႏွင့္ ျပသရန္ အတြက္ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးထားသည္။ မတူညီေသာ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြက္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ဗီြဒီယိုမ်ားကို စုေပါင္းသိမ္းဆည္းရန္ ကြန္ယက္တစ္ခု အျဖစ္ လည္းေကာင္းတို႔ သည္ အေတာ္ျပည့္စံုပါသည္။ 


တရားမ ွ်တမွဳႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ဗြီဒီယိုုမ်ားအား aggregate  လုုပ္ထားေသာ ဝက္ဆိုုက္တစ္ခုု http://transmission.cc

ဗြီဒီယိုုမ်ားအား စုေပါင္းထားရွိရန္ နည္းပညာမ်ား

စုေပါင္းထားရွိျခင္းကို နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္

RSS Feeds & Video Podcasts – RSS Feeds ဆိုုသည္မွာ ဝက္ဆိုုက္တစ္ခုုမွ ေနာက္တစ္ခုုဆီသိုု႔ အခ်က္အလက္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ျပရာတြင္အသံုုးျပဳသည္။ သတင္းဝက္ဆိုုက္အေတာ္အမ်ားမွာ အသံုုးျပဳၾကသည္။ ေနာက္ပိုုင္း multimedia  မ်ားတြင္ ထုုိနည္းပညာကိုု Podcasts မ်ားဟုုေခၚသည္။

APIs: ဝက္ဆိုုက္မ်ားတြင္ API နည္းပညာမ်ားကိုုထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ အျခားဝက္ဆိုုက္မ်ားမွ လြယ္လင့္တကူ ခ်ိတ္ဆက္ ဆက္သြယ္ႏိုုင္ေအာင္ျပဳလုုပ္ႏိုုင္သည္။ API မ်ားသံုုးျခင္းျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ၄င္းတိုု႔သည္ web နည္းပညာ၏ စံစနစ္မ်ားကိုု မလိုုက္နာေသာေၾကာင့္ ေနာက္ပိုုင္းတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိလာႏိုုင္ပါသည္။

OEmbed: OEmbed ဆိုုသည္မွာ Embed Code ေတြကိုုလြယ္လင့္တကူအသံုုးျပဳႏိုုင္ရန္ ျပဳလုုပ္ထားေသာ နည္းပညာတစ္ခုုျဖစ္သည္။ OEmbed သည္ထိုုသိုု႔ျပဳလုုပ္ရာတြင္ စံစနစ္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ အသံုုးျပဳရအဆင္ေျပေစပါသည္။

YouTube မွ API/RSS မ်ားကိုုယူျပီး အျခားဝက္ဆိုုက္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသံုုးျပဳနည္းကိုု ဒီစာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

WordPress Plugins မ်ားေရြးခ်ယ္ရန္ မိတ္ဆက္ျခင္း

သင့္အေနႏွင့္ သင့္ ဗီြဒီယိုမ်ားကို WordPress ၏ Default ပံုစံထက္ပိုမိုေျပာင္းလဲျပင္ဆင္လိုပါက Wordpress တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ plugin မ်ားကို တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

Wordpress ရဲ႕ အဓိက function ေတြကိုု Developer အခ်ိဳ႕က ကန္႔သတ္ကိုုင္တြယ္ထားေသာ္လည္း Themes မ်ား Plugins ေတြ အျခား function ေတြကိုုေတာ့ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကြန္ပ်ဴတာ ပရိုုဂရမ္မာ မ်ားမွ ကိုုင္တြယ္ဖန္တီးေပးထားပါသည္။

Wordpress အတြက္ plugin မ်ားစြားရွိျပီး မည္သည့္ plugin ကို အသံုးျပဳမည္ဆိုသည္ကို သိရန္ စမ္းသပ္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ မၾကာခနဆိုသလိုDevloper မ်ားသည္ သူတို႔ ေကာင္းမြန္စြာသိေသာ အသံုး၀င္သည့္ plugin မ်ားအေၾကာင္းကို အသံုးျပဳသူမ်ားထံ အၾကံျပဳ စုေဆာင္းေပးတက္ၾကသည္။   

ဗြီဒီယိုု နဲ႔သတ္ဆိုုင္ေသာ Plugin မ်ားရွာတဲ့အခါ ေတြ႔ရမယ့္ ဝဘ္စာမ်က္ႏွာ http://wordpress.org/plugins တြင္ Plugins မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္တဲ့ download မည္မ ွ်ဆြဲသြားသနည္း၊ ေနာက္ဆံုုး update လုုပ္သြားတဲ့အခ်ိန္ စသည္မ်ားကိုု ေတြ႔ႏိုုင္ပါသည္။

သင့္အေနႏွင့္ သင့္အလုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လိုအပ္သည္ plugin မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ကူညီ ႏိုင္ရန္ ေယဘူယ အၾကံျပဳခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ ရွိပါသည္။ သင့္အေနႏွင့္ plugin တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ေသာ အခါ သင္ကိုယ္တိုင္ ယင္း plugin ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ေသာေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ၾကည့္ရန္ ေအာက္တြင္ ကၽြန္ပ္တို႔ ေနျဖင့္ အၾကံ ျပဳခ်က္ အခ်ိဳ႕ ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။

Wordpress.org plugin လမ္းညြန္တြင္ ပါေသာ plugin လား - http://wordpress.org/pluginsis သည္ နာမည္ေကာင္းရေသာ plugin လမ္းညႊန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို၀က္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ pluging မ်ားသည္ အမ်ားသံုးလိုင္စင္မ်ားေပးထားၾကျပီး ယင္း plugin အရည္အေသြးႏွင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ စသည္တုိ႔ကုိ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ထို၀က္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္လည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အတြက္ plugin တစ္ခုကို အသံုးျပဳသင့္ မသင့္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အလြန္ အသံုး၀င္သည္။ အၾကံျပဳလိုသည္မွာ ယင္းလမ္းညႊန္တြင္ စာရင္းျပဳစုထားေသာ plugin တြင္ မပါေသာ plugin မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ေရွာင္ရွားသင့္ျပီး အျခား တစ္ခုကို ထပ္မံေရြးခ်ယ္သင့္ေပသည္။

ရိုးရွင္းလြယ္ကူသလား - အေကာင္းဆံုး plugin မ်ားသည္ အေၾကာင္းရာတစ္ခုကို သာ အဓိက အေထာက္ပံ ျပဳလုပ္ျပီး ယင္းကိုလဲ ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ Plugin မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ မ်ားျပားရႈပ္ေထြးလြန္းေနလွ်င္ သင္ျပဳလုပ္လိုေသာ အေၾကာင္းအရာကို လြယ္ကူရိုးရွင္းစြာ ဖန္တီႏိုင္ေသာ Plugin ကုိသာ ရွာေဖြေရြးခ်ယ္ရန္ၾကိဳးစားရပါမည္။
Plugin ကို လူဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားက Download ျပဳလုပ္ခဲ့သလဲ - http://wordpress.org/plugins/ ၏ plugin home page တြင္ သြားေရာက္ျပီး လူဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားက download လုပ္ယူခဲ့သည္ကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Up to Date ျဖစ္သလား - Wordpress သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ update ျဖစ္ေသာ plugin မ်ားကို ရႏိုင္သည္။ ကာလရွည္ၾကာစြာ update မျပဳလုပ္ေသာ plugin မ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္သည္။ 

 

အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကေကာ ဘယ္လိုလဲ - အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ စနစ္တြင္ သံုးစဲြသူတို႔၏ Feedback ကိုခြင့္ျပဳေပးထားပါသည္။ ယင္းသည္ plugin တစ္ခုကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

Is there an active support forum? Plug in ေရးသားသူအခ်ိဳ႕သည္ သူတို႔ plugin ႏွင့္ပါတ္သတ္ျပီး သံုးစြဲသူမ်ားကို အကူညီေပးရန္ ၾကိဳးစားၾကပါသည္။ ဘယ္လိုအသံုးျပဳရမည္ဆိုသည္ကို တုန္႔ျပန္ေျဖၾကားေပးျခင္း၊ code မ်ားကို အျမဲ up to date လုပ္ျခင္း ၊ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ေပးၾကပါသည္။

Plugin ေရးသားသူ တစ္ေယာက္ထက္ပိုုေသးလား? ပံုုမွန္ ကိုုယ္သံုုးေနတဲ့ Plug in ကိုု ေရးသားသူက စိတ္ပါဝင္စားမွဳမရွိေတာ့တဲ့အခါ outdate ျဖစ္သြားမွာကိုု ဘယ္သူမွ မလိုုခ်င္ပါဘူး။ ေကာင္းမြန္တဲ့ Plugin အေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ေရးသားဖန္တီးသူ တစ္ေယာက္ထက္မက ရွိတတ္ပါတယ္။

Drupal ၏ ဗီဒီယို embedding အေျခခံ

Drupal သည္ wordpress ကဲ့သို႔ content management system တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အျခား CMS အမ်ားကဲ့သို႔ပင္ Drupal သည္လည္း မ်ားျပားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားျဖင့္ ၀ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ျမန္ဆန္လြယ္ကူစြာျပဳလုပ္ ဖန္တီးႏိုင္ေစပါသည္။ Drupal အေၾကာင္း သင္ၾကားမႈ အခန္းက႑မ်ားတြင္ အေျခခံက်ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္ စတင္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အျခားစနစ္မ်ားကိုထည့္သြင္းေျပာသြားပါမည္။

Drupal တြင္ဗီဒီယိုမ်ားကို Embedd ထည့္ျခင္း

Drupal တြင္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ OEmbed နည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ပထမဦးစြာ OEmbed module ကို ပံုမွန္နည္းစနစ္အတိုင္း ထည့္သြင္းလုိက္ပါ။ oEmbed Filter module က႑ခဲြကိုလည္း enable လုပ္မိပါေစ။

oEmbed အလုပ္ လုပ္/မလုပ္ကို module ၏ configuration စမ္းသပ္သည့္ေနရာတြင္ စမ္းႏိုင္ပါသည္။

admin section တြင္ configuration, media, oEmbed ကို စမ္းသပ္ပါ။ [admin/config/media/oembed/test].   

ဗီဒီယို၏ URL ကိုရိုက္ထည့္လိုက္ပါ။ submit ႏွိပ္ပါ။ embedded လုပ္ထားၿပီးသား player ေပၚလာပါက စမ္းသပ္မႈေအာင္ျမင္ပါသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာပို႔စ္တြင္မဆို ဗီဒီယို၏ URL ကို paste လုပ္လွ်င္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကိုၾကည့္တိုင္း player အျဖစ္ေျပာင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Default Article အေၾကာင္းအရာ အမ်ိဳးအစားတြင္ စမ္းသပ္ၾကည့္ၾကပါစို႔။  

Article တစ္ခုထဲတြင္ ဗီဒီယို URL တစ္ခုကို ပို႔စ္လုပ္လိုက္ပါ။ URL ကို လင့္ခ္တစ္ခုအေနႏွင့္ မတင္မိပါေစႏွင့္။ ထိုသို႔တင္မိပါက embed အလုပ္လုပ္မည္မဟုတ္ပါ။

ပို႔စ္ကို သိမ္းဆည္းမႈလုပ္လိုက္လွ်င္ သင့္ ဗီဒီယိုေပၚလာရပါမည္။

ဤလုပ္ငန္းစဥ္က ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဗီဒီယိုကို မည္သို႔ျပသမည္ ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ အျခား ေရြးခ်ယ္မႈစနစ္မ်ားကို ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ။  

HTML5 ဗီဒီယို Player ကိုေရြးခ်ယ္ျခင္း

HTML5 player ကိုေရြးခ်ယ္ျခင္းေခါင္းစဥ္အတြက္ Drupal CMS အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တူညီေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အျခားေသာ စနစ္မ်ားစြာအတြက္လညး္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

HTML5 ဆုိသည္မွာ ၀ဘ္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုတြင္ လုပ္ႏိုင္ေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚ အရာမ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ေစမည့္ ေနာက္ဆံုုးေပၚ HTML နည္းပညာတစ္ခုုျဖစ္ပါသည္။ HTML5 specification က ဗီဒီယိုမ်ားေျပာင္းေရႊ႕ရာတြင္ အဆင္ေျပမည့္အဆင့္တစ္ခုျဖစ္ေသာ <VIDEO>tag ကိုထည့္သြင္းေပးပါသည္။

Player ၏ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း

အခ်ိဳ႕က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ HTML5 ဗီဒီယို player ၏ကဲြျပားမႈမ်ားကို သေဘာက်ေနခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳ႕က ေရြးခ်ယ္ရရႈပ္ေထြးမႈကို ၾကံဳေတြ႔ေနရႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္ပါတို႔မွာ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ player မ်ားထဲမွ တခ်ိဳ႕၏ စာရင္းျဖစ္ပါသည္။

ကံေကာင္းစြာျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအတြက္ ကူညီေပးႏိုင္ေသာ ၀ဘ္ဆိုက္အခ်ိဳ႕ရွိေနပါသည္။ ေအာက္ပါ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ထို၀ဘ္ဆိုက္မ်ား နည္းလမ္းမ်ားေပၚမူတည္ထားျဖင္း ျဖစ္ပါသည္။

ပထမဦးစြာ မည္သည့္ function မ်ားေပၚတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ player က လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမည္လဲကို ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။ သင့္ ၀ဘ္ဆိုက္အတြက္ လိုအပ္ေကာင္းမွ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေသာ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို စာရင္းလုပ္ေပးထားပါသည္။

chart ကို HTML5Video.org မွယူပါသည္။This chart is from HTML5Video.org.  

ေအာက္ပါ chart သည္ praegnanz.de/html5video/ မွ ျဖစ္ပါသည္။

 

Drupal အတြက္ ထိပ္တန္း ဗီဒီယို player module ၅ ခု


Drupal တြင္ ဗီဒီယို player မ်ား integrate လုပ္ျခင္းအတြက္ ကူညီေပးႏိုင္ေသာ ထိပ္တန္း module ၅ ခုမွာ_ 

Amara အသံုးျပဳျပီး အြႏ္လိုင္းေပၚတြင္ စာတမ္းမ်ားေရးထိုးျခင္း

သင့္ပရိ္တ္သတ္မ်ားအတြက္သင့္ ဗြီဒီယိုမ်ားတြင္ စာတမ္းမ်ားေရးထိုးႏိုင္သည္။ စာတမ္းေရးထိုးျခင္းသည္ ဗြီဒီယိုတြင္ ပါ၀င္ေသာစကားေျပာမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားတစ္ခုမွ ဘာသာျပန္ေရးထုိးႏိုင္သည္။ နားပင္သူမ်ား၊ နားေလးသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) မထင္မွတ္ေသာ မွတ္ေသာျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျပလည္ေစျခင္းအားျဖင့္ သင္ဦးတည္ေသာ ပရိတ္သတ္အစုံထံသို ေရာက္ရွိရန္ မူရင္ ဘာသာစကား စကား ေျပာမ်ားကိုလဲ စာတန္းမ်ားေရးထိုးႏိုင္သည္။

အြန္လိုင္းေပၚရွိ ဗြီဒီယို စာတန္းမ်ား

စာတမ္းေရးထိုးရာတြင္အသံုးျပဳေသာ Amara ကိုအသံုးျပဳထာသည္  

Amara transcript အသစ္တစ္ခုကုိ စတင္ျခင္း


Amara ကိုအသံုးျပဳျပီး ဗြီဒီယိုစာတန္းထုိးျခင္းကို ျပဳလုပ္ရန္ http://www.amara.org ၀က္ဆိုက္သို႔သြာျပီး သင္၏ ဗြီဒီယိုလင့္ကုိ “ Add a video” တြင္သြားေရာက္ ကူးထည့္ပါ။

Papuan Voices ၀က္ဆိုက္မွ ေအာက္ပါ ဗြီဒီယိုကို ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဘာသာျပန္ျပီးျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္ ဗီြဒီယို player တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။

ဗြီဒီယုိ စာတန္းမ်ားကို ဖန္တီးျခင္းသည္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူျပီး နားလည္လြယ္ပါသည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

စာတမ္းမ်ားကိုထည့္သြင္းရန္ ဗြီဒီယို player တြင္ သြားေရာက္ျပီး စာမ်ားကို ရိုးရွင္းစြာ ရိုက္ႏွိပ္ထည့္ ႏိုင္သည္။ သင့္အေနႏွင့္ စာတမ္းထိုးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ မျပီးဆံုးခင္ ရပ္တန္႔ထားလို႔ ပါက Save and Exit ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။
ပိုမိုမွီျငမ္းကိုးကားႏိုင္ရန္

Amara ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိပိုမိုသိရွိေစရန္ - သင့္အေနႏွင့္ Amara ၏ စာတန္းထိုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိနားလည္ႏိုင္ေစရန္ http://support.amara.org/support/solutions တြင္၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Drupal တြင္ ဗီဒီယိုအတြက္ ေရာေႏွာနည္းလမ္းမ်ား

ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေကာင္းစြာေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေသာ module မ်ားကိုသံုး၍ ဗီဒီယိုမ်ားအတြက္ နည္းလမ္းကို ၂ မ်ိဳးသာေျပာပါမည္။ အထူးသျဖင့္ လင့္ခ္ကိုသံုးၿပီး ျပင္ပမွ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားကို player အတြင္း ပူးေပါင္းထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ media ကိုသံုးၿပီး upload တင္ထားေသာ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပမွ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေပါင္းစည္းလိုက္သည့္နည္းျဖစ္ပါသည္။ 

လက္ေတြ႔: ျပင္ပဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားကို ပူးေပါင္းထည့္သြင္းျခင္း

စတင္ရန္အတြက္ Link module ကိုထည့္သြင္းလုိက္ပါ။

link field ကို content type အျဖစ္ထည့္သြင္းၿပီး Video Link ဟုအမည္ေပးပါ။  

 

ထို႔ေနာက္ Manage Display က႑မွ content အမ်ိဳးအစားတြင္ media element ဗီဒီယိုအျဖစ္အသံုးျပဳရန္ Link field ကို သတ္မွတ္ေပးပါ။

Save လုပ္ပါ။

Archive.org ကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ပတြင္ဖိုင္မ်ား လက္ခံသိမ္းဆညး္ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ေနရာမွ URL ကို paste လုပ္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သတ္မွတ္မႈကို စမ္းသပ္ၾကည့္ပါ. 

ဤပံုအတိုင္းျမင္ရလွ်င္ ျပင္ပမွ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားကို ထုတ္လႊင့္ေပးႏိုင္သည့္ player တစ္ခု ေအာင္ျမင္စြာဖန္တီးႏိုင္ၿပီဟု သိႏိုင္ပါသည္။

လက္ေတြ႔: ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ upload တင္ထားေသာ ဗီဒီယို ၂ မ်ိဳးစလံုးကို ျပသျခင္း

အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ပံုမွန္အတိုင္း Media module ကိုထည့္သြင္း၍ enable လုပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ helper modules extending media ကိုထည့္ပါ။ စမ္းသပ္ရန္အတြက္ media_youtube ႏွင့္ media_vimeo ဟုရိုက္ၾကည့္ၿပီး စမ္းႏိုင္ေသာ္လည္း အျခားဟာမ်ားလည္း အမ်ားႀကီး စမ္းႏိုင္ပါသည္။

Content အမ်ိဳးအစားတြင္ File Field ထည့္သြင္း၍ widget အမ်ိဳးအစားတြင္ Media File Selector ကိုေရြးပါ။ 

Upload တင္ထားေသာ ဗီဒီယိုမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ Configure ဖိုင္အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ Allowed remote media type အတြက္ ဗီဒီယိုကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ Youtube ႏွင့္ Vimeo ကိုေရြးပါ။ အျခားေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ အႀကီးဆံုးဖိုင္ဆိုဒ္ စသည္တို႔ကို ရိုက္ထည့္ပါ။ 

ဗီဒီယို အေၾကာင္းအရာကို ထည့္သြင္းလိုက္ၿပီဆိုလွ်င္ Select Media ခလုတ္ကို ျမင္ရပါမည္။

ဗီဒီယိုအသစ္မ်ားကို upload တင္ႏိုင္သည့္ အသံုးျပဳရလြယ္ေသာ စကားေျပာကြက္မ်ားရလာပါလိမ့္မည္။ ဗီဒီယို၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ေနရာမ်ားမွ URL သို႔မဟုတ္ Embed code မ်ားကို ရိုက္ထည့္ပါ သို႔မဟုတ္ media library တြင္ရွိၿပီးသား ဗီဒီယိုကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။

Upload သို႔မဟုတ္ ၀ဘ္လင့္ခ္ကို ေရြးပါ။

ဗီဒီယုိကို ျပသရန္ File Field ထဲမွ Manage Display ထဲတြင္ မတူကဲြျပားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးရပါလိမ့္မည္။

Youtube ႏွင့္ Vimeo တို႔ကဲ့သို႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားထံမွ ရေသာ ဗီဒီယိုမ်ားအတြက္ Rendered File ကိုေရြးပါ။

သို႔ေသာ္လည္း upload တင္ထားေသာ ဗီဒီယိုမ်ားအတြက္ MediaElement ကိုေရြးေပးရပါမည္။


WordPress တြင္ ဗြီဒီယို Feature မ်ားထည့္သြင္းျခင္း

ဗြီဒီယိုဖိုင္မ်ားကို အင္တာနက္ေပၚတင္ျခင္းႏွင့္ ျပသျခင္း

သင့္အေနႏွင့္ သင္၏ ဗြီဒီယိုဖိုင္မ်ားကို အင္တာနက္ေပၚတင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာေနရာရွိရန္အတြက္ သင့္၏ hosting plan ကို စစ္ေဆးရန္လိုအပ္ပါသည္။

သင္၏ wordpress ၀က္ဆိုက္တြင္ စာမ်က္ႏွာသို႔မဟုတ္ post အသစ္တစ္ခု စတင္ထည္သြင္းပါ။ သင္ထည္သြင္းလိုသည္ ဗြီဒီယိုကို ရွာေဖြျပီး Click ႏွိပ္ပါ ။ ထုိ႔ေနာက္ Media button ကို click ႏွိပ္ပါ။   

Upload Files တြင္ click ႏွိပ္ပါ

ျပီးေနာက္ Select Files ကုိ ႏွိပ္ပါ

သင္၏ ဗြီဒီယိုဖိုင္ကို ေရြးခ်ယ္ျပီး အင္တာနက္ေပၚတင္ပါ

သင္၏ ဗြီဒီယိုဖုိင္သည္ media Library tab တြင္ ေရာက္ရွိသြားပါလိမ့္မည္။   

Embed Media Player ကိုေရြးခ်ယ္ပါ ။ ျပီးေနာက္ Insert into post ကို ႏွိပ္ပါ။

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ “short code” ပံုစံတစ္ခုကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။

[video width="640" height="360" mp4="http://clearerchannel.org/wp/wp-content/uploads/2013/11/big_buck_bunny.mp4"][/video]

“Short code” တြင္ပါ၀င္ေသာ အလ်ား၊ အနံ အရြယ္ အစားတို႔ကို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။ 


ေနာက္ဆံုုးအေနျဖင့္ ကိုုယ့္ရဲ႕ ဝက္ဆိုုက္ကိုု Publish လုုပ္လိုုက္ပါ။ Mp4, WebM, Ogg အျပင္ အျခား ဗြီဒီယိုုဖိုုင္ေပါင္းစံုုျဖင့္ အလုုပ္လုုပ္ပါျပီ။ 

ဗြီဒီယိုမ်ားကိုထည့္သြင္းျခင္း


ကြန္ပ်ဴတာ၏ Memory တြင္ URL ကို ေကာ္ပီကူးထားပါ

သင္၏ WordPress blog တြင္ post အသစ္တစ္ခု ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းပါ။ ေခါင္းစဥ္တပ္ပါ။ သင့္ဗြီဒီယိုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ အတိုေရးသားပါ ျပီးေနာက္ သင္ေဖာ္ျပ လိုေသာ(အေပၚတြင္ ေကာ္ပီကူးခဲ့ေသာ လင့္ကုိ ျပန္လည္ထည့္သြင္းရန္ Right click ႏွိ္ပ္ျပီး paste ကိုႏွိပ္ပါ) ဗြီဒီယိုလင့္ကို ထည္သြင္းလိုက္ပါ။ 


Edit screen ၏ ညာဘက္အေပၚတြင္ ရွိေသာ Publish ကို ႏွိပ္ပါ။

သင္ထည့္သြင္းခဲ့ေသာ ဗြီဒီယို အလုပ္လုပ္ပံုကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးလိုပါက View post ကို ႏွိပ္ပါ။

 

wordpress_embed_video_13

Embed code အသံုးျပဳျခင္းႏွင္ ဗြီဒီယို အရြယ္အစားျပင္ဆင္ျခင္း

သင့္ဗြီဒီယို၏ အရြယ္အစားကို ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဗြီဒီယို sharing လုပ္ေသာ ၀က္ဆိုက္အမ်ားစုသည္ embed code တစ္ခု ေပးေလ့ရွိသည္။

Youtube ေပၚတြင္ သင္ဆႏၵရွိသည္ ဗြီဒီယိုတစ္ခု ေအာင္ေျခနားတြင္ ရွိေသာ Share ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ ျပသလိုေသာ ဗြီဒီယို၏ အရြယ္အစားကိုေရြးခ်ယ္ျပီး ႏွင့္ သင္လိုေသာ embed code ကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ရန္ Embed ကိုႏွိပ္ပါ။

သင့္အေနႏွင့္ embed code ကို ေကာ္ပီကူးယူျပီး ယင္းဗြီဒီယိုကို သင္အလိုရွိေသာ post တြင္ေပၚရန္ ယင္းကုတ္ကုိ ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ Visual editor ျဖစ္ေနလွ်င္ Visual မွ Text / HTML သို႔ ေျပာင္းပါ။

 

ခုုန ကူးယူထားေသာ Embed Code အား Paste လုုပ္လိုုက္ပါ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကရင္ပံုုစံကိုု ျမင္ရပါလိမ့္မည္။

သင့္အေနႏွင့္ Visual Tab ေပၚတြင္ ျပန္ႏွိပ္ၾကည့္ပါက သင့္ ဗြီဒီယိုသည္ ေလးေထာင့္ပံုစံေတြ႕ရမည္။

အရြယ္အစားကိုျပင္ရန္ ေပၚေနေသာ ေလးေထာင္းပံု၏ ေထာင့္ကုိ click ႏွိပ္၍ လိုအပ္သလို Drag ဆြဲႏိုင္သည္။

ထို႔ေနာက္ သင္ ျပင္ခဲ့ေသာ အရြယ္အစား၏ ပံုစံကုိ ျပန္လည္စစ္ေဆးလိုပါက View post ကိုႏွိပ္ပါ ။ ျပီးေနာက္ Publish ကို ႏွိပ္ပါ။   

Plumi ကိုထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ configure လုပ္ျခင္း

ထည့္သြင္းျခင္း

ေနာက္ဆံုး update ျဖစ္ေသာ Plumi ထည့္သြင္းမႈလမ္းညႊန္ကို https://github.com/plumi/plumi.app/blob/master/docs/INSTALL.rst တြင္ရႏိုင္ပါသည္။

ဤစာမ်က္ႏွာသည္ Plumi ကို Debian/Ubuntu တြင္ မည္သုိ႔ ထည့္သြင္းရမည္ကို ေျပာျပေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Plumi သည္ application server, web server, FTP server, cache server and media transcoding system မ်ားပါ၀င္ေသာ package တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လမ္းညႊန္မႈက သင့္အား လိုအပ္ေသာ package မ်ားကိုျပေပးၿပီး တည္ေဆာက္မႈကို မည္သို႔လုပ္ရမည္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သို႔ စစ္ေဆးရမည္ကို ေျပာျပေပးသြားပါလိမ့္မည္။ 

Configuration မ်ားျပဳလုုပ္ျခင္း

Plumi ႏွင့္ Plone ကိုယ္တိုင္က (မည္သည့္ Plumi ကိုထည့္သြင္းထားသည္ကိုမူတည္၍) configure လုုပ္ႏိုင္ရန္ အလြန္လြယ္ကူပါသည္။ ဤသင္ခန္းစာက ကိုယ္တိုင္စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ configure လြယ္လြယ္ကူကူလုပ္ႏိုင္ေသာ Plumi ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အခ်ိဳ႕ကို ေျပာျပေပးပါမည္။

ဝဘ္ဆိုက္ကို ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ျခင္း

အေပၚဘက္ညာေထာင့္ရွိ site setup လင့္ခ္ကိုႏွိပ္ကာ Plumi ၏ နဂိုပါေသာ ဆက္တင္မ်ားကို configure လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ရန္အတြက္ကို မန္ေနဂ်ာအဆင့္သို႔ သံုးစဲြသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ log in ၀င္ေရာက္ေပးရမည္ကို သတိျပဳပါ။

Plone ၏ အေျခခံ configuration ကိုရႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ (Plumi package မ်ားပါေသာ) Add-on မ်ားအတြက္လည္း configuration ရႏိုင္ပါသည္။

Plone Configuration


Add-On Configuration - Plumi ၏အဓိက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား


မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ထပ္မံျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား


သင္၏ Plumi ဆိုက္ကို စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားအတြက္ ထပ္မံသိရွိလိုသည္မ်ားကို Plone.org ရွိ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေလ့လာေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Plumi မိတ္ဆက္

ယခုထိ ကိုယ္ပိုင္ဗီဒီယိုဆိုဒ္တစ္ခုတည္ေထာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္စရာ open-source ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ Wordpress ႏွင့္ Drupal ကို ၾကည့္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ထို ၂ မ်ိဳးက အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမွ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းစြာသင့္ေတာ္ၿပီး အသံုးမ်ားေသာ PHP scripting language ျဖင့္ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။.  

Plumi သည္ တက္ဘလက္မ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဗီဒီယိုေ၀မွ်သည့္လူမ်ားအတြက္ ျပည့္၀စြာ ေ၀မွ်ႏိုင္သည့္ အျခားမတူညီေသာ free software တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ plumi ကို developer အနည္းစုကသာ အသံုးျပဳသည့္ Zopeapplication ဆာဗာတြင္ အေျခခံထားၿပီး Python ျဖင့္ေရးထားျခင္းျဖစ္သည္။ သင့္တြင္ ထိုကိစၥမ်ားကို သံုးစဲြရာ၌ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ိဳးရွိသည္ဆိုပါက ဤစြမ္းအားျမင့္ ဗီဒီယိုေ၀မွ်ျခင္း web application ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္ပါၿပီ။

Plumi သည္ Plone ဟုေခၚေသာ စီးပြားေရးသံုးအဆင့္ FOSS CMS တစ္ခုကို အေျခခံထားသည့္ ကိုုယ္တုိင္ျပင္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ package တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သင့္ကိုယ္ပိုင္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ဗီဒီယိုေ၀မွ်သည့္ဆိုဒ္တစ္ခုုကို ဖန္တီးႏိုင္ေစပါမည္။ visual theme ၊ ဗီဒီယို format မ်ိဳးစံုအတြက္ ဆာဗာမွ ေျပာင္းလဲေပးမည့္ transcoding၊ upload တင္ေနျခင္း အေျခအေနကို ျပသည့္ bar၊ thumbnail extraction၊ HTML5 ဗီဒီယို ႏွင့္ embedding၊ Amara ကိုအသံုးျပဳထားသည့္ စာတန္းထိုး၊ FTP မွတဆင့္ ဖိုင္ႀကီးမ်ားကို upload တင္ႏိုင္ျခင္း၊ လူမႈကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားႏိုင္မႈ အစရွိသည္တို႔အျပင္ အျခားအရာမ်ားစြာပါ၀င္ပါသည္။

Plumi ကို အက်ိဳးျမတ္မယူေသာအဖဲ႔ြအစည္းမ်ားႏွင့္ အမွီခိုကင္းေသာသတင္းသမားမ်ားအတြက္ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ ဗီဒီယိုအဖဲြ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ EngageMedia မွ အထူးျပဳေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ စံစနစ္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ျပင္ဆင္သံုးစဲြႏိုင္ေစရန္လည္း ေရးဆဲြထားၿပီး (Plone ဆိုက္မ်ားတြင္လည္း သံုးႏိုင္သည့္ မီဒီယာ transcoding ၀န္ေဆာင္မႈကိုေပးသည့္ module အစုမ်ားျဖစ္ေသာ Transcode Star ကဲ့သို႔) သီးျခားလုပ္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အေသးစား python package မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ Plumi ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဦးစြာ စတင္ထုတ္ခဲ့ၿပီး Plone ၏ ေနာက္ဆံုးဗားရွင္းမွ တိုးခ်႕ဲလာေသာ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ အလုပ္လုုပ္ႏိုင္ရန္ အစဥ္အၿမဲ update လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

 ဤသင္ခန္းစာတြင္ Linux ၀ဘ္ဆာဗာမ်ား အလုပ္လုပ္ပံု ဗဟုသုတႏွင့္ python အပါအ၀င္ အဆင့္ျမင့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲတည္ေထာင္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္လာသည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ Plumi ၏ အေျခခံအဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ အေျခခံ ထည့္သြင္းမႈ၊ configuration လုပ္ျခင္းလမ္းညႊန္မ်ားကို ေျပာၾကားသြားပါမည္။ Plumi blog တြင္ Plumi အတြက္ အျခားေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ သင္ကိုယ္တိုင္စမ္းသပ္ၾကည့္ႏိုင္ေသာ plumi အလုပ္လုပ္ေဆာင္ပံုနမူနာအတြက္ လင့္ခ္မ်ား၊ Flossmanuals တြင္ Plumi အလုပ္လုပ္ပံုအေၾကာင္းမ်ားအျပည့္အစံု၊ development tracker ႏွင့္ code တို႔ႏွင့္အတူ ေတြ႔ႏိုင္ပါမည္။ Plumi သည္ သင့္ ပေရာဂ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီသည္ဆိုလွ်င္ ထည့္သြင္းဖို႔အတြက္ code မ်ားကိုကူးယူၿပီး သင့္လိုအပ္ခ်က္အတိုင္းသံုးစဲြဖို႔အၾကံျပဳပါသည္။ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အကူညီမ်ားၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္ အီးေမးလ္ေဆြးေႏြးမႈစာရင္းလည္း ရွိပါသည္။

Miro Community လက္ေတြ႕အသံုးျပဳျခင္း

Miro Community သည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ရင္းျမစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ ကြဲျပားျခားနားေသာ ဗီြဒီယိုမ်ားကို စုေပါင္း ထားရွိရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ Tool တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၀က္ဆိုက္ေပၚတြင္ လွ်င္ျမန္စြာၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ အလြယ္တကူတပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ Miro Community ၀က္ဆိုက္လိပ္စာနမူနာမ်ားကို ေအာက္တြင္ၾကည့္ ရႈႏိုင္သည္။

 

Miro Community ရဲ႕၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳျခင္း (သို႔) ကိုယ္ပိုင္ hosted လုပ္ျခင္း


Miro community သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူသံုးစြဲႏိုင္သည္(သုိ႔မဟုတ္) download လုပ္ျပီးမိမိ ကုိ္ယ္ပိုင္ server ေပၚတြင္ တက္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ယင္းေရြးပိုင္ခြင့္ ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ေကာင္းမြန္းေသာ အခ်က္လက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။

၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳျခင္း - Miro Community ၏ ၀န္ေဆာင္မႈကို ရယူသံုးစြဲျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ခုမွာ သင့္အေနႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္ပါတ္သတ္ျပီး ဂရုျပဳစရာ မလိုအပ္ေပ။ သင့္ အေနႏွင့္ ၀က္ဆိုက္ေပၚတြင္ လြယ္ကူစြာပင္ sign up ျပဳလုပ္ျပီး အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ကံမေကာင္းစြာနဲ႔ ယခုလမ္းညြန္စာအုပ္ကို ေရးသားေနစဥ္မွာပင္ အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးမျပဳႏိုင္ေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကုိယ္ပိုင္ hosted လုပ္ျခင္း - သင့္အေနႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္ hosted လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အျခား ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ဆိုက္မ်ားတြင္ကဲ့သုိ႔ ဗြီဒီယို အေရ အတြက္ကန္႔သတ္မႈမ်ားမရွိပါ။ သင့္အေနႏွင့္ feature မ်ားကို စိတ္ၾကိဳက္ျပင္ဆင္ႏိုင္ျပီး layout မ်ားကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။

Miro Community ၏ သြင္ျပင္လကၡဏာရပ္မ်ား

ဗီြဒီယိုမ်ားကို စုရံုးသိမ္းဆည္းႏိုင္ေသာ ဆိုက္တစ္ခုအတြက္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ MIro Community တြင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။


ႏွစ္လိုဖြယ္ပံုစံျဖင့္ဗြီဒီယို အခ်က္အလက္မ်ားကို ခင္းက်င္းျပသျခင္း

Miro Community တြင္ အေရးၾကီးေသာ ဗြီဒီယိုမ်ားကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ပံုစံျဖင့္ ဖန္တီးႏိုင္ျပီး ဗြီဒီယို ေတြႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လက္သည္းခြံအရြယ္ ပံုရိပ္မ်ား ပံုစံ ဖန္တီးႏိုင္ေသာ APIs ႏွင့္ feed မ်ားကိုပါ သံုးစြဲႏိုင္သည္။ သင့္အေနႏွင့္ဗြီဒီယိုမ်ားကို slide showပံုစံမ်ားပါ ျပဳလုပ္ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။

Individual ဗြီဒီယိုမ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္း

ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ Individual ဗြီဒီယိုမ်ားကို ၀က္ဆိုက္ေပၚတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။

  • ဗြီဒီယိုမ်ားကုိ မွ်ေ၀ေပးႏိုင္ေသာ ၀က္ဆိုက္ေပၚမွ URL ကို ေပါင္းထည့္ျခင္း
  • Mp4,webmetc ကဲ့သို႔ေသာ ဗြီဒီယိုဖိုင္မ်ား၏ တိုက္ရိုက္လင့္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းျခင္း
  • Embed code မ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္း

 

 
YouTube channels မ်ားႏွင့္ RSS feed မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း

ဗြီဒီယိုမ်ားကို RSS feed တစ္ခုကို ေပါင္းထည့္ရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) YouTube တြင္ sourse မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုသည္။ သင္၏ Miro Community Dashboard တြင္ Feed ၏ URL ကို ထည့္သြင္းရန္ (သို႔မဟုတ္ ) channel မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေသာ Source မ်ားပါ၀င္သည္။ Add Feed ကို Click ႏွိပ္ျပီး

ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္းျပဳလုပ္ရံုပင္ျဖစ္သည္။

ဆိုင္းငံထားေသာ ဗြီဒီယိုမ်ားကို ရိုးရွင္းလွ်င္ျမန္စြာ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ျငင္းပယ္ျခင္း
သင့္အေနႏွင့္ source အခ်ိဳ႕ကို သင့္၏ ၀က္ဆိုက္ေပၚတြင္ ေပၚေပါက္လာရန္ စီစဥ္ျခင္း(သုိ႔မဟုတ္) ဗီြဒီယိုမ်ားကို
Manually ျဖင့္တန္းစီထည့္သြင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ လြယ္ကူ လွ်င္ျမန္စြာ နားလည္ႏိုင္သည္။ ေ၀ါဟာရမ်ားႏွင့္ အယူအဆမ်ားကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္း


ဤသင္ခန္းစာမ်ားတြင္ သင္ၾကံဳေတြ႕လာႏိုင္မည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာေ၀ါဟာရ အခ်ိဳ႕ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ေဖာ္ျပေပး ထားပါသ

Platform: ဤသင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ Platform ဟူသည္မွာ သင့္ရဲ႕ ဗီြဒီယိုေတြကို အြန္လိုင္းေပၚတြင္ တင္၍ ျဖန္႔ေ၀ေသာ အခါ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ Website မ်ားကို ညႊန္းဆိုပါသည္။

Content Management System (CMS) း အင္တာနက္ေပၚတြင္ အခ်က္အလက္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လြယ္ကူစြာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

Self-hosting: Self hosting ဆိုသည္မွာ သင္၏ဗီြဒီယိုမ်ားကို အျခားသူမ်ားသို႔ မွ်ေ၀ရန္အတြက္ ဗီြဒီယိုဖိုင္မ်ားကို တင္ထားႏိုင္ရန္ သင္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္သိမ္းဆည္း ရာေနရာအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေနရာကို ညႊန္းဆိုပါသည္။

HTML5 & Flash Video Players: ဗြီဒီယုိမ်ားကိုဖြင့္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ လိုအပ္ေသာ ဗီြဒိီယုိပေလယာ


(ဗြီဒီယိုု Player ရဲ႕ေဘးက Share ကိုုႏွိပ္လိုုက္ပါက Embed Code ကိုုထုုတ္ေပးပါလိမ့္မည္)

Embedding videos: YouTube အေနႏွင့္ သင့္ရဲ႕ ကုိယ္ပိုင္ website ၏ စာမ်က္ႏ်ာထဲတြင္ လည္းေကာင္း၏ ဗီြဒီယို ဖြင့္ႏိုင္ေသာ ပေလယာကို ထားရန္ ခြင့္ျပဳေသာ၀န္ေဆာင္မွႈ တစ္ခု ေပးထားပါသည္။ ယင္းကုိ embedding ဟုေခၚျပီး တစ္ခါတစ္ရံ ယင္းကဲ့သုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ “embedded code”  တစ္ခုပါ၀င္ပါသည္။

(MediaInfo ေဆာ့ဝဲက ဗြီဒိုုယိုုတစ္ခုုရဲ႕ Metadata ကိုုထုုတ္ျပႏိုုင္ပါသည္)

RSS Feeds: RSS feeds သတင္းအခ်က္အလက္ခ်ယ္နယ္ မ်ားျဖစ္ျပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို web ၏ ေနရာတစ္ခုမွ အျခားေနရာတစ္ခုသို႔ ေရြ႕ေျပာင္းရန္ သို႔ မဟုတ္ ထည့္သြင္းရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။   


Aggregation & Syndication : ယင္းေ၀ါဟာရမ်ားသည္ news feed ေတြအတြက္သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားတဲ့ RSS နည္းပညာမွ ေပၚထြန္း လူသိမ်ားလာေသာ ေ၀ါဟာရ ျဖစ္သည္

Bandwidth: သင္၏ အင္တာနက္ ဆာဗာမွ အခ်က္အလက္မ်ာကိုးလႊဲေျပာင္းေပးပို႔ႏိုင္ေသာ ပမာဏ

Closed Captions: ေခါင္းစီး ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ားက ဗြီဒီိယို ပံုရိပ္မ်ားႏွင့္ ခြဲျခားထားျခင္း။ ပင္မ ဗြီဒီယုိ ဖိုင္ကို ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိဘဲ စာတန္းမ်ားကို အမ်ိဳးစံုတပ္ဆင္ရန္ လြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း 


(Amara  တြင္ပါေသာ Closed captions မ်ားက ၾကည့္ရွဳ႕သူမ်ားကိုု စာတန္းထိုုး ဘာသာစကားမ်ား ေျပာင္းလိုု႔ရေအာင္ ျပဳလုုပ္ေပးပါသည္)

လမ္းညႊန္အတြက္ အျခားေသာရင္းျမစ္ရယူရာေနရာမ်ား

သင့္အေနႏွင့္ အသံုး၀င္ေသာ အျခားေသာရင္းျမစ္ရယူႏိုင္ေသာေနရာအခ်ိဳ႕Plumi အဂၤါရပ္မ်ား

Plumi ၏ သံုးစဲြသူလမ္းညႊန္မွ အဓိက သြင္ျပင္ ၃ မ်ိဳးႏွင့္ Plumi ၏ဗီဒီယိုစာရင္းမ်ား၊ အဖဲ႔ြအစည္းႏွင့္ တိုးတက္မႈအဂၤါရပ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈၾကပါမည္။ 

ေရွ႕စာမ်က္ႏွာ

Plumi ၏ ေရွ႕စာမ်က္ႏွာျဖစ္ပါသည္။ လာေရာက္ၾကည့္သူမ်ားက ေနာက္ဆံုးတင္ထားေသာ ဗီဒီယိုမ်ားကို (upload တင္ထားေသာ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားမ်ားႏွင့္အတူ) ရွာေဖြၾကည့္ႏိုင္သည္ကိုေတြ႔ရပါမည္။ ေရွ႕စာမ်က္ႏွာတြင္ featured ဗီဒီယိုမ်ားကိုၾကည့္ျခင္း၊ ဗီဒီယိုမ်ား၊ သတင္းႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ဗီဒီယိုမ်ားတြင္ မွတ္ခ်က္မ်ားေပးျခင္း၊ ေဒါင္းလုဒ္ခ်ျခင္း ႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို လူမႈကြန္ယက္ဆိုက္မ်ားတြင္ ေ၀မွ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းပံုစံ

ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ေ၀ရာစာမ်က္ႏွာတြင္ upload တင္ရန္ ဗီဒီယိုကို ဆဲြထည့္ႏိုင္ၿပီး၊ ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားထည့္ျခင္း၊ မိမိစိတ္ႀကိဳက္နမူနာၾကည့္ရန္ပံု တဲြထည့္ျခင္း (အလိုအေလ်ာက္လည္း နမူနာၾကည့္ရန္ပံုေပၚလာတတ္ပါသည္)၊ မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဖန္တီးမႈလိုင္စင္တဲြထည့္ျခင္း၊ ဗီဒီယိုကို က႑ခဲြေပးျခင္းမ်ားကို upload တင္ေနခ်ိန္အတြင္းမွာပင္ Ajax ေဖာင္ကိုအသံုးျပဳၿပီး လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သံုးစဲြသူေရြးခ်ယ္ရန္ tab တြင္ profile သို႔သြားရန္လင့္ခ္၊ ဦးစားေပးရန္မ်ား၊ သံုးစဲြသူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားသည့္ folder ႏွင့္ ၾကည့္ရႈသူမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ႏွင့္ ဆိုက္တည္ေထာင္မႈအခန္းတြင္ configure option မ်ားလည္းပါ၀င္ပါသည္။

ဗီဒီယိုၾကည့္ရႈသည့္ စာမ်က္ႏွာ

ဗီဒီယိုၾကည့္ရႈသည့္စာမ်က္ႏွာတြင္ အသံုးျပဳသူမွထည့္သြင္းထားေသာ ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ျခင္း၊ ဗီဒီယိုကိုလည္း (fullscreen၊ resolution အျမင့္ေကာ အနိမ့္ႏွင့္ပါ) ၾကည့္ရႈႏိုင္ျခင္း၊ ထည့္သြင္းထားေသာ မည္သည့္စာတန္းထိုးမဆို ၾကည့္ႏိုင္ျခင္း၊ Amara ကိုသံုးၿပီး မိမိကိုယ္ပိုင္ စာတန္းထိုးထည့္သြင္းျခင္း၊ ဤဗီဒီယိုတင္သူတစ္ဦးထဲမွ တင္ထားသည့္ အျခားဗီဒီယိုမ်ား၏စာရင္းကိုလည္း ၾကည့္ႏိုင္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ မွတ္ခ်က္ေပးလိုပါက Log in လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာစြမ္းရည္မ်ားစာရင္း

Plumi ၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို အဓိက က႑ ၃ ခုျဖင့္ သိႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုစြမ္းေဆာင္ရည္၊ အဖဲြ႔အစည္းအဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ တိုးတက္မႈ တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဗီဒီယိုစြမ္းေဆာင္ရည္

MULTIPLE-FORMATS


မည္သည့္ ဗီဒီယို format မဆိုတင္ႏိုင္သည္

Plumi သည္ ဗီဒီယို code ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို webm ႏွင့္ mp4 သို႔ ၀ဘ္ႏွင့္ FTP မွတဆင့္ ေျပာင္းလဲေပးသည္။
 

missing-top


HTML5 ဗီဒီယို Player

ဗီဒီယိုမ်ားကို resolution အျမင့္/အနိမ့္၊ မ်က္ႏွာျပင္အျပည့္ၾကည့္ႏိုင္ၿပီး၊ ေ၀မွ်ႏိုင္၊ embed ႏွင့္ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ႏိုင္သည္။

 


Amara ကိုအသံုးျပဳ၍ စာတန္းထိုးျခင္း

စာတန္းထိုးျဖင့္ဗီဒီယိုၾကည့္ျခင္း ႏွင့္ Plumi တြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ Amara စနစ္ကိုအသံုးျပဳ၍ ကိုယ္ပိုင္စာတန္းထိုးမ်ား လြယ္ကူစြာထည့္ျခင္း 

 

 

အဖြ႔ဲအစည္းအဂၤါရပ္မ်ား

ဗီဒီယိုမ်ားကို ရွာေဖြၾကည့္ျခင္း

အမ်ိဳးအစားအလိုက္၊ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ ႏိုင္ငံအလိုက္ သို႔မဟုတ္ အသင္း၀င္အလိုက္ ခဲြျခားထားေသာ အသံုးျပဳသူအဆင္ေျပေစသည့္ ရွာေဖြမႈပံုစံရွိပါသည္။

moderation

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း  

ဗီဒီယိုထုတ္လႊင့္မႈမ်ား၊ သတင္းမ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ အီးေမးလ္သို႔ အေၾကာင္းၾကားမႈရွိပါသည္။

discussion

ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ အဖဲ႔ြ၀င္မ်ားအတြက္ feedback ေပးျခင္းႏွင့္ ၀က္ဆိုက္သို႔ ဆက္သြယ္ရန္ပံုစံရွိပါသည္။

cc-148-2

ဖန္တီးမႈလိုင္စင္

သင့္ဗီဒီယိုကို မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ေ၀မွ်ခ်င္သည္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး လိုင္စင္လည္းတဲြႏိုင္သည္။

advanced-search

အဆင့္ျမင့္ရွာေဖြမႈ

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို live search လုပ္ႏိုင္ၿပီး ရလဒ္မ်ားကိုလည္း စိစစ္ထားႏိုင္သည္။

users-and-groups

သံုးစဲြသူမ်ားႏွင့္ အဖဲ႔ြမ်ား

Plone ၏ ရွိႏွင့္ၿပီးသားအဖဲြ႔၀င္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ တဦးစီ၏ ကိုယ္ေရးပံုစံကိုလည္း စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။

တိုးတက္မႈမ်ား


Plumi သည္ FOSS ျဖစ္ၿပီး Plone ၏ CMS စနစ္ေပၚမူတည္၍ python ျဖင့္ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ code မ်ားကို GPL ထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည္။ 


 

installer-package


Installer Package - Plumi သည္ package လုိက္တည္ေဆာက္မႈျဖင့္ လာျခင္းျဖစ္ၿပီး Plumi ဆိုက္တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သမွ်အရာမ်ားျဖစ္ေသာ Plone, the Plumi.app, Nginx, Supervisor, Varnish အျပင္ အျခားအရာမ်ားအကုန္ပါ၀င္သည္။ 

 

documented


မွတ္တမ္းထားျခင္း - Plumi ကို မည္သို႔ထည့္သြင္းရမည္၊ ျပင္ဆင္ရမည္ႏွင့္ Plumi ကို စိတ္ႀကိဳက္မည္သို႔လုပ္ရမည္ အစရွိသည္မ်ားအား Plumi လမ္းညႊန္တြင္ တိုင္ပင္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။

 

 

supported


ေထာက္ပံ့ေပးမႈ -  Plumi ကို သံုးစဲြျခင္းအတြက္ ေမးခြန္းမ်ားရွိလာပါက ေဆြးေႏြးမႈ list သို႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ Plumi အဖဲြ႔အစည္းမွ မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းသို႔ ညႊန္ျပေပးပါလိမ့္မည္။

 

 

 

 

ကုိယ္ပိုင္ Hosting (သို႔မဟုတ္) ဗီြဒီယို ၀န္ေဆာင္မႈ

ဗီြဒီယို၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ဗီြဒီယိုအတြက္ ကုိယ္ပိုင္ hosting အသံုးျပဳျခင္းတြင္ ဘာျခားနားမႈမ်ားရွိပါသလဲ။

YouTube၊ Daily Mition (သုိ႔) Vimeo ကဲ့သုိ႔ေသာ ဗီြဒီယို ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ၀က္ဆိုက္မ်ားတြင္ သင္၏ ဗီြဒီယိုဖိုင္မ်ားကို သြားေရာက္တင္ထားႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပါ၀င္သည္။ သင္၏ ဗီြဒီယိုကို ၾကည့္ရႈလိုသူသည္ ထို၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေသာ ၀က္ဆိုက္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈပါလိမ့္မည္။ ကုိယ္ပိုင္ hosting တြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ သင္၏ ဗီြဒီယိုမ်ားကုိ သင္၏ကိုယ္ပိုင္၀က္ဆိုက္ (သို႔) သင္ငွာရမ္းအသံုးျပဳေသာ webspace မ်ားေပၚတြင္ တင္ထားျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ 

ကိုယ္ပိုင္ ဗီြဒီယို Hosting ၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား

YouTube အသံုးျပဳျခင္းကို ကိုယ္ပိုင္ hosting ျဖင့္ ႏိႈင္ယွည္ၾကည့္ၾကပါစို႔။
အခ်ိန္အကန္႔သတ္မရွိျခင္း    -     သင့္ကို အခ်ိန္ ၁၅ မိနစ္သာ ကန္႔သတ္သည္ဆိုသည့္ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ိဳးမရွိပါ။
ဖယ္ရွားျခင္း မရွိ        -    Youtube ကသင့္ဗီြဒီယိုတစ္ခုကို ဖယ္ရွားျခင္းကိ အလ်င္းသင့္သလုိ လုပ္ႏိုင္ျပီး ဒါကို ေနာက္ျပန္လွည့္ဖုိ႔ခက္ခဲ့ပါတယ္။ ကုိယ္ပိုင္ဗီြဒီယိုမ်ားကို ကုိယ္ပိုင္ hosting တြင္ထားျခင္းအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕ ဗီြဒီယိုမ်ားကို အြန္လိုင္းတြင္ သိမ္းထားႏိုင္ျပီး မည္သည့္ဥပေဒေရးရာအခ်က္ကိစၥမ်ားကိုမဆို တိုက္ရိုက္ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။
ပိတ္ဆို႔မႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္း    -    ကုမၸဏီမ်ားစြာႏွင့္ အခ်ိဳ႕တိုင္းျပည္မ်ားသည္ YouTube ဗီြဒီယိုမ်ား ကို ပိတ္ထားၾကပါသည္။ သင့္အေနႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္ Hosting အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ယင္းပိတ္ဆို႔ မႈ အလႊာကို ေရွာင္းရွားႏိုင္ပါသည္။
ေၾကာ္ျငာမ်ား မပါ၀င္ျခင္း    -    YouTube တြင္ ဗီြဒီယိုမလာခင္ေၾကာ္ျငာမ်ားေဖာ္ျပျခင္း၊ overlay ေၾကာ္ျငာ ၊ Banner ေၾကာ္ျငာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ဗီြဒီယို ေၾကာ္ျငာမ်ား စသျဖင့္ ေၾကာင္ျငာမ်ားစြာ ထည့္သြင္းေလ့ရွိသည္။ ကုိယ္ပို္င္ hosting ကုိ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သင့္ေပးလိုေသာ မက္ေဆ့ကုိ အေႏွာက္ယွက္ျဖစ္ေစေသာ ယင္းအေျခအေနမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္သည္။
ပုံရိပ္ႏွင့္ ဒီဇိုင္းကုိ ေရြးျခယ္ႏိုင္ျခင္း    -    ကုိယ္ပိုင္ hosting ကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ သင့္အေနႏွင့္ ဗီြဒီယိုတြင္ ျပသလိုေသာ ပံုစံမ်ားကို ႏွစ္သက္သလို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။ 

 


(Vodo.net က ၾကည့္ရွဳ႕သူမ်ားမွ ဗြီဒီယိုုရိုုက္ကူးသူမ်ားအား လြယ္လင့္တကူ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းႏိုုင္ေအာင္ ျပဳလုုပ္ေပးထားသည္)
 

ဆက္စပ္ဗီြဒီယိုမ်ားကို ျပသျခင္း    -    သင့္ဗီြဒီယိုႏွင့္ အျခားေသာ ဆက္စပ္ဗြီဒီယုိမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ေသာသတင္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ရရွိသည္။ သင့္အေနႏွင့္ သင့္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ စာသားမ်ား၊ အသံဖုိင္းမ်ား၊ ကန္ပိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ပါ ႏွစ္သက္သလို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ (pad.ma ဗြီဒီယိုုဆိုုက္ကေတာ့ ဗြီဒီယိုုမ်ားကိုု ေခါင္းစဥ္အလိုုက္၊ နယ္ပယ္အလိုုက္ ခြဲျခားေပးႏိုုင္မွဳ စနစ္ေကာင္းေသာေၾကာင့္ ဗြီဒီယိုု မွတ္တမ္းမ်ားျပဳလုုပ္ရာတြင္ အေတာ္ေလး အသံုုးဝင္ပါသည္)

Account ကို ပိတ္မပစ္ႏိုင္ျခင္        - YouTube အေနႏွင့္ အေကာင့္ကုိ ပိတ္ပစ္ျခင္း ဆိုင္ငံ့ထားျခင္းကို အခ်ိန္ မေရြးျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ျပန္လည္ အျငင္းပြားႏိုင္ေသာ သံုးစြဲသူ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားကုိပါ ကန္႔သတ္ထားခဲ့ပါသည္။
အဖြဲ႕၀င္ (သုိ႔) အကန္႔သတ္ျဖင့္သာ ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးျခင္း  -   သင့္အေနႏွင့္ ဗြီဒီယိုေတြ ျပသျခင္းကို ကန္႔သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္လိုေသာ အေၾကာင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ ကုိယ္ပိုင္hosting ကုိ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ YouTube ႏွင့္ အလားတူ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ေပးထားေသာ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားထက္ပိုမို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
ကိုယ္ပုိင္ hosting အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အတားအဆီးမ်ား

Bandwidth ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ကန္႔သတ္မႈ    -     YouTube ႏွင့္ အလားတူ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေငြေပးေခ်ရန္ မလိုဘဲ ယင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူသံုးစြဲႏိုင္ျပီး သင္၏ ဗြီဒီယိုသည္ အလြန္လူၾကိဳက္မ်ားေနလွ်င္ေတာင္မွ ေပးေဆာင္ရန္လိုမည္မဟုတ္ပါ။ သင့္အေနႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္ hosting သံုးစြဲမည္ဆိုပါက Bandwidth (အခ်က္အလက္မ်ား ကူးေျပာင္းရန္) အတြက္ ေငြေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။
ဗီြဒီယုိၾကည့္ရႈမည့္ ပရိတ္သတ္အေနႏွင့္ ရွာေဖြႏိုင္စြမ္း - အခ်က္အလက္ရွာေဖြေသာ ၀က္ဆိုက္ေကာင္းတစ္ခု အေပၚမွာ သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယိုကို ၾကည့္ရႈသူမ်ား ရွာေဖြႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ YouTube သည္ ဒုတိယ အေက်ာ္ၾကားဆံုးေသာ အင္တာနက္ search engine တစ္ခု ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို သတိတရ ရွိရန္ လိုအပ္သည္။
ဗီြဒီယိုမ်ားကို အမ်ိဳးစံု Encoding လုပ္ျခင္း - သင့္ အေနႏွင့္ သင့္ ဗြီဒီယိုကို Devices အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္သံုးစြဲႏိုင္ရန္ ႏွင့္  အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အင္တာနက္ေကာ္နက္ရွင္မ်ားတြင္ သံုးစဲြႏိုင္ႏိုင္ ကြဲျပားေသာ အရည္ေသြးအမ်ိဳးမ်ိဳး format အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

  


Youtube  ေပၚတြင္ Playlist မ်ားစီၾကည့္ျခင္း

Limited Embedding Options – YouTube အေနႏွင့္ blog မ်ားႏွင့္ social Media မ်ားတြင္ Video မ်ားထည့္သြင္းရာတြင္ အသံုးျပဳသူမ်ား အလြယ္တစ္ကူ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ သင့္အေနႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ hosting ကုိ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက လည္းေကာင္းတို႔ကို ပါ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရပါမည္။ 

Drupal တြင္ ဗီဒီယိုမ်ားကို upload တင္ျခင္း

HTML5 player တြင္ ဗီဒီယိုမ်ားကို upload တင္ျခင္းႏွင့္ ဖြင့္ၾကည့္ျခင္းအတြက္ ရိုးရွင္းေသာ နည္းလမ္းကိုလိုခ်င္သည္ဆိုလွ်င္ Drupal မွ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ မူလတည္ေဆာက္ပါရွိသည့္ file field ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ file field က upload တင္ထားသည့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ထိန္းကိုင္ထားၿပီး player ျဖင့္ဖြင့္ေပးရန္ module မ်ားကို ထည့္ေပးပါသည္။

စတင္ရန္အတြက္ File field အမ်ိဳးအစားကို content အမ်ိဳုးအစားေရြးခ်ယ္ေပးရပါမည္။ ဤဥပမာတြင္ေတာ့ default article အမ်ိဳးအစားကို သံုးပါမည္။ Admin စာမ်က္ႏွာတြင္ Home » Administration » Structure » Content types » Article သို႔သြားၿပီး Manage Field ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ ေအာက္ပါနည္းအတိုင္း file field အမ်ိဳးအစားအသစ္ ထည့္သြင္းလိုက္ပါ။

Upload လုုပ္ရန္ေနရာ ကို Public files ဟုေရြးခ်ယ္ပါ။

ေနာက္ထပ္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုတြင္ Help text ဟုရိုက္ပါ။ upload တင္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳႏိုင္ေသာဖိုင္အမ်ိဳးအစား စာရင္းႏွင့္ အမ်ားဆံုးဖိုင္ဆုိဒ္ကိုလည္းေရးပါ။

ရလဒ္အေနျဖင့္ ဤဆိုဒ္ကို အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ တျခားသူမ်ား download ခ်ႏိုင္သည့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို upload တင္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ player မပါေသးပါ။

ေအာက္ပါအတိုင္းျမင္ရပါမည္။

HTML5 player ထည့္သြင္းျခင္း

ေနာက္တစ္ဆင့္သည္ ဗီဒီယို player ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုထည့္သြင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔လုပ္မွသာ သံုးစဲြသူမ်ားက ဗီဒီယိုမ်ားကို အြန္လိုင္းတြင္ ခလုပ္ႏွိပ္ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကိစၥအတြက္ Media Element player ကို အသံုးျပဳပါမည္။

Media Element module ကိုထည့္သြင္းလိုက္ၿပီး Libraries module ကိုလည္း လိုအပ္သလိုထည့္သြင္းလိုက္ပါ။ အေသးစိတ္ကို ဒီမွာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္ https://drupal.org/project/mediaelement ။

ဤ module သည္ အျခားေသာျပင္ပ code မ်ားေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ ဤ code ကို library ဟုေခၚပါသည္။ ထည့္သြင္းရန္အတြက္ Media Element code library ကို http://mediaelementjs.com မွ ေဒါင္းလုဒ္ခ်လိုက္ပါ။

Libraries module မွာ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ Libraries directory ထဲတြင္ mediaelement အမည္ျဖင့္ unzip လုပ္လိုက္ပါ။ (ဥပမာ။ /sites/all/libraries/mediaelement).

Modules စာရင္းထဲရွိ MediaElement.js ေဘးမွ configure လုပ္သည့္လင့္ခ္ကို ႏွိပ္လိုက္ၿပီး ထည့္သြင္းမႈေအာင္ျမင္သလား စမ္းသပ္ၾကည့္လိုက္ပါ။

Content type ၏ Manage Display တဘ္သို႔ျပန္သြားလိုက္ပါ။ သင့္ ဗီဒီယိုဖိုင္ field ၏ setting ကိုျပင္လိုက္ၿပီး MediaElement ဗီဒီယိုကိုေရြးလိုက္ပါ။

Default အက်ယ္ႏွင့္ အျမင့္ကို ေတြ႔ရပါမည္။

ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ ေဒါင္းလုဒ္လင့္ခ္ကို ထည့္သြင္းရန္အတြက္ cog ၏ပံုကို ႏွိပ္လိုက္ၿပီး player ကို configure လုပ္ရပါမည္။   

Cache မ်ားကိုရွင္းလင္းလိုက္ၿပီး upload တင္ထားေသာ ဗီဒီယိုဖိုင္ကို စမ္းသပ္ရန္ ျပန္သြားလိုက္ပါ။

Player ကိုျမင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး play ခလုတ္ႀကီးႀကီးကိုလည္း လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ား လြယ္ကူစြာႏွိပ္၍ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေအာင္ျမင္ေနရပါမည္။ download လုပ္ရန္ လင့္ခ္ကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ပါကေတြ႔ရပါမည္။

Drupal တြင္ ဗီဒီယို aggregate လုပ္ျခင္း

လမ္းညႊန္၏ အျခားေနရာတြင္ ဗီဒီယိုမ်ားကို တစ္ေနရာထဲတြင္စုစည္း တင္ျပျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေဖာ္ျပေတြ႔ႀကံဳခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ Drupal တြင္မည္သို႔လုပ္မည္ကို ဆက္လက္ၾကည့္ရႈၾကပါစို႔။ လက္ေတြ႔သင္ခန္းစာတြင္ Drupal content node မ်ားထဲသို႔ RSS feed ထဲမွ ဗီဒီယိုမ်ားကို မည္သို႔ထည့္သြင္းလိုက္သည္ကို လုပ္ေဆာင္ျပသါားပါမည္။

လက္ေတြ႔: RSS feed မ်ားကို စုစည္းရန္ Feed module ကိုအသံုးျပဳျခင္း

ေအာက္ပါတို႔ကို ပံုမွန္နည္းလမ္းအတိုင္း ထည့္သြင္းက်ာ enable လုပ္ေပးပါ။ media, media_youtube, media_element,  feeds, media_feeds, media_internet_sources (media ၏ အစိတ္အပိုင္း), feeds admin (feeds အစိတ္အပိုင္း)။ Simple pie library ကိုလည္း ထည့္သြင္းသင့္ၿပီး ထို note မ်ားမည္သို႔ အလုပ္လုပ္သည္ကို ၾကည့္ရပါမည္။

ယခင္သင္ခန္းစာမ်ားကဲ့သို႔ပင္ သင့္ဗီဒီယိုအတြက္ content အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ေပးပါ။ ဒီေနရာမွာေတာ့ ထည့္သြင္းထားေသာဗီဒီယို ဟု ေခၚသည့္ ကိစၥသစ္ျဖစ္ပါသည္။

File field ကို မီဒီယာဖိုင္ေရြးခ်ယ္ရန္ ကိရိယာအျဖစ္အသံုးျပဳပါ။

Manage Display ေအာက္တြင္ အမ်ိဳးအစားကို MediaElement Video ဟုထားေပးပါ။
နည္းပညာမွတ္ခ်က္: အကယ္၍ သင္သည္ Youtube မဟုတ္သည့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ထည့္သြင္းမည္ဆိုပါလွ်င္ MediaElement ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ခ်င္မွ လုပ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ Rendered file သို႔မဟုတ္ OEmbed method မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ဖို႔ လိုေကာင္းလိုပါမည္။

Importer ထည့္ျခင္း


Feed importer ကို ထည့္သြင္း၍ configure လုပ္ျခင္းသည္ RSS feed မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀ဘ္ဆိုက္မွ လက္ခံေစရန္နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ မတူကြဲျပားေသာ feed မ်ားအတြက္ မတူကဲြျပားေသာ configuration မ်ားသတ္မွတ္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးပါသည္။

Structure > Feed Importers > Add Importer ကိုေရြးပါ။

သင့္ေတာ္ေသာ နာမည္ႏွင့္ ေဖာ္ျပမႈတခ်ိဳ႕ ထည့္သြင္းပါ။  

Complete Basic Settings. Make sure Attach to Content Type is set to Stand alone form.

Under Parser click Change and set to Simple Pie.  

အေျခခံသတ္မွတ္မႈမ်ားၿပီးပါၿပီ။ content အမ်ိဳးအစားတြင္ Stand alone form ကို တဲြမိပါေစ။

Parser ေအာက္တြင္ Change ကို ႏွိပ္လိုက္ၿပီး Simple Pie ဟု သတ္မွတ္လိုက္ပါ။

Processor ကို Node Processor ဟု ထားမိပါေစ။ 

Processor ကို Node Processor ဟု ထားမိပါေစ။

Node Processor settings တြင္ သင္၏ Imported Video. နာမည္ထားပါ။

Text Format ကို Filtered HTML.ထားပါ.

ဖန္သားျပင္၏ဘယ္ဘက္ရွိ processor setting ေအာက္ရွိ Mapping လင့္ခ္ကို ႏွိပ္ပါ။

Mapping သတ္မွတ္မႈမ်ား စတင္ထည့္သြငး္ပါ။ သင္၏ မူလရင္းျမစ္ေနရာမ်ားေပၚမူတည္၍ ကဲြျပားမႈမ်ားရွိပါမည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ mapping ၂ ခုျဖစ္သည့္ YouTube feed ႏွင့္ standard podcast RSS feed မ်ားကို ဖတ္ပါ။ 

 

YouTube Feed ကို Map လုပ္ျခင္း
Mapping က႑တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖည့္ပါ။
 

Enclosures (Podcast) ရွိေသာ RSS feed ကို Map လုပ္ျခင္း


Wordpress feed မ်ားကို မီဒီယာဖိုင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ podcast နမူနာအျဖစ္ ထည့္သြင္းၾကည့္ႏိုင္ပါၿပီ။

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အျခားေသာ importer ကိုဖန္တီးရန္လိုၿပီး အေပၚကေျပာထားခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတိုင္းလုပ္ရပါမည္။ သို႔ေသာ္ map Enclosures အစား Imported Video File ကိုထည့္သြင္းပါမည္။

Video item မ်ားထည့္သြင္းျခင္း

မီဒီယာပစၥည္းမ်ားထည့္သြင္းရန္အတြက္ basic setting ကိုျပန္သြားၿပီး stand alone import စာမ်က္ႏွာအတြက္ လင့္ခ္ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။

Importer ၂ ခုကိုေတြ႔ရပါမည္။

တစ္ခုကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ RSS feed ကိုရိုက္သြင္းၿပီး Import ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။

သင္ထည့္သြင္းထားေသာ ဗီဒီယိုမ်ားကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးရာတြင္ HTML player မ်ားႏွင့္ ပြင့္ရပါမည္။

YouTube Feed မ်ားရွာျခင္း


ယူက်ဳဗီဒီယိုမ်ားအတြက္ RSS feed မ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ရွာရမည္ကို မသိပါက နည္းလမ္းအကူညီေကာင္းမ်ား ရွိပါသည္။

ၾကည့္ရႈသူမ်ားထံမွ feed: https://gdata.youtube.com/feeds/api/users/undercurrentspaulo/uploads
tag အလိုက္ထားသည့္ feed : feed://www.youtube.com/rss/tag/madonna.rss
က႑မ်ားႏွင့္ က႑ခဲြမ်ားအလိုက္ထားသည့္ feed: http://gdata.youtube.com/feeds/videos/-/Music/madonna

အေသးစိတ္ အကူညီမ်ားလည္း ဒီမွာ ရိွပါသည္။

Wordpress တြင္ ဗီဒီယို Aggregate ျပဳလုပ္ျခင္း

မူလက WordPress ကို ဘေလာ့ေရးရန္ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ ဒီဇိုင္းေရးဆဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ပို၍ အဆင္ေျပလြယ္ကူေသာ စနစ္အျဖစ္တိုးတက္လာၿပီး သူ၏မူလရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ စာေရးသူတစ္ဦးထဲမွ ေန႔အလုိုက္ စီစဥ္ၿပီး ေရးသည့္ ဘေလာ့ထက္ပိုေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကသည္။ ပိုမိုရႈပ္ေထြးသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားျဖစ္ေသာ အဖဲ႔ြလိုက္ပူးေပါင္းေရးသားသည့္စနစ္ႏွင့္ community portal မ်ား ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ တျခားေသာ ပိုအဆင္ေျပလြယ္ကူသည့္ စနစ္မ်ားလည္း ရွိလာခဲ့သည္။

တျခား သင္ခန္းစာတစ္ခုတြင္ ဗီဒီယို အေၾကာင္းအရာမ်ားအေျမာက္အျမားကို aggregate လုပ္ရန္အတြက္ Drupal CMS အားအသံုးျပဳပံုကို လမ္းညႊန္ျပခ့ဲၿပီးပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ wordpress ကိုအသံုးျပဳၿပီး ဗီဒီယိုအေၾကာင္းအရာမ်ား၏ ရိုးရွင္းေသာ aggregate လုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ presentation မ်ားကို ျပဳလုပ္ခ်င္လွ်င္ WP RSS Multi Importer plugin ကို အသံုးျပဳ၍ ရႏိုင္ပါသည္။  

လက္ေတြ႔ - WP RSS Multi Importer ကိုအသံုးျပဳျခင္း

Plugin ကို ပံုမွန္လုပ္ေနက်အတိုင္း ထည့္သြင္းၿပီး activate လုပ္လိုက္ပါ။

RSS MultiImpoter ၏ setting စာမ်က္ႏွာသို႔သြားပါ။

Categories ဆိုသည့္ေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာကို ဖန္တီးမည္ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ပါ။ ဤနမူနာမွာေတာ့ Climate ႏွင့္ Myanmar ဟူ၍ ၂ ခုဖန္တီးလိုက္ပါမည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ၀ဘ္ဆိုက္ေပၚမွာ Climate ႏွင့္ Myanmar အေၾကာင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သမွ် အရင္းျမစ္ေနရာစံုကဗီဒီယိုေတြကို စာမ်က္ႏွာ ၂ မ်က္ႏွာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားႏိုင္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါသည္။  

Feed ထည့္ဖို႔အတြက္ RSS Importer settings စာမ်က္ႏွာမွ Feeds tab ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။

Feed ထည့္သြင္း၍ က႑အလိုက္ခဲြျခားသတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ က႑အလိုက္ စာရင္းမ်ားလုပ္ထားေသာ code အတိုေလးမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ထည့္သြင္းထားေသာ ဗီဒီယိုမ်ားအတြက္ စာမ်က္ႏွာကိုဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။

Post တစ္ခုစီ သို႔မဟုတ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ code အတိုေလးမ်ားကို ကူးယူ၍ ျပန္လည္ paste လုပ္ရပါမည္။

 

Publish ကိုႏွိပ္ၿပီး သင့္ စာမ်က္ႏွာကို နမူနာၾကည့္လိုက္ပါ။

ဗီဒီယိုစာရင္းမ်ားကို သင့္ေတာ္ရာက႑မ်ားအလိုက္ မတူေသာ feed မ်ား ယူထားသည့္အတိုင္း ျမင္ရပါလိမ့္မည္။ 

ဤစာမ်က္ႏွာမ်ား/ postမ်ားကို သင့္၀ဘ္ဆိုက္၏ menu တြင္ထည့္ကာ လာေရာက္ဖတ္ရႈသူမ်ား အလြယ္တကူရွာေဖြႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားႏိုင္ပါသည္။

WP RSS Multi Importer အတြက္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား

ဤ plugin အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားစြာ မ်ားစြာ ရွိပါေသးတယ္။ ေအာက္ပါစနစ္မ်ားထဲမွ တခ်ိဳ႕ကို စမ္းသပ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
Number of post per page: သင့္ category စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ဗီဒီယိုပို႔စ္မည္မွ်ေလာက္ ေပၚေနမည္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ဒီ setting ျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

Change the layout: သင့္ပို႔စ္ေတြ ဘယ္လိုပံုစံေပၚေနမလဲဆိုတာအတြက္ template မ်ားစြာရွိပါသည္။ short code parameter ေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ ျမင္ေနရသည့္ပံုစံကိုလည္း ေျပာင္းႏိုင္ပါသည္။

Feeds to posts: ဤ setting က feed တစ္ခုစီတိုင္းကို ပို႔စ္အျဖစ္ေျပာင္းေပးပါသည္။ ၀င္လာသမွ်ေသာ ဗီဒီယိုမ်ားကို ျပသရာတြင္ ပိုမို အဆင္ေျပေသာပံုစံျဖစ္ပါသည္။