k9my

မိတ္ဆက္ျခင္း

ေက-၉ ေမလ္းသည္ အန္းဒရိြက္ (Android) ဖုန္းမ်ားႏွင့္ သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ အီးေမးလ္ အက္ပလီေကးရွင္း (Application) တစ္ခုျဖစ္ၿပီး စာအ၀င္ေမလ္းေဗာက္စ္(mail box) မ်ားစြာျဖင့္ အသံုးျပဳနိုင္ရံုသာမက ေဗာက္စ္တစ္ခုခ်င္းစီကိုလည္း မိမိ စိတ္တိုင္းက် လိုအပ္သလိုဖြဲ႕စည္းအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။  ထိုသို႔ မိမိ စိတ္တိုင္းက် လိုအပ္သလိုဖြဲ႔စည္းအသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေက-၉ အက္ပလီေကးရွင္းသည္  စာအ၀င္အထြက္မ်ားသူမ်ားအတြက္  သြားရင္းလာရင္းႏွင့္ပင္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖင့္ စာမ်ားကို ကိုင္တြယ္စီမံနိုင္ေသာေၾကာင့္ လြန္စြာ အသံုး၀င္လွသည္။

ေက-၉သည္ POP3, IMAP, WebDAV စသည့္ လူသိမ်ားေသာသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုအသံုးျပဳထားၿပီး Open Source ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အျခားက႑မ်ားကိုလဲ ကုဒ္ေရးသားသူမ်ားအေနျဖင့္  အလြယ္တကူထပ္မံျဖည့္စြက္နိုင္သည္။ လူသိမ်ားၿပီး ေကာင္းစြာစမ္းသပ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ PGP လွ်ိဳ႕၀ွက္ကုဒ္ျပဳလုပ္နည္းျဖင့္ အီးေမလ္းမ်ားအား လွ်ိဳ႕၀ွက္ကုဒ္မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးပို႔နိုင္ျခင္းႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ကုဒ္မ်ားအားျပန္ျဖည္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းတို႔မွာ တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ထားမႈတခုျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ပင္  မိုဘိုင္းကိရိယာမ်ား မွတဆင့္ စာမ်ားကို တာ၀န္ယူမႈရွိရွိလံုၿခံဳမႈရွိစြာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္လိုေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ေက-၉ အီးေမလ္းအပလီေကးရွင္းက အသံုးျပဳရန္သင့္ေတာ္သည့္ အပလီေကးရွင္းတခုျဖစ္သည္။

အသံုးျပဳသူမ်ားဆိုရာ၌ သတင္းေထာက္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ႏွင့္ အျခားလုပ္သားမ်ားျဖစ္သည့္ မိမိတို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေပးရမည့္သူမ်ား၊ လူနာမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြယ္ရသူ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ၪာဏပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ဂရုတစိုက္ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ အီလက္ထေရာနစ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္း (PRISM) ကာလအလြန္ႏွင့္ စနိုးဒမ္းဖြင့္ထုတ္ေဖာ္ေကာင္လုပ္ေပးေနသည့္ ကာလမ်ိဳးတြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားအား အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား၏ လွိ်ဳ႕၀ွက္ေထာက္လွမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကို သရုပ္ခြဲေလ့လာမႈမ်ားျပဳေနသည့္ က်ယ္ျပန္႔လွသည့္ကြန္ယက္မ်ားရန္မွ ကင္းလြတ္လံုၿခံဳမႈရွိေန မေနမွာ မေသခ်ာေပ။ ထိုေၾကာင့္ အီးေမလ္းမ်ားအားလွ်ိဳ႕၀ွက္သေကၤတျပဳအသံုးျပဳျခင္းမွာ မိမိတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ား တပါးသူလက္ထဲေရာက္ရွိသြားသည့္အျဖစ္မွ ကာကြယ္ရန္ အေရးတႀကီးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္တခုျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ ေက-၉၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ကုဒ္ေျပာင္းလဲျခင္း (security and encryption) အခန္းတြင္ လြယ္ကူစြာျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ေဖာ္ျပေပထားသည္။

အန္းဒရိြဳက္ႏွင့္ အသံုးျပဳနည္းလမ္းညႊန္

အန္းဒရြိဳက္အပလီေကးရွင္းမ်ားသည္ ဖုန္းမ်ား၊ သင္ပုန္းကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကိရိယာမ်ားစြာတြင္အသံုးျပဳနိုင္ရန္ေရးသားထားသည့္ ေဆာ့၀ဲလ္မ်ားျဖစ္သည္။

မိမိအသံုးျပဳေနသည့္ကိရိယာတြင္ မီႏူးကီးခလုပ္ (Menu Key) မပါခဲ့ပါက လမ္းညႊန္ဘား (navigation bar) ေပၚတြင္ တို႔ထိလိုက္လွ်င္ မီႏူးကီးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တူသည့္ စတုရန္းပံုေလးေထာင့္အကြက္ မီႏူးသေကၤတအိုင္ကြန္ကို ေတြ႔ရမွာမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းကို More Action ဟုေခၚသည္။

အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (More Actions) သေကၤတအိုင္ကြန္သည္ မိမိအသံုးျပဳသည့္ အပလီေကးရွင္းရွိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အက္ရွင္ဘား (action bar)၏ ယာဘက္ေထာင့္တြင္လည္းရွိတတ္္သည္။

 

မီႏူးခလုပ္


 

အန္းဒရိြက္ကိရိယာေဟာင္းမ်ားတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ မီႏူး ကို ဟာ့ဒ္၀ဲခလုပ္အေနျဖင့္ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး More Actions အိုင္ကြန္ ေအာက္ရွိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတိုင္းတူညီေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုရရွိနိုင္ရန္ မီႏူးခလုပ္ကိုႏွိပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေက-၉၏ နည္းပညာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ေက-၉ စာပို႔စနစ္သည္ Best Practical Software မွ ဂ်က္စီဗင္းဆင့္၏ Android Open Source Project  စာပို႔စနစ္ပရိုဂရမ္မွ အစျပဳေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေက-၉ ေဆာ့၀ဲ၏ အဖြင့္စာမ်က္ႏွာတြင္ မိမိအန္းဒရိြက္ရွိ stock mail client ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ထားသည့္က႑ (fearures) မ်ားကို အစပ်ိဳးမိတ္ဆက္ထားတာကိုေတြ႔ရပါမည္။

ေက-၉ ကို စာမ်ားအား လွ်ိဳ႕၀ွက္ကုဒ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္အသံုးျပဳေသာ AGP အပလီေကးရွင္ႏွင့္လဲ တြဲဖက္အသံုးျပဳနိုင္ၿပီး ေလာေလာဆယ္အခ်ိန္တြင္ေတာ့ PGP/MIME လွ်ိဳ႕၀ွက္ကုဒ္ေျပာင္းစနစ္မ်ာကဲ့သို႔မဟုတ္ပဲ Inline လွ်ိဳ႕၀ွက္ကုဒ္ေျပာင္းစနစ္မ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ဤအေၾကာင္းမ်ားကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ကုတ္စနစ္အခန္းတြင္ ပိုမိုျပည့္စံုစြာေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ အခ်က္အလက္အေၾကာင္းအရာအေတာ္မ်ားမ်ားကို ဤလမ္းညႊန္လက္စြဲစာအုပ္တြင္ေဖာ္ျပေပးထားၿပီး အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဤပေရာဂ်က္၏ ေဖာ္ျပပါ  https://github.com/k9mail/k-9/wiki/FeatureList ၀ီကီစာမ်က္ႏွာတြင္စာရင္းျပဳေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္အကူအညီရယူျခင္း

ေက-၉ ပေရာဂ်က္တြင္ နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္အသံုးျပဳနိုင္ၿပီး အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားၾကား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ားေပးနိုင္ရန္ ေမးလ္လိပ္စာမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ ထုိ႕ျပင္ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ဖန္တီးထားသည့္အရာမ်ား (updates) ကိုလဲ Google Plus စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။