အီးေမးလ္အား လွ်ိဳ႕၀ွက္ကုဒ္မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္း

ယခုအခန္းတြင္ ေက-၉ကို အသံုးျပဳ၍ လွ်ိဳ႕၀ွက္ကုဒ္မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲထားေသာ (encrypted) အီးေမးလ္မ်ား ေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္္နိုင္ရန္ ထပ္မံလိုအပ္သည့္ APG အပလီေကးရွင္းအား install လုပ္ျခင္းကိုေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။

အီးေမးလ္အား လွ်ိဳ႕၀ွက္ကုဒ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္း

APG ႏွင့္ K-9 အား ဆက္တင္ျပဳလုပ္ျခင္းအေၾကာင္းမေျပာမွီ PGP နည္းပညာအသံုးျပဳၿပီး အီးေမးလ္ encryption ျပဳလုပ္ျခင္းအေၾကာင္းကို ဦးစြာရွင္းျပလိုသည္။

PGP ကိုအသံုးျပဳၿပီး အီးေမးလ္မ်ား ဖတ္ျခင္းႏွင့္ေပးပို႔ျခင္းမ်ားအတြက္ ကီးႏွစ္စံုလိုအပ္ပါသည္။ တစ္စံုမွာ ေပးပို႔သူႏွင့္ စာလက္ခံသူူႏွစ္ဦးလံုးအတြက္ တကိုယ္ရည္သံုးရန္ (လွ်ိဳ႕၀ွက္) ကီး (private key) ႏွင့္ ေနာက္ထပ္တစ္စံုမွာ အျပန္အလွန္ေပးပို႔ရာတြင္အသံုးျပဳရမည့္ အျခားသူမ်ားမွအသံုးျပဳနိုင္ရန္ထားရွိေသာ ကီး (public key) တို႔ျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ကုဒ္သို႔ေျပာင္းလဲထားေသာစာတစ္ေစာင္ကို ေပးပို႔ရန္အတြက္ မိမိပို႔လိုေသာသူ၏ public key ကိုသိရွိရန္လိုအပ္သည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပံုတြင္ျပထားခ်က္အတိုင္း ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အီးေမးလ္မ်ားလိမ္လည္ေပးပို႔ျခင္းသည္ အလြန္လြယ္ကူပါသည္။ ထုိသို႔ လိမ္လည္ေပးပို႔ခံရျခင္းကို တန္ျပန္ကာကြယ္နိုင္ရန္အတြက္ အီးေမးလ္မ်ားထဲတြင္ လက္မွတ္ထိုး၍ ေပးပို႔ႏိုင္ရန္ PGP ကို အသံုးျပဳသည္။ ထိုသို႔ အီးေမးလ္တြင္လက္မွတ္ထိုးျခင္းျဖင့္ ေပးပို႔သူမွ မိမိထံ အမွန္တကယ္ေပးပို႔ျခင္း ဟုတ္ မဟုတ္ကို စစ္ေဆးသိရွိနိုင္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါလင့္တြင္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူနိုင္ပါသည္။ (more background information about the process here.)

OpenPGP သည္ open source အပလီေကးရွင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လွ်ိဳ႕၀ွက္ကုဒ္မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲရာတြင္ PGP method ကိုအသံုးျပဳထားသည္။ PRISM ေထာက္လွမ္းေရးပရိုဂရမ္အေၾကာင္း သတင္္းမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ လူအမ်ားလက္ခံလာၾကသည္မွာ open source solutions မ်ားသည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္နိုင္ရန္ အသံုးျပဳရာ၌ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု ျဖစ္သည္။

Open source solutions တြင္ လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းကန္ထရိုက္မ်ား ၀င္္ေရာက္ရွာေဖြစစ္ေဆးနိုင္ရန္ ဂယ္ေပါက္ဖြင့္ေပးထားသိလုိျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္နိုင္ေခ် အေတာ္ႀကီးကိုနည္းပါးပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္း၏ source code မ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ားမွ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးနိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ၄င္းကုဒ္မ်ားကို နားလည္နိုင္စြမ္းမရွိေသာ္လဲ နားလည္တတ္ကြ်မ္းေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားရွိပါသည္။ ထိုနားလည္သူမ်ားမွ ဤေဆာ့၀ဲအား အျမဲ ျပန္လည္စစ္ေဆး ၾကည့္ရႈေနေသာေၾကာင့္ ေဆာ့၀ဲအတြင္း၌ မိမိကို အႏၱရာယ္ေပးနိုင္ေသာ ထိခိုက္နစ္နာေစနိုင္ေသာ အရာမ်ားတည္ရွိပါ၀င္ေနရန္မွာ မျဖစ္နိုင္ေပ။

K-9 တြင္ အီးေမးလ္ကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ကုဒ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ APG ကို ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္း

ေက-၉ အားထည့္သြင္းရန္ျပဳလုပ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း APG အပလီေကးရွင္းကို မိမိစက္အတြင္း ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ရန္ Play store သို႔မဟုတ္ F-droid မွရယူပါ။

အက္ပလီေကးရွင္း၏ App Permissions မ်ားကို ၾကည့္ရႈၿပီးပါက Accept ကိုကလစ္ႏွိပ္ပါ။

 

အန္းဒရိြက္ apps မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရး (security) ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေလ့လာနိုင္ရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ အင္တာနက္ေပၚတြင္ရွိပါသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ အပလီေကးရွင္းတခုသည္ ၄င္းေကာင္းစြာလည္ပတ္ အလုပ္လုပ္နိုင္ရန္ထက္ပိုသည့္ အျခားခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္မျဖစ္သင့္ေပ။

PGP ကီးတစ္စံုဖန္တီးျခင္း

PGP ကီးတစ္စံုဖန္းတီးရန္အတြက္ APG အပလီေကးရွင္းကို ဦးစြာဖြင့္ေပးရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေက-၉ ကို ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ရန္ အႀကံျပဳထားေသာ အဖြင့္မိတ္ဆက္စာကို ေတြ႔ျမင္ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ OK ကို ကလစ္ႏွိပ္ေပးရပါမည္။

ထို႔ေနာက္ စတင္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ More Action သို႔မဟုတ္ မိမိဖုန္းရွိ Menu ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။

စတင္အသံုးျပဳနိုင္ရန္ ကီးတစ္စံုကို ျပဳလုပ္ရပါမည္။ အျခားနည္းလမ္းတခုခုျဖင့္ PGP ကိုအသံုးျပဳဖူးပါက မိမိထံတြင္ အသံုးျပဳရန္ကီးတခုဖန္တီးၿပီးသား ရွိိေကာင္းရွိနိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ Magage Secret Keys ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။


ထို႔ေနာက္ More Actions မီႏူးကို ထပ္မံေရြးခ်ယ္ေပးရပါမည္။ မိမိတြင္ ဖန္တီးၿပီးသားကီး (key) တစ္စံုရွိၿပီးျဖစ္ပါက Import Keys ကို ကလစ္ႏွိပ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မရွိေသးပါက Create Key ကို ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။


 

ထို႔ေနာက္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စကားစု (pass phrase) သို႔မဟုတ္ စကား၀ွက္ (password) ကိုုထည့္သြင္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

Set Pass Phrase ဆိုသည့္ေနရာတြင္ မိမိေရြးခ်ယ္ထားေသာ စကား၀ွက္ကို ႏွစ္ႀကိမ္ထည့္သြင္းေပး၍ OK ကို ကလစ္နွိပ္ရပါမည္။

ထို႔ေနာက္ User ID ေဘးရွိ (+) လကၡဏာပံုအား ကလစ္ႏွိပ္၍ အမည္ (Name) နွင့္ အီးေမးလ္ ကိုထည့္သြင္းေပးပါ။


မိမိအေနျဖင့္ Keys ေဘးရွိ အေပါင္းလကၡဏာပံုအား ကလစ္ႏွိပ္၍ ကီး တစ္ခုကို ဖန္တီးနိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

 

အႀကံျပဳလိုသည္မွာ RSA ၏ default setting ကို မူလအတိုင္းထားၿပီး key size ကိုေဖာ္ျပေပးထားသည့္ ၁၀၂၄ ထက္ ႏွစ္ဆတိုး၍ ၂၀၄၈ သို႔ထားေပးရန္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ မိမိအသံုးျပဳမည့္ ကီး၏ သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္ကို သတ္မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းကီးကို မည္သို႔ အသံုးျပဳမည္ဆိုသည္ကို ေရြးခ်ယ္ေပးရပါမည္။

Usage ဆိုသည့္ေနရာရာတြင္ Sign and Encrypt ကိုေရြးခ်ယ္ရပါမည္။


ထို႔ေနာက္ Save ကိုကလစ္ႏွိပ္ၿပီးပါက အသံုးျပဳရန္ကီးတစ္စံုဖန္တီးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးဆံုးၿပီျဖစ္ၿပီး၊

Secret keys စာရင္းတြင္ မိမိ၏ ကီးအသစ္ကိုေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

 

မိမိ၏ Public keys ကို စီမံခန္႔ခြဲလို၍ ရွာေဖြပါကလဲ မိမိ၏ ကီးအား စာရင္းျပဳေဖာ္ျပေပးထားမည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤကီးသည္ မိမိလက္ခံရယူမည့္ encrypted mails မ်ား ေပးပို႔မည့္သူမ်ားထံ ေပးအပ္ထားရန္လိုေသာေၾကာင့္ လြန္စြာသံုး၀င္သည္။

အျခားအက္ပလီေကးရွင္းမ်ားမွ ကီး (Keys) မ်ားသြင္းယူျခင္း

မိမိတြင္ ယခု app ဆီသို႔ ေျပာင္းပို႔အသံုးျပဳလိုေသာ Thunderbird ကဲ့သို႔ေသာ အျခား အီးေမးလ္အပလီေကးရွင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ ကီးမ်ား ရွိေကာင္းရွိေနနိုင္ပါသည္။ ရွိခဲ့ပါက ထိုကီးမ်ားကို AGP ထဲသို႔ ေျပာင္းပို႔သံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေျပာင္းပို႔နိုင္ရန္ asc သို႔မဟုတ္ pgp ဖိုင္ထဲသို႔ မိမိ၏ကီးမ်ားကို ထည့္သြင္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔ကို မိမိဖုန္း၏ stoage အတြင္းသို႔ USB သို႔မဟုတ္ Bluetooth တဆင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ဖိုင္မ်ားကို ေျပာင္းေရြ႕နိုင္ရန္ Manage Private မီႏူးထဲမွ Import Keys ကိုေရြးခ်ယ္ရပါမည္္။

 

ထို႔ေနာက္ မိမိကီးကို ထားရွိမည့္ေနမည့္ေနရာကို ရွာေဖြၿပီး ၄င္းကို ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။

ေျပာင္းေရြးျခင္းၿပီးစီးပါက ကီး ကို ဖ်က္ျပစ္ခ်င္ဖ်က္ျပစ္နိုင္ရန္ option ရရွိမည္ျဖစ္သည္။


ထို႔သို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ ကီးကို Private Key မီႏူးထဲသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး encryption အတြက္အသံုးျပဳရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။

Private key ျဖင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက ေရႊ႕ေျပာင္းေပးပို႔မည့္ မည္သည့္ public keys အတြက္မဆို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ လုပ္နည္းကိုင္နည္းမ်ားအတိုင္း ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုပါသည္။

Public Keys မ်ားကို အျပန္အလွန္လဲလွယ္ျခင္း

Encrypted လုပ္ထားေသာစာမ်ားကိုေပးပို႔ရန္ႏွင့္ လက္ခံနိုင္ရန္ မိမိအေနျဖင့္ အျခား အီးေမးလ္အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ public keys မ်ားကို အျပန္အလွန္လဲလွယ္ေပးအပ္ထားရန္လိုသည္။

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ Manage Public Keys ထဲတြင္ရွိေသာ options မွ Export Keys ကိုေရြးခ်ယ္ေပးၿပီး မိမိကီးအား ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ စာသားဖိုင္ (text file) အေနျဖင့္ရွိေနသည့္ ေပးပို႔လိုက္မည့္ဖိုင္ကို သိမ္းဆည္းရန္ေနရာကိုေရြးခ်ယ္ရပါမည္။

ထို႔ေနာက္ PGP အသံုးျပဳေသာ မိမိ၏အဆက္အသြယ္တစ္ဦးဦးထံသို႔ public key ကို ပို႔ေပးၿပီး၊ encrypted အီးေမးလ္ေပးပို႔ခိုင္းပါ။

မိမိအေနျဖင့္ စမ္းသပ္အသံုးျပဳလိုေသာ္လည္း မည္သူေတြက encryption သံုးသည္ကိိုမသိပါက encryptedenigma@aktivix.org သို႔ မိမိ၏ public key ကိုထည့္သြင္းေပးၿပီး အီးေမးလ္ပို႔၍ စမ္းသပ္နိုင္ပါသည္။

လွ်ိဳ႕၀ွက္ကုဒ္မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲထားေသာ အီးေမးလ္မ်ားေပးပို႔ျခင္း

ေဖာ္ျပပါကီးမ်ားအား လိုက္လံရွာေဖြရမည့္ကိစၥမွာ လြယ္ကူစြာလုပ္နိုင္ေသာ အလုပ္တစ္ခုမဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိကီးမ်ားကို ဆြဲတင္ရန္ (upload) ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ ကီးမ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ရယူရန္ (download) ရယူျခင္းမ်ားကို လြယ္ကူစြာလုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ ကီးဆာဗာမ်ားထားရွိေပးထားပါသည္။

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္ APG ၏ အဓိကစာမ်က္ႏွာရွိ options menu ထဲတြင္ရွိေသာ Key Server ကိုေရြးခ်ယ္ေပးၿပီး၊

မိမိဆက္သြယ္လိုသူ၏ အီးေမးလ္ကို ေရးသြင္းေပးၿပီးေနာက္ Search ကို ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။

ထို႔ေနာက္ ကီးသည္ ကီးဆာဗာေပၚတြင္ရွိေနသည္ဆိုပါက မိမိထံ အေၾကာင္းျပန္ၾကားေပးပို႔လာသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ယာဘက္တြင္ေဖာ္ျပေပးလာမည့္ နံပါတ္မ်ားသည္ မိမိ၏ Key ID ျဖစ္ၿပီး၊ မိမိအေနျဖင့္ ကီးအစစ္အမွန္ကို အသံုးျပဳေနျခင္းဟုတ္မဟုတ္ကိုလည္း လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာစစ္ေဆးနိုင္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တခါတရံ၌ အီးေမးလ္လိပ္စာတခုအတြက္ ကီးမ်ားတခုထက္မက ရွိေနနိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

မိမိဆက္သြယ္လိုသူ၏ ကီးကို ရယူၿပီးၿပီဆိုပါက မိမိအေနျဖင့္ ေက-၉ ကိုအသံုးျပဳ၍ အီးေမးလ္မ်ားကို လြယ္ကူစြာေပးပို႔နိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

မက္ေဆ့ခ်္ေရးသားသည့္အခါ၌ APG ကို ထည့္သြင္းထားၿပီးျဖစ္၍ ျမင္ေတြ႔ေနရၿပီျဖစ္ေသာ Encrypt ၏ ေဘးတြင္ရွိေနသည့္ ေလးေထာင့္ကြက္ေလးအတြင္း၌ အမွန္ပံုေလး ေပၚေအာင္လုပ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

 

တခုသိရွိထားရမည္မွာ PGP public key ရွိသူမ်ားထံသို႔သာ encrypt ေမးလ္မ်ားေပးပို႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

မိမိအီးေမးလ္သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ Sign ေဘာက္စ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး မိမိအသံုးျပဳမည့္ ကီးကိုေရြးေပးပါ။

 

 

ေက-၉ အသံုးျပဳ၍ လွ်ိဳ႕၀ွက္ကုဒ္ေျပာင္းလဲရာတြင္ရွိေနေသာ အကန္႔အသတ္မ်ား

ေက-၉ သည္ encryption လုပ္ရာ၌ အျခား tool တခုျဖစ္ေသာ APG ကို တြဲဖက္အသံုးျပဳရသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ကာလတြင္ အကန္႔အသတ္အခ်ိဳ႕ ရွိေနပါသည္။. 

ပူးတြဲဖိုင္အား လွ်ိဳ႕၀ွက္ကုဒ္သို႔ေျပာင္းမေပးႏုိင္ျခင္း (သို႔) ဘက္စံုအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ (MIME) အီးေမးလ္အျဖစ္အသံုးျပဳ၍မရျခင္း

Encryption ျပဳလုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တခုလံုးသည္ အီးေမးလ္တြင္ ေရးထည့္သည့့္ စာသားမ်ားကိုသာ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းကို inline encryption ဟုေခၚသည္။ အျခား အီးေမးလ္ client မ်ားအေနျဖင့္ ပူးတြဲေပးပို႔ေသာ ဖိုင္ကိုပါ encryption လုပ္ႏိုင္ရန္ခြင့္ျပဳေပးေသာ္လည္း လက္္ရွိအခ်ိန္တြင္ K-9 ႏွင့္APG တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ရန္မျဖစ္နိုင္ေသးပါ။

ပူးတြဲဖိုင္မ်ားကို encryption ျပဳလုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အီးေမးလ္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲဖိုင္္မ်ားကို pgp/mime ဖိုင္အမ်ိဳးအစားမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲ၍ အတူတကြ ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိ၏ေမးလ္ client က ထိုသို႔ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ပ့ံပိုးလုပ္ေဆာင္ေပးပါက အသံုးျပဳသင့္သည့္နည္းလမ္းခုျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ျပဳလုပ္နိုင္ခြင့္ရရန္ မၾကာခဏေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိေသာၾကာင့္လည္း ဤက႑ကို ေက-၉တြင္ မၾကာမွီ အသံုးျပဳႏိုင္လာဖြယ္ရွိပါသည္။ Guardian project အေနျဖင့္လဲ ဤအခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး  အန္းဒရြိဳက္မ်ားအတြက္ GnuPG client ကို ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး၊ ၄င္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ project အား K-9 ႏွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေပးလိ္မ့္မည္ျဖစ္ သည္။ 

ေန႔စဥ္္အသံုးျပဳပံု

ဤအပိုင္းတြင္ စာမ်ားကို ဖတ္ရႈျခင္း၊ ေရးျခင္း ႏွင့္ ဖ်က္ျခင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

အီးေမးလ္မ်ားကို ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ ေက-၉ ကိုဖြင့္၍ မိမိဖတ္လိုေသာ စာမ်ားပါသည့္ အီးေမးလ္ဖုိင္ ကိုကလစ္ႏွိပ္ပါ။ မက္ေဆ့ခ်္အသစ္မ်ားကို ဖတ္ရႈလိုသည္ဆိုပါက Unified Inbox ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။


 

ပံုတြင္ ေရြးခ်ယ္ရန္ဖိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဖိုဒါတခုျခင္းစီအတြင္းရွိ မိမိမဖတ္ရႈရေသးသည့္စာမ်ား၏ အေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပထားသည္ကိုလည္းေတြ႔ရမည္။

မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ဖိုဒါတခုခုကိုေရြးခ်ယ္လိုက္ပါက ၄င္းထဲတြင္ အီးေမးလ္မက္ေဆ့ခ်္မ်ား၏စာရင္းကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ မက္ေဆ့ခ်္၏ေဘးရွိ အျပည့္ေရးခ်ယ္ထားေသာ စက္၀ိုင္းသည္ မဖတ္ရႈရေသးသည့္စာမ်ားကိုေဖာ္္ျပေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အီးေမးလ္၏အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ကို ေပၚလြင္ေအာင္ေဖာ္ျပေပးထားသည္။

မက္ေဆ့ခ်္ကိုဖတ္ရန္ ၄င္းမက္ေဆ့ခ်္၏ အဓိကအပုိင္းေနရာကို ေရြးခ်ယ္ႏွိပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ေက-၉ က မက္ေဆ့ခ်္ကိုေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေက-၉သည္ HTML ျဖင့္ စီစဥ္ဖြဲ႔စည္း (HTML formatting) ထားသည့္မက္ေဆ့ခ်္မ်ားႏွင့္ ပံုမ်ား အပါအ၀င္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေသာ အီးေမးလ္မ်ားကိို ေဖာ္ျပေပးနိုင္သည္။

အျခား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ (options) မ်ားကို အေပၚရွိေခါင္းစဥ္ဘားတန္း (header bar) တြင္ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

 

ဘားတန္းေပၚရွိ မွ်ားပံုစံကီးခလုတ္မ်ားကိုေရွ႕ေနာက္ေရြ႕လွ်ား၍ မိမိ၏ဖိုဒါထဲတြင္ျပထားေသာ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားကို လုိသလုိဖတ္ရႈနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ အမိႈက္ပုံးပံုသ႑န္ျပထားေသာ ရုပ္ပံုကိုႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ မိမိဖ်က္လိုေသာစာမ်ားအား အမိူက္ဖိုဒါထဲသို႔ထည့္သြင္းႏုိင္သည္။ ၿပီးေနာက္ ေဖာ္ျပထားသည့္စာရင္းထဲရွိ ေနာက္မက္ေဆ့ခ်္တခုကိုထပ္သြားႏုိင္သည္။

အကယ္၍ ဖိုဒါမ်ားဆီသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိလိုပါက စက္ရုပ္ေခြးပံုသ႑န္ ေက-၉ အိုင္ကြန္ရုပ္ကိုႏွိပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

 

မိမိအေကာင့္မ်ား၏စာရင္းကိုေဖာ္ျပေပးထားေသာေနရာသို႔ ျပန္ေရာက္လိုပါကလည္း စက္ရုပ္ေခြးပံုေလးကို သာေရြးခ်ယ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

အီးေမးလ္အသစ္မ်ားထပ္မံေရာက္ရွိ မရွိကိုသိရွိနိုင္ရန္ မိမိအေကာင့္အား အသစ္ျပန္လည္ျပေပးေစလိုပါက မက္ေဆ့ခ်္မ်ားကိုေဖာ္ျပေပးသည့္ Inbox ဘားတန္းေပၚမွ refresh အိုင္ကြန္ပံုကို ကလစ္ႏွိပ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

 

Refresh အိုင္ကြန္သည္ မိမိအေကာင့္၀င္းဒိုးတြင္ဆိုပါက အေကာင့္မ်ားအားလံုးကို ျပန္လည္၍အသစ္စစ္ေဆးျခင္း (refresh) လုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

မိမိအီးေမးလ္အား Refresh လုပ္ရန္အျခားနည္းလမ္းတခုမွာ မိမိ၏ Inbox အတြင္းရွိ မည္သည့္မက္ေဆ့ခ်္ကိုမဆို ႀကိဳက္ရာေရြးခ်ယ္၍ ဖန္သားျပင္(Screen) ၏ေအာက္ေျခသို႔ ဖိဆြဲလိုက္ပါက Release to refresh ဆိုသည္ကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

 

၄င္းဖိဆြဲထားျခင္းကိုလြတ္ေပးလိုက္ပါလ်င္ ေက-၉ က ထပ္မံေရာက္ရွိေနေသာ မက္ေဆ့ခ်္အသစ္မ်ားကို တင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။  


အီးေမးလ္ပါရွိေသာပူးတြဲဖိုင္မ်ားအား ဖတ္ရႈျခင္း

အီးေမးလ္ႏွင့္အတူ ပူးတြဲေပးပို႔လုိက္ေသာဖုိင္မ်ားအား ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ Show attachments ဆိုသည့္ ေဗာက္စ္ ကိုေရြးခ်ယ္ေပးရပါမည္။

ထို႔ေနာက္ မိမိအေနျဖင့္ ပူးတြဲပါလာေသာဖိုင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပူးတြဲေပးပို႔လိုက္ေသာဖိုင္သည္ ပံုတစ္ပံုျဖစ္ေနပါက ၄င္းပံု၏ အႀကိဳျမင္ကြင္းပံု (preview) ကိုေတြ႔ျမင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

ထို႔ေနာက္ ပူးတြဲပါဖိုင္အား ဖြင့္ၾကည့္ရန္ သို႔မဟုတ္ သိမ္းဆည္းရန္ (Open or Save) ဟုေမးသည့္ ေရြးခ်ယ္ရန္တစ္ခုခုကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

အီးေမးလ္မ်ားေရးသားျခင္း

ေက-၉ အပလီေကးရွင္းထဲ၌ မိမိေရာက္ရွိေနရာအေပၚမူတည္၍ အီးေမးလ္မက္ေဆ့ခ်္တစ္ေစာင္ကို ေရးသားရန္အတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။

အီးေမးလ္မ်ားအား ျပန္ၾကားျခင္း

မိမိစက္မ်က္ႏွာျပင္ (Screen)၏ အရြယ္အစားေပၚမူတည္၍လည္း အခ်ိဳ႕ options (ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား) မ်ားကြဲျပားနိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ မိမိလက္ရွိဖတ္ေနေသာ အီးေမးလ္အား အေၾကာင္းျပန္ၾကားလိုပါက အေပၚဘားတန္းေပၚရွိ Reply ပံုအိုင္ကြန္ (ေလးေထာင့္ကြက္အတြင္းရွိ ႏွစ္ထပ္ေနာက္ျပန္မွ်ားေကာက္ပံု) ကိုကလစ္ႏွိပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

 

အကယ္၍ Reply အိုင္ကြန္ပံုအားမျမင္ေတြ႔ရပါက စခရင္၏ ဘယ္ဘက္ေထာင့္အေပၚရွိ More Actions အိုင္ကြန္ အားေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းထဲမွ Send ကိုေရြးခ်ယ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

Send ကိုေရြးခ်ယ္ျခင္းအားျဖင့္ ေနာက္ထပ္ Reply၊ Reply all၊ Forward ႏွင့္ Share စသည္ျဖင့္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္စရာမ်ား (options) အား ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။

Share option သည္ မိမိအန္းဒရြိဳက္ (Android)အတြင္းရွိ အျခား apps မ်ားထံသို႔ အီးေမးတြင္ပါရွိေသာစာသားမ်ားအား မွ်ေ၀ေပးရန္လုပ္ေဆာင္နိုင္သည့္ေရြးခ်ယ္စရာ options မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးထားသည္။

Reply သည္ မိမိထံ အီးေမးလ္ေပးပို႔လိုက္သူဆီသို႔ အေၾကာင္းျပန္ေပးျခင္းကိုျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ Reply all သည္ မိမိနည္းတူ အီးေမးကိုလက္ခံရရွိႏုိင္သူအားလံုးထံသို႔ အေၾကာင္းျပန္ေပးျခင္းကိုလုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ Forward သည္ မိမိရရွိေသာအီးေမးလ္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အျခားသူတစ္ဦးဦးထံေပးပို႔နိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

 

အီးေမးလ္အသစ္မ်ားေရးသားျခင္းမွာ ေရြးခ်ယ္စရာသံုးခုကိုအသံုးျပဳ၍ အီးေမးလ္ေပးပို႔ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အလားသ႑ာန္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

အီးေမးလ္အသစ္မ်ားေရးသားျခင္း

အီးေမးလ္အသစ္တစ္ေစာင္ေရးသားရန္ ဖိုဒါ၀င္းဒိုး (Folder Window) ရွိ မက္ေဆ့ခ်္္ေရးသားရန္ (compose message) ဆိုသည့္ (အေပါင္းလကၡဏာႏွင့္စာအိပ္ပံု) အိုင္ကြန္ပံုေလးကို ကလစ္ႏွိပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

 

Inbox အတြင္းမွေန၍ မက္ေဆ့ခ်္အသစ္ေပးပို႔မည္ဆိုပါက More Action အိုင္ကြန္  ကို ႏွိပ္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ compose ကိုေရြးခ်ယ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

 

ထပ္မံေတြ႔ရွိရမည့္ စခရင္မ်က္ႏွာျပင္မွာ Compose ၀င္းဒိုးျဖစ္သည္။

၄င္း၀င္းဒိုး၌ ေတြ႔ရွိရမည့္ options မ်ားမွာ To, Subject ႏွင့္ Message text မ်ားျဖစ္ၿပီး TO ဆုိသည့္ေနရာမွာ မိမိေပးပို႔လိုေသာစာကို ေပးပို႔နိုင္ရန္ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ားေရးရန္ေနရာျဖစ္ၿပီး၊ Subject ေနရာသည္ မိမိအီးေမးလ္အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ကို ေရးသားရန္ေနရာျဖစ္သည္။ Message text တြင္ မိမိေရးသားမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရးသားရမည္ျဖစ္သည္။

တစ္စံုတဦးထံသို႔ ရိုးရိုးစာတစ္ေစာင္ေပးပို႔ရန္ ေဖာ္ျပပါ options မ်ားကို ေရးသြင္းျဖည့္စြက္ၿပီးေနာက္ ဖန္သားျပင္ေပၚဘယ္ဘက္ရွိ လက္ယာဘက္သို႔ဦးတည္ထားေသာ မွ်ားေခါင္းပံုျဖစ္သည့္ send mail အိုင္ကြန္ကိုေရြးခ်ယ္ႏွိပ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

Compose ၀င္းဒိုး၏အေပၚဘက္လိုင္းေပၚတြင္ အျခားအသံုး၀င္ေသာ အိုင္ကြန္မ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုအထဲမွ လူႏွစ္ေယာက္ထပ္ထားသည့္ပံုအိုင္ကြန္ကို ႏွိပ္လိုက္ပါက အီးေမလ္းပို႔ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူသက္သာေစနိုင္မည့္ အျခား options မ်ားကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို options မ်ားထဲတြင္ CC ႏွင့္ BCC ဆိုသည့္ေနရာမ်ားကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းေနရာမ်ားတြင္ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ားကို ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ CC ဆိုသည္မွာ ၄င္းေနရာတြင္ေရးထည့္ထားသည့္ အီးေမးလ္ပိုင္ရွင္သည္ အဓိက ေမလ္းလက္ခံသူမဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသူ႔ထံမွ ျပန္စာကိုေမ်ာ္လင့္မထားပဲ အီးေမးလ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ထိုသူ႔အတြက္အသံုး၀င္နိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုသူအားထည့္သြင္းေပးပို႔ထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလို သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

BCC သည္လည္း ၄င္းနည္းတူပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤေနရာတြင္ B သည္ blind ကိုကိုယ္စားျပဳၿပီး ကြယ္၀ွက္ထားသည့္သေဘာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခားေမးလ္လက္ခံရရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ BCC ေနရာတြင္ ပါရွိသည့္သူမ်ား (အီးေမလ္းလိပ္စာမ်ားကို) ကို မသိနိုင္ေပ။

၄င္းအီးေမးလ္လိပ္စာမ်ားထည့္သည့္ေနရာ၏ယာဘက္တြင္ လူပံုႏွင့္အေပါင္းလကၡဏာ ပံုအိုင္ကြန္ကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းသည္ မိမိထည့္သြင္းေပးပို႔လိုသည့္လူမ်ား၏ အီးေမးလ္မ်ားကို ထပ္မံထည့္သြင္းနိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

ထိုအိုင္ကြန္ပံုကို ႏွိပ္ၿပီးပါက မိမိဆက္သြယ္ေပးပို႔လိုသူမ်ားကို မိမိ၏ contact list မွ ေရြးခ်ယ္ေပးျခင္းျဖင့္ ထည့္သြင္းနိုင္သည္။ ထိုသူမ်ားကို မိမိေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္းလိုက္သည့္ အီးေမလ္းလိပ္စာေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ပူးတြဲဖိုင္မ်ားေပးပို႔ျခင္း

အီးေမလ္းအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ရရွိသည့္အားသာခ်က္တစ္ခုမွာ မည္သည့္ ဖိုင္အမ်ိဳးအစားကိုမဆို မိမိေပးပို႔လိုသူထံသို႔ ပူးတြဲဖိုင္ (attachment) အျဖစ္ မက္ေဆ့ခ်္ႏွင့္အတူ ေပးပို႔ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေပးပို႔နိုင္ရန္ စကၠဴညွပ္ကလစ္ ပံုအိုင္ကြန္ကို ကလစ္ႏွိပ္ေရြးခ်ယ္ရမည္။

မိမိအန္းဒရြိဳက္ (Android) တြင္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း (configuration) ေပၚမူတည္၍ မိမိ၏ ဖုန္း သို႔မဟုတ္ သင္ပုန္းကြန္ပ်ဳတာ (Tablets)ထဲမွ ဖိုင္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ (options) မ်ားကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။


 

မိမိ ပူးတြဲေပးပို႔လိုေသာ ဖိုင္ကို ေရြးခ်ယ္ရယူရန္ File Manager သို႔မဟုုတ္ အလားတူ အပလီေကးရွင္း (Application) ကိုသံုးရမည္။

မိမိ၏ ဖိုင္မ်ားကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ဖုန္းတြင္းပါရွိသည့္ internal SD ကဒ္ သို႔မဟုတ္ ထပ္မံထည့္သြင္းထားေသာ external SD ကဒ္ထဲ၌ေတြ႔ႏိုင္သည္။ မိမိရိုက္ယူထားေသာ ဓါတ္ပံုတစ္ပံုကို ပူးတြဲေပးပို႔လိုပါက ၄င္းပံုသည္ မိမိ၏ (ဖိုင္မန္ေနဂ်ာရွိ) DCIM အခန္း (folder) ၌ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒါင္းလုပ္ဒ္ရယူထားေသာဖိုင္ျဖစ္ပါက download ဖိုင္ထဲတြင္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ မိမိဖုန္းအတြင္းရွိဖိုင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္မႈသိပ္မရွိပါက အနည္းငယ္ေလ့လာထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

မိမိပူးတြဲလိုေသာဖိုင္ကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းဖိုင္ကို မိမိ၏မက္ေဆ့ခ်္တြင္ ပူးတြဲထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္။

အီးေမးလ္အားေပးပို႔ေသာအခါ၌ ေပးပို႔ေနေၾကာင္း အသိေပးခ်က္ (notification) ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။


အီးေမးမ်ားအား ဖ်က္ပစ္ျခင္း

ဖတ္ရႈလ်က္ရွိေသာ အီးေမးလ္အားဖ်က္ပစ္လိုပါက အမႈိက္ပံုးပံုအိုင္ကြန္ (trash bin) ကို ႏွိပ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

တခ်ိန္တည္းတြင္ ေမးတစ္ေစာင္ထက္ပို၍ ဖ်က္ပစ္လိုပါက ဖိုဒါတစ္ခုခုအတြင္းရွိ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားကို စာရင္းျပဳေဖာ္ျပေပးထားေသာေနရာမွ ဖ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။

ပံုတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ပထမဆံုးျပထားသည့္အီးေမးလ္အားဖ်က္လိုပါက မက္ေဆ့ခ်္၏ လက္၀ဲဘက္ေထာင့္ရွိေနရာအား ေသခ်ာစြာႏွိပ္၍ေရြးခ်ယ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအခါ ေလးေထာင့္ကြက္ကေလးအတြင္း၌ အမွန္ျခစ္ထားသည့္ပံုေပၚလာသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေခါင္းစည္းဘားတန္း (header bar) တြင္ တစ္ခုေရြးခ်ယ္ထားၿပီး (1 Selected) ဟုေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။

 

ထို႔ေနာက္ မိမိဖ်က္လိုေသာ အျခားမက္ေဆ့ခ်္မ်ားကိုဆက္လက္ေရြးခ်ယ္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

ယခုအခါတြင္ မက္ေဆ့ခ်္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထပ္မံဖ်က္လိုေေသာ စာမ်ားအတြက္ အက်ဥ္းခ်ဴပ္ေဖာ္ျပေပးထားေသာ မက္္ေဆ့ခ်္မ်ား၏ မည့္သည့္ေနရာကိုမဆိုို ႏိွပ္၍ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

 

ေရြးခ်ယ္ထားၿပီေသာ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားကို ဖ်က္ပစ္ရန္ delete သို႔မဟုတ္ trash bin အိုင္ကြန္ကို တို႔ထိေရြးခ်ယ္ေပးရမည္။ ထိုအခါ ဖ်က္လိုက္ေသာမက္ေဆ့ခ်္မ်ာသည့္ မိမိအေကာင့္ရွိ trash ဖိုဒါထဲသို႔ ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။

မိမိ၏စာမ်ားကို စီမံႏုိင္ရန္ အသံုး၀င္လွေသာ အျခား အိုင္ကြန္မ်ားလည္းရွိေသးသည္။ စာအိပ္ပံုအိုင္ကြန္သည္ မိမိေရြးခ်ယ္ထားေသာ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားအား ဖတ္ၿပီးသား သို႔မဟုတ္ မဖတ္ရေသးသည့္စာ စသည္ျဖင့္သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

မက္ေဆ့ခ်္သံုးခုထပ္ထားသည့္ပံုအိုင္ကြန္သည္ မိမိေရြးခ်ယ္ထားေသာ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္းရာေနရာ သို႔ ေမာ္ကြန္းတိုက္ (archive) ဖိုဒါသို႔ ေျပာင္းေရြးထားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊

စတုရန္းပံု More Actions အိုင္ကြန္သည္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ options မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔ကို အျခားအခန္းတြင္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။


 

စတင္အသုံးျပဳျခင္း

ေက-၉ ကိုစတင္အသံုးျပဳလ်င္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမည္အရာႏွစ္ခုရွိသည္။ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ မိမိဖုန္း (သို႔) သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာတြင္ ေက-၉ ကို ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထို႔ေနာက္တြင္ အီးေမးလ္ အေကာင့္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထပ္ပို၍ အသံုးျပဳနိုင္ရန္ ေက-၉ ကို လိုအပ္သလိုျပင္ဆင္ျခင္း (configuration) လုပ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္

ေက-၉ အားထည့္သြင္းျခင္း

အက္ပလီေကးရွင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဂူဂဲလ္ Play store မွ ရယူရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဂူဂဲလ္မွာကဲ့သို႔ မိမိတို႔၏အခ်က္အလက္မ်ား မေပးရပဲ ရယူအသံုးျပဳလိုပါက F-droid ပေရာဂ်က္ကို အသံုးျပဳ၍လည္း ေက-၉ ကိုထည့္သြင္းႏုိင္သည္။ ေဖာ္ျပပါအဆင့္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ အင္တာနက္၀ိုင္ဖိုင္ သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔ဖုန္းရွိ data service ကိုသံုး၍ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ရန္လိုအပ္သည္။ မိမိအသံုးျပဳေသာ အန္းဒရိြက္ဗားရွင္း(Android version) အေပၚမူတည္၍လည္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္မ်ားကြဲျပားမႈရွိနိုင္ သည္။

ေက-၉ အား Google Play မွရယူထည့္သြင္းျခင္း

မိမိ Android ေပၚမွ Play store အုိ္င္ကြန္ သို႔  Shop အုိင္ကြန္ ကိုကလစ္ႏွိပ္၍ ဂူဂလ္ (Google Play) ကိုစသြားပါ။

အေပၚရွိဘားတန္းေပၚတြင္ မွန္ဘီးလူးပံုစံ ရွာေဖြေရးအိုင္ကြန္ပံုေလးကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

  

လက္၀ဲဘက္ေထာင့္တြင္ Google play စတိုးပံု အိုင္ကြန္ကိုေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိရွာေဖြလိုေသာအရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စကားလံုးမ်ားကိုေရးရန္ မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ျဖစ္ေနေသာ မွ်ားေလးကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းရွာေဖြေရးဘားတန္းတြင္ K9 ဟုရိုက္ထည့္ၿပီး ရွာေဖြေရးအိုင္ကြန္ပံုေလးကို ကလစ္ႏွိပ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

 

မိမိလိုအပ္ေသာ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ အပလီေကးရွင္းသည္ “K-9 Mail” ျဖစ္ၿပီး ၄င္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသိရွိရန္အတြက္ ေက-၉ ေမးလ္ေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္လုိက္ပါ။ထုိ႔ေနာက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းရန္(Install)ကို  ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

 


 INSTALL ကို ကလစ္ႏွိပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္၍ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ မက္ေဆ့ခ်္မ်ား၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္မ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ေက-၉ မွ  သိမ္းဆည္းထားခြင့္ကိုလက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ခြင့္ျပဳေပးရျခင္းမွာ ပံုမွန္လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္  သာျဖစ္ၿပီး Application ကိုအသံုးျပဳနိုင္ရန္အတြက္ လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ေက-၉ အား စတင္အသံုးျပဳသည့္အခါ၌ ပါ၀င္သည့္ က႑မ်ား (features) ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပေပးထားသည္ကို စတင္ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္ရန္အတြက္ NEXT ဆိုသည့္အိုင္ကြန္ပံုေလးကို ႏွိပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိေမလ္းအေကာင့္ကုိျပင္ဆင္ျခင္းအပိုင္းဆီသို႔လည္း ေက်ာ္သြားလုိပါက ေက်ာ္သြားနိုင္သည္။

ေက-၉ အား F-Droid မွရယူျခင္း

တခ်ိဳ႕ေသာ အန္းဒရြိဳက္အပလီေကးရွင္း (Android application)မ်ားကို Google Play store တြင္ မိမိတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားအေသးစိတ္မေပးပဲ ဆြဲခ် (Download)၍ ထည့္သြင္းနိုင္ပါသည္။ F-droid ၀ဘ္ဆိုဒ္တြင္ K9 ဗားရွင္း အသစ္ (Recent Version) ကိုအလြယ္တကူေတြ႔ႏုိင္ၿပီး  F-droid ထည့္သြင္းလိုက္ရုံျဖင့္လည္း  K9  နဲ႔ပတ္သတ္ေသာ နာက္ဆံုးထုတ္ဗားရွင္းမ်ားကို အလိုအေလွ်ာက္ရယူနိုင္ပါသည္။ F-droid သည္ Google play ႏွင့္ အမ်ိဳးအစားတူျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳလိုပါက အလြယ္တကူ ရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္နိုင္သည္။ F-droid ကိုအသံုးျပဳရန္ ႏွစ္သက္ပါက အျခား FOSS အပလီေကးရွင္းမ်ားကိုလည္းရယူႏိုင္သည့္ F-droid repository app ကို ထည့္သြင္းနိုင္သည္။

အက္ပလီေကးရွင္း (Application)အားမထည့္သြင္းမွီ မိမိစက္အတြင္းရွိ လံုၿခံဳေရးဆက္တင္ တြင္ Allow installation of apps from unknown sources  ကုိခြင့္ျပဳရန္ အမွတ္ျခစ္၍ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေပးရမည္ျဖစ္သည္။

 

Google Play ကဲ့သို မိမိတို႔၏စက္မ်ားအတြင္းသို႔ apps မ်ားကို တိုက္ရိုက္ေဒါင္းလုပ္ထည့္သြင္းနိုင္ေသာ အျခား ေရြးခ်ယ္စရာ တစ္ခုခု ရွိေနျခင္းမွာ အလြန္အဆင္ေျပေသာ္လည္း စိတ္ခ်ယံုၾကည္နိုင္စရာမရွိသည့္အရင္းအျမစ္မ်ားမွ  အပလီေကးရွင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳျခင္းသည္ အႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင္း သိရွိထားရန္အေရးႀကီးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Google play ႏွင့္ F-droid တို႔ကဲ့သို႔ေသာ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရသည့္ ၀ဘ္ဆိုဒ္မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳၾကရန္ႏွင့္ ႀကံဳရာ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားမွ apps (apk ဖိုင္မ်ား) မ်ားကို ေဒါင္းလုပ္ရယူျခင္းမ်ား မျပဳမိေစဖို႔လိုသည္။

မိမိအန္းဒရိြက္ရွိ ရွာေဖြေရး browser ေပၚတြင္ http://f-droid.org ဟုေရးသား၍ ေက-၉ ကို ရွာပါ၊ ၿပီးလွ်င္ေပၚထြက္လာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားထဲမွ K-9 email client ကိုေရြးခ်ယ္ေပးပါ။ 

ထို႔ေနာက္ ေပၚလာေသာစာမ်က္ႏွာေအာက္တြင္ ေက-၉ ဗားရွင္းအသစ္ကို ကိုေဒါင္းလုဒ္ရယူရန္အတြက္ download apk ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ ေနာက္ဆံုးထြက္ ေက-၉ ဗားရွင္း(Version)သည္ Version 4.409 ျဖစ္သည္။

 

ေဖာ္ျပထားသည့္လင့္ခ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးၿပီဆိုပါက လမ္းညႊန္ဘားတန္း(navication bar)ေပၚတြင္ေဒါင္းလုပ္ရယူေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မွ်ားေဇာက္ထိုးပံုအခ်က္ျပမႈကိုေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

 

 

ထို႔ေနာက္ ၄င္းအခ်က္ျပပံုကေလး ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာအခါ ေဒါင္းလုပ္ရယူျခင္းၿပီးဆံုးၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ရယူထားၿပီးျဖစ္ေသာ ေဒါင္းလုဒ္ဖိုင္ကိုေတြ႔နိုင္ရန္ ဖန္သားမ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိအမွတ္သားေေဖာ္ျပရာဧရိယာတစ္၀ိုက္အား ထိလိုက္ပါ။

 အထက္ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းအတိုင္းအဆင္မေျပပါက မိမိအန္းဒရိြဳက္၏ ဖိုင္မန္ေနဂ်ာ(File Manager)ရွိ ဆြဲခ်ထားေသာဖုိင္မ်ား (Download file)တြင္ ရွာေဖြနိုင္ပါသည္။

 

 

ေဖာ္ျပပါနည္း တနည္းနည္းကိုအသံုးျပဳၿပီး ေဒါင္းလုပ္ရယူထားေသာ (.apk) ပါသည့္ဖိုင္ (com.fsck.k9_17046.apk ဆိုေသာဖိုင္) ကို မိမိစက္တြင္ထည့္သြင္းရန္ ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။ ထည့္သြင္းျခင္း (installation) ကို မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ျပဳလုပ္မည္ဆိုသည္ကို ေမးလာေသာအခါတြင္  Package installer ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး၊ Just once ကို ကလစ္ႏွိပ္ေပးပါ။

ထည့္သြင္းေနသည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိစက္အား ေက-၉ အပလီေကးရွင္းမွ မည္မွ်အတိုင္အတာအထိ စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳပါမည္ ဟု လက္ခံအတည္ျပဳေပးရမည္။

 


ေက-၉ ကိုထည့္သြင္းၿပီးဆုံးသြားသည့္ေနာက္ပုိင္းတြင္ မိမိအေနျဖင့္ အီးေမးလ္အေကာင့္တခု သို႔ တစ္ခုထက္ပုိ၍  ထည့္သြင္း နိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

မိမိအီးေမးလ္အေကာင့္အား ျပင္ဆင္ျခင္း

အေကာင့္အသစ္တစ္ခုကို ျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ အီးေမးလ္လိပ္စာႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ကုဒ္နံပါတ္ ထည့္သြင္းရန္ေတာင္း ဆိုသည့္ စာမ်က္ႏွာ (Screen) ကိုေတြ႔ရမည္။

 


 

ယခုစာတြင္ အဓိကအီးေမးလ္၀န္ေဆာင္မႈအျပင္ အျခားအီးေမးလ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျပင္ဆင္အသံုးျပဳနိုင္ရန္ အီးေမလ္းအေကာင့္တခုျပဳလုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို လမ္းညႊန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မိမိအေနျဖင့္ အီးေမးလ္တခုဖန္တီးထားၿပီး မိမိိအီးေမးလ္လိပ္စာႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ရွိထားၿပီးျဖစ္ရန္လိုသည္။

 

ဂူဂလ္ေမးလ္အေကာင့္တစ္ခုျပဳလုပ္ျခင္း

ျပထားေသာ ေဘာက္စ္ထဲတြင္ မိမိအီးေမးလ္ႏွင့္ လွဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကုိရိုက္ထည့္ပါ။

 

Next ကိုကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ထို႔ေနာက္ ေက-၉ မွ ဂ်ီေမလ္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အျခားအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ရွိမရွိသိနိုင္ရန္ ၄င္း၏ အရင္းအျမစ္မ်ားထဲတြင္ ရွာေဖြလိမ့္မည္။

ဂ်ီေမးလ္သည္ လူသိမ်ားသည့္ရင္းျမစ္တခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆက္တင္အမ်ားအျပားကိုေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိေနာက္ “checking incoming sever settings” ႏွင့္ “Checking outgoing server settings” ဟုေဖာ္ျပထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္ကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္ သည္။

 

မိမိ၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ (password) ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ျပသနာတစ္စံုတရာမရွိပါက ေက-၉ မွ ဂူဂဲလ္ေမးလ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး မိမိဂ်ီေမးလ္တြင္ရွိေနသမွ် စာမ်ားအားလံုးကို စတင္ေဒါင္းလုပ္ရယူမည္ျဖစ္သည္။

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာပံုတြင္ လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးၿပီးဆံုးခါနီးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေကာင့္အမည္ႏွင့္ အေကာင့္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ေဖာ္ျပမည့္နာမည္ (display name) ထည့္သြင္းရန္ေဖာ္ျပထားသည္ကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

အေကာင့္နာမည္ေပးထားျခင္းအားျဖင့္ မိမိအေနျဖင့္အေကာင့္တခုထက္ပို၍ ထည့္သြင္းထားမိပါက မိမိေမးလ္မ်ားကို စနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ မိမိပို႔သည့္စာမ်ားတြင္လည္း အျခားသူမ်ားအေနျဖင္ ့မည္္သူဆီမွပုိ႔သည္ဟုသိရွိေစနိုင္ရန္ နာမည္ထည့္သြင္းေပးဖို႔လိုသည္။


Change log မက္ေဆ့ခ်္ဟုျမင္ေတြ႔ရလွ်င္ OK ကိုကလစ္ႏွပ္ေပးပါ။

အားလံုးၿပီးဆံုးၿပီဆိုပါက Accounts ဆုိသည့္မ်က္ႏွာျပင္ကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေက-၉ကို ေန႔စဥ္အသံုးျပဳပံုႏွင့္ အေကာင့္တခုအား  မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ရသည္ကုိေလ့လာႏုိင္သည္။


အီးေမးလ္အေကာင့္တစ္ခုအား မိမိဘာသာေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္း

ေက-၉မွ မိမိ၏ အီးေမးလ္ဆာဗာအား ခ်ိတ္ဆက္မရျခင္း မသိျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တတ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ပါက အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္းျပဳလုပ္၍ရမည္မဟုတ္သျဖင့္ မိမိအီးေမးလ္အား ကိုယ္တိုင္ခ်ိတ္ျပင္ဆင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

မိမိအေနျဖင့္ အေကာင့္တခုကို ထည့္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္အေကာင့္တစ္ခုကို ထပ္မံထည့္သြင္းလိုပါက More Action အိုင္ကြန္ပံု ကိုကလစ္ႏွိပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက သင့္စက္ရွိ မီႏူးကီးခုလုပ္ကိုႏွိပ္၍ Add Account ဆိုသည္ကိုေရြးခ်ယ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

 

ျပထားေသာေဗာက္စ္ထဲတြင္ မိမိအီးေမးလ္လိပ္စာႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ကုဒ္ကို ရုိက္ထည့္ပါ။

 


Manual Setup ကိုေရြးလိုက္ပါ။

 

 

IMAP, POP3 ႏွင့္ Exchange (WebDAV) ဟူ၍ ေရြးခ်ယ္စရာသံုးခုကိုေဖာ္ျပေပးလာမည္ျဖစ္သည္။

ဤအဆင့္တြင္ အကယ္ဤ မိမိအသံုးျပဳသည့္ အီးေမးလ္မွ POP3 ႏွင့္ IMAP ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ပံ့ပိုးေပးထားပါက ထိုပံ့ပိုးေပးထားေသာ options အေပၚ မူတည္၍ မိမိဘာသာ ေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ IMAP ၏ အားသာခ်က္မ်ားမွာ မိမိစက္တြင္ သိုမွီးစရာေနရာ အနည္းငယ္မွ်သာရယူျခင္းႏွင့္ စက္တစ္လံုးထက္ပိုမိုအသံုးျပဳၿပီး အီးေမးလ္မ်ားကိုၾကည့္လိုပါက  တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အလြယ္တကူၾကည့္ရွူႏုိင္ရန္ျပဳလုပ္ေပးနိုင္သည္။

အီးေမးလ္မ်ားစစ္ရာတြင္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အသံုးအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ IMAP ႏွင့္ မိမိ အီးေမးလ္အားခ်ိတ္ဆက္စီစဥ္ပံုကို ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ၿပီး POP3 ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့မည္ဆိုပါကလဲ ေဖာ္ျပေပးမည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သေဘာေပါက္နားလည္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေက-၉ ကို Exchange (WebDAV) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳနိုင္ရန္ အကူညီလိုအပ္ပါကလည္း ေက-၉ ၀ဘ္ဆိုဒ္ရွိ အေထာက္အပံ့စာမ်က္ႏွာ (support pages) တြင္ၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။ https://github.com/k9mail/k-9/wiki/K9MailAndExchange

IMAPႏွင့္မိမိအီးေမးလ္အားအသုုံးျပဳရန္စီစဥ္ျခင္း

မိမိသံုးေသာေမးလ္မွ ပံ့ပိုးေပးေသာ သို႔မဟုတ္ အကူညီစာမ်က္နွာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆာဗာဆက္တင္မ်ားထဲတြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီးသည့္သည့္အခါ IMAP ကိုေရြးခ်ယ္ေပးပါ။ ေရာက္ရွိလာမည့္ အီးေမးလ္ ဆက္္တင္    (Email Settings)မ်ားကို ေအာက္တြင္ ဥပမာအေနျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။


 

ဤေနရာတြင္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ SSL/TLS (always) သို႔မဟုတ္ STARTTLS (always) ကိုေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ၿပီး None ကိုမေရြးခ်ယ္ရပါ။ ဆက္တင္မ်ားျဖည့္စြက္ၿပီးေသာအခါ Next ကို ကလစ္ႏွိပ္ေပးပါ။ အမွားယြင္းတခုခုျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက မိမိသံုးသည့္အီးေမးလ္ပံ့ပိုးသူမွ မိမိထံေပးပို႔ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုျပန္လည္စစ္ေဆးပါ။

ေဖာ္ျပပါဆက္တင္မ်ားျဖင့္ အဆင္မေျပပါက အျခားဆက္တင္မ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အေတြ႔အႀကဳံရနိုင္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားအခ်ိန္အခါႏွင့္မကုိက္ညီေတာ့တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

 

 

ထို႔ေနာက္ (မိမိအသံုးျပဳသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္) certificate ေရာက္ရွိလာပါက Accept Key ကို ကလစ္ႏွိပ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ေရာက္ရွိလာေသာ ခလုပ္တြင္ပါရွိသည့္ အခ်က္အလက္အေသးစိတ္မ်ား မွန္ကန္မႈရွိမရွိကို မိမိအသံုးျပဳေသာ ေမးလ္၏ ၀ဘ္ဆိုဒ္တြင္ စစ္ေဆးနိုင္သည္။

မိမိျပန္ပုိ႔လိုက္သည့္စာ (outgoing mail) မ်ားကို SMTP ဟုေခၚၿပီး  မိမိအသံုးျပဳသည့္ေမးလ္မွ မိမိထံ ပို႔ေပးလာသည့္ သီးျခားဆက္တင္မ်ားကုိလည္း ထပ္မံျဖည့္စြက္ရန္လိုအပ္သည္။

 

အထြက္ဆာဗာဆက္တင္ကို ျဖည့္သြင္းၿပီးသည့္အခါ Next ကိုႏွိပ္ပါ။

ထို႔ေနာက္ Accounts ဆက္တင္ဆီသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မိမိျပဳလုပ္ထားသည့္ အေကာင့္သစ္မ်ား၏ စာရင္းကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ယခုဆုိလွ်င္ သင္သည္ ေက-၉ အား ေန႔စဥ္အသံုးျပဳ၍ စာမ်ားကိုဖတ္ျခင္း၊ ေရးျခင္း ႏွင့္ မိမိေမးလ္မ်ားအား စီမံျခင္းစသည့္ ေလ့လာၿပီးျဖစ္သည္။ 


 

အီးေမလ္းမ်ားႏွင့္ ေက-၉ အား စီစဥ္ျပင္ဆင္ျခင္း

ယခုအခန္းတြင္ အီးေမးလ္မ်ားႏွင့္ ဖိုဒါမ်ားအား စီမံကိုင္တြယ္ျခင္း၊ ေက-၉၏ အျခား configuration မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းစသည့္ ေက-၉ ေမးလ္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ရရွိလာမည့္ အားသာခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။

>အီးေမးလ္မ်ားအား စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဤအပိုင္းတြင္ မိမိအီးေမးလ္မ်ားအားစီမံကိုင္တြယ္ႏုိင္ေသာနည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကိုေလ့လာႏုိင္သည္။

အီးေမးမ်ားအား တူရာစုုစည္းျခင္း။

မိမိ၏ရွည္လ်ားမ်ားျပားလွေသာ အီးေမလ္းမ်ားအား အစဥ္လိုက္စီရန္ သို႔မဟုတ္ တူရာစုစည္းထားနိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္မွာ မိမိစက္၏ မ်က္ႏွာျပင္ အႀကီးအေသးေပၚမူတည္၍ ေဖာ္ျပေပးလာမည့္ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားအနက္မွ More Actions ထဲတြင္ရွိေသာ Sort By သို႔မဟုတ္ Sort အိုင္ကြန္ကို ကလစ္ႏွိပ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။


 

Sort By ထဲတြင္ေတြ႔ရွိရမည့္ options မ်ားမွာ Date, Arrival, Subject, Sender, Star, Read/unread, Attachments တို႔ျဖစ္သည္။


ဖိုဒါမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ဖိုဒါမ်ားအသံုးျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မ်ားျပားလွေသာအီးေမးလ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အလြန္အသံုး၀င္သည္။ အျခားအခန္းတြင္ မိမိတို႔၏ အီးေမးလ္မ်ားအား trash folder ႏွင့္ archive folder မ်ားအတြင္းသို႔ေရြ႕ေျပာင္းျခင္းအေၾကာင္း ေလ့လာၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိအီးေမးလ္မ်ားအား အျခားဖိုဒါမ်ားအတြင္း၌ ထည့္သြင္းလိုပါက အထက္ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ နည္းလမ္းတခ်ိဳ႕ကို အသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ အီးေမးလ္တစ္ေစာင္ေစာင္ကိုဖတ္ေနရင္းျပဳလုပ္လိုသည္ဆိုပါက More Actions ထဲမွာ refile ကို ကလစ္ႏွိပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ မိမိ ႏွစ္သက္ရာဖိုဒါတခုခုအတြင္းသို႔ ေျပာင္းရန္ Move သို႔ Copy ကိုေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

ထို႔ေနာက္ စာမ်ားအား ေရြ႕ေျပာင္းရန္ ဖိုဒါတစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္ေပးရန္ ေဖာ္ျပသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

 

 

ဖိုဒါမ်ားအား စီမံျခင္း

ဖိုဒါအသစ္တခုကို ဖန္တီးရန္ မိမိ၏ အေကာင့္္စာမ်က္ႏွာသို႔သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မိမိလုပ္ေဆာင္လိုေသာ အေကာင့္၏ေဘးရွိ ဖိုဒါပံုအိုင္ကြန္ေလးကိို ကလစ္ႏွိပ္ရပါမည္။

ေအာက္တြင္ျပထားေသာပံုတြင္ မိမိအေကာင့္အတြင္းရွိ အျခားဖိုဒါမ်ား၏ စာရင္းကိုေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္ ေက-၉ ေမးလ္တြင္ ဖိုဒါအသစ္ျပဳလုပ္ရန္ options မပါရွိေသးေသာေၾကာင့္ မိမိ၏ ၀ဘ္ေမးလ္ဆက္တင္တြင္သာ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဖိုဒါဆက္တင္ႏွင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား

မိမိအေနျဖင့္ အီးေမးလ္အသံုးမ်ားၿပီး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ အသံုးျပဳသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိအေကာင့္အတြင္းရွိ ဖိုဒါတခုခုအတြင္း၌သာ အီးေမးလ္မ်ားအား စစ္ေဆးျခင္း၊ ဖတ္ရႈျခင္းႏွင့္ ေဒါင္းလုပ္ဒ္ရယူျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္လိုပါက ေက-၉ က ထိုသို႔ အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ဥပမာအေနျဖင့္ဆိုရလ်င္ မိမိအေနျဖင့္ email lists မ်ားစြာကို ရယူထားၿပီး ၄င္းေမးလ္းမ်ားကို မိမိအန္းဒရိြဳက္အတြင္း၌ မေတြ႔ျမင္လိုပါက မိမိအသံုးျပဳေသာ ၀က္ေမးလ္ options တြင္ အလိုအေလွ်ာက္စီစစ္၍ Email Lists ဖိုဒါထဲသို႔ထည့္သြင္းေပးရန္ ဆက္တင္ျပဳေပးထားျခင္းျဖင့္ ေက-၉ အေနျဖင့္ အီးေမးလ္မ်ားကိုစစ္ေဆးသည့္အခါ၌ ၄င္းတို႔ကို ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳပဲ ဖယ္ထုတ္ေပးထားမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ပုံအဆင့္ဆင့္ကို ဤလက္စြဲစာအုပ္တြင္ အက်ယ္ေဖာ္ျပေပးရန္မျဖစ္နိုင္ပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို အတုိခ်ဳပ္ေဖာ္ျပေပးရမည္ဆိုပါက မိမိ၏ဖိုဒါဆက္တင္တြင္ ပထမ သို႔ ဒုတိယ စသည္ျဖင့္ ဖိုဒါအမ်ိဳးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဥပမာအရ Email Lists ဆိုသည့္ ဖိုဒါကို ဒုတိယအမ်ိဳးအစားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ဆက္တင္ျပဳလုပ္ရန္ ဖိုဒါမ်ားအားေဖာ္ျပေပးထားေသာေနရာသို႔ သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ More Actions အိုင္ကြန္ထဲမွ Setting ကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး၊ ၄င္းအထဲရွိ Folder Settings ကို ထပ္မံေရြးခ်ယ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

Folder options ထဲတြင္ အျခား options မ်ား၏စာရင္းကိုေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုအထဲတြင္ Display သို႔မဟုတ္ sync စသည္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္နိုင္သည္။

Folders မ်ားႏွင့္ Classes မ်ားအေၾကာင့္ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေဖာ္ျပပါ ေက-၉ ၀က္ေပ့ဂ်္စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္ရႈေလ့လာနိုင္ပါသည္။ https://github.com/k9mail/k-9/wiki/WorkingWithClasses

အျခားဆက္တင္မ်ား

ေက-၉ ေမးလ္တြင္ Folder Settings၊ Account Settings ႏွင့္ Global Settings စသည့္ ဆက္တင္အဆင့္ သံုးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ယခုေဖာ္ျပမည့္အပိုင္းတြင္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာဆက္တင္မ်ား ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကို ၿခံဳငံုေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အျခားဆက္တင္မ်ားအေၾကာင္းကို မိမိဘာသာထပ္မံေလ့လာေစလိုပါသည္။

အေကာင့္ဆက္တင္

အေကာင့္ဆက္တင္ကိုအသံုးျပဳရန္ မိမိျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္း (configuration) လိုေသာ အေကာင့့္အတြင္းရွိ Folder list ရွိိရာသို႔သြား၍ More Actions အိုင္ကြန္ကို ကလစ္ႏွိပ္ေရြးခ်ယ္ရပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၄င္းအထဲရွိ Setting ထဲမွ Account Settings ကို ေရြးခ်ယ္ေပးရပါမည္။

 

ဤေနရာတြင္ အေရးႀကီးေသာအပိုင္းမ်ားမွာ Fetching mail ႏွင့္ Sending mail စသည့္ options တို႔ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔ထဲတြင္လည္း မိမိစိတ္ႀကိဳက္ေျပာင္းလဲနိုင္ေသာ ဆက္တင္မ်ားပါရွိပါသည္။ ပံုတြင္ေတြ႔ရေသာ section မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာအႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

General Setting သည္ Default အေကာင့္ျဖစ္သည့္  ဤအေကာင့္အမည္ႏွင့္ အေရာင္စသည္တို႔ကိုေဖာ္ျပေပးသည္။

Fecthing Mail သည္ မည္သည့္ဖိုဒါအမ်ိဳးအစားကို စစ္ေဆးမည္နည္း၊ မည္မွ်ၾကာလ်င္ တေခါက္ထပ္မံ စစ္ေဆးမည္နည္းဆိုသည္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ျဖစ္ၿပီး၊ အ၀င္စာမ်ားကို စီစဥ္ဖြဲ႔စည္းေဖာ္ျပေပးသည္။

Sending Mail တြင္ (အေကာင့္တြင္ေဖာ္ျပမည့္) နာမည္၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ၊ အီးေမးလ္တြင္ထည့္သြင္းမည့္လက္မွတ္၊ မက္ေဆ့ခ်္ format (Plain text သို႔မဟုတ္ HTML စသည္) ၊ CC ႏွင့္ BCC တြင္ထည့္သြင္းထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးမေပးႏွင့္ အထြက္စာမ်ားျဖစ္အတြက္ (SMPT) ဆက္တင္မ်ားကို ျပဳလုပ္နိုင္သည္။

Folders တြင္ မည္သည့္ဖိုဒါအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးျခင္းႏွင့္ ရွာေဖြျခင္းျပဳလုပ္မည္၊ မည္သည့္ဖိုဒါမ်ားကို draft၊ sent၊ spam ႏွင့္ trash folder အျဖစ္သံုးမည္ကို စီစဥ္ႏိုင္သည္။

Storage သည္ internal သို႔မဟုတ္ external stoage ကိုအသံုးျပဳသည္။

Notifications သည္ စာအသစ္ေရာက္သည့္အခါမ်ားတြင္ status bar တြင္ အသိေပးေဖာ္ျပျခင္း၊ တုန္ခါျခင္း ႏွင့္ စာအသစ္ေရာက္သည့္အခါသံုးသည့္ ringtone မ်ားကို လိုအပ္သလိုစီစဥ္နိုင္သည္။

Seach က ေမလ္းဆာဗာ၌ ရွာေဖြျခင္းျပဳလုပ္နိုင္ရန္စီစဥ္ေပးပါသည္။

အီးေမးလ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္ ဖြဲ႔စည္းျပင္ဆင္ျခင္း

မိမိအေနျဖင့္ မိမိဖုန္း၏ဖိုဒါထဲတြင္ မက္ေဆ့ခ်္မည္မွ်လက္ခံထားမည္နည္းဆိုသည္ကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုျခင္း ရွိေကာင္းရွိနိုင္ပါသည္။ default အေနျဖင့္လက္ခံေပးမည့္ စာအေရအတြက္မွာ ၂၅ ေစာင္သာျဖစ္သျဖင့္ အေတာ္နည္းေသာ အေရအတြက္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္မိမိစိတ္ႀကိဳက္ေျပာင္းလဲနိုင္ရန္အတြက္ Account settings ရွိ Local folder size တြင္ျပဳျပင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။