circumvention-tools-mn

Tor Relay တစ္ခုေထာင္ျခင္း

Internet censorship လံုးဝမရွိသည့္ေနရာတြင္ သင္ေနထိုင္သည္ဆိုလွ်င္ အျခား Tor user မ်ား uncensored Internet တစ္ခုကုိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ေစရန္ Tor relay တစ္ခု သို႔မဟုတ္ Tor bridge ကို run ရန္ သင္လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္ေပမည္။

Tor network မွာ bandwidth အားေထာက္ပံ့ေပးရန္ အတြက္ volunteer မ်ားေပၚတြင္ အားထားရေပသည္။ Relay မ်ားကို လူမ်ားမ်ား သံုးေလေလ Tor Network ပိုျမန္ ျပီး လံုျခံဳလာေလေလ ျဖစ္သည္။ Tor ကို အသံုးျပဳကာ Internet Censorship ကို ေရွာင္ကြင္းရန္ ၾကိဳးစားသူမ်ားကို ကူညီရန္ ရိုးရိုး relay ထက္ bridge relay တစ္ခု ကိုတည္ေဆာက္ပါ။

Bridge relay မ်ား (သို႔မဟုတ္ အတိုေကာက္ bridges) သည္ Tor main directory ထဲတြင္ စာရင္းသြင္းထားျခင္းမခံရေသာ Tor Relays ျဖစ္သည္။ ISP တစ္ခု သိသမွ် Tor relay မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေနေသာ connection မ်ားအားလံုးကုိ filtering လုပ္ေနလွ်င္ေတာင္ bridge မ်ားအားလံုးကို ပိတ္ဆို႔ရန္ မလြယ္ ကူေပ။

Tor node (Tor relay) တစ္ခုေထာင္ျခင္းေၾကာင့္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ အႏၱရယ္မ်ား

Tor Node ဆိုသည္မွာ public proxy တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ Tor Node တစ္ခုကို run ထားျခင္းသည္ ဤေဆာင္းပါးထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ‘Risks of Operating a Proxy’  ထဲရွိ proxy တစ္ခု ကို run ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ား ရရွိႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ Tor node မွာ နည္းႏွစ္ နည္းထဲမွ တနည္းနည္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ Exit node တစ္ခု သို႔မဟုတ္ Middleman node တစ္ခု (တခါတရံ non-exit node ဟုလည္းေခၚသည္) Middleman node တစ္ခု သည္ encrypted traffic အား အျခား Tor node မ်ားကို သာ forward လုပ္ေပးျပီး Tor Network ၏ အျပင္ဘက္ site မ်ားႏွင့္ တုိက္ရိုက္ communicate လုပ္ရန္ အမည္ မသိသည့္ user ကို ခြင့္မျပဳေခ်။  အျခားnode ပံုစံ ကို run ျခင္းသည္ Tor network တစ္ခုလံုး အတြက္ အသံုးဝင္သည္။ Exit node မွာ ရွားပါးျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ Exit node တစ္ခု run ျခင္းသည္ အနည္းႏွင့္ အမ်ားေတာ့ အသံုးဝင္သည္။ Middleman node ၏ IP address မွာ log file မ်ားေပၚတြင္ ဘယ္ေတာ့မွ ေပၚလာႏိုင္မည္မဟုတ္ ေသာ ေၾကာင့္ Middleman node မွာ public proxy တစ္ခု တြင္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ complaint မ်ား မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ middleman node ကို run ျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခနည္းသည္။

Bridge မွာ exit node တစ္ခု မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အျခားသူမ်ား မွ bridge node အသံုးအတြက္ complaint ေပၚေပါက္လာမည္ကို မပူရေပ။

Complaint မျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ္လည္း middleman သို႔မဟုတ္ bridge node တစ္ခု ကို operate လုပ္ျခင္းသည္ အျခား သင့္ ISP ကိုေယဘူယ် အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအတြက္ ဆန္႔က်င္ေစသည္။ ဥပမာ ISP သည္Tor network ကို သေဘာမတူျခင္း သို႔မဟုတ္ subscriber မ်ားအား  public service တစ္ခုခု ကို operate လုပ္ျခင္းမွ တားျမစ္ႏိုင္သည္။ Tor exit node တစ္ခု အားမည္သို႔ လံုျခံဳစြာ run ရမည္ဟုသည့္ အေကာင္းဆံုးေသာ ေလ့က်င့္နည္းမ်ားကို https://blog.torproject.org/blog/tipsrunning-exit-node-minimal-harassment တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။

Relay သို႔မဟုတ္ bridge relay တစ္ခုေထာင္ရန္ ဘာလိုသနည္း

Tor relay အား run ရန္အတြက္ အေျခခံက်ေသာ နည္းလမ္းအခ်က္ အနည္းငယ္ရွိသည္။

 • Direction ႏွစ္မ်ဳိးလံုးအတြက္ သင့္ internet connection bandwidth အနည္းဆံုး 20 kilobytes/ second ရွိရန္လိုအပ္သည္။ (ေနာက္ျပီး သင့္ ကြန္ပ်ဴတာဖြင့္ထားခ်ိန္တြင္ သင့္ connection မ်ား constantly အဆင္ေျပေနဖို႔လိုသည္။)

 • Public route လုပ္ႏိုင္သည့္ IP address တစ္ခု ျဖင့္ internet connection တစ္ခု လိုအပ္သည္။ 
 • သင့္ကြန္ပ်ဴတာသည္ networkaddresstranslation (NAT) firewall တစ္ခု ၏ ေနာက္တြင္ရွိျပီး သူ၏ public (or external) IP address တစ္ခု သို႔ဝင္ေရာက္ခြင့္မရွိပါက သင့္ router ေပၚတြင္ port forwarding rule တစ္ခု ခ်မွတ္ရန္လိုအပ္ျပီျဖစ္သည္။ သင့္ router manual သို႔မဟုတ္ portforward.com ထဲရွိ  ညႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာကာ Tor Universal Plug ႏွင့္ Play facility မွ ျဖတ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း manually ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳုလုပ္ႏိုင္သည္။

  (http://portforward.com/english/applications/port_forwarding/HTTPS/HTTPSindex.htm).

ဘာမလိုအပ္ဘူးလဲ။

 • သင့္ကြန္ပ်ဴတာ အျမဲဖြင့္ထားစရာ ႏွင့္ online ျဖစ္ေနစရာမလိုပါ။ (Tor directory မွ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ လုပ္ရမည္ကို ေျဖရွင္းေပးလိမ့္မည္။)

 • Static IP address ရွိစရာမလိုေပ။

Tor ေဒါင္းလုပ္ခ်ျခင္း

Tor Download လုပ္ရန္ https://www.torproject.org/ web site ကို သြားကာ navigation menu ထဲမွ Download ကို ႏွိပ္ပါ။

Tor Bundles ရႏိုင္ေသာ page တြင္ သင့္ operating system ျဖင့္ ကိုက္ညီေသာ stable version ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

torbun

GNU/Linux တြင္ TOR ကို install လုပ္ျခင္း

Tor relay တစ္ခု သို႔မဟုတ္ bridge ကို တပ္ဆင္နည္းပါေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ ကို https://www.torproject.org/docs/tor-doc-relay.html.en.

တြင္ရွာႏိုင္သည္။

Microsoft Windows TOR ကို install လုပ္ျခင္း

Installer ကုိုစတင္ျပီး ေတာင္းဆိုေသာအခါတြင္ Next ကို ႏွိပ္ပါ။

အကယ္၍ သင္ Firefox ကို အသံုးျပဳေနသည္ဆိုလွ်င္ ေအာက္တြင္ေဖာျ္ပထားေသာ dialog ထဲမွ component မ်ားအားလံုးကို install လုပ္ပါ။

Choose components to install 

Firefox install လုပ္ျပီးသားမရွိဘူးဆိုလွ်င္ Torbutton ကို deselect လုပ္ပါ။ (၎ေနာက္ Firefox ႏွင့္ Torbutton ကို တပ္ဆင္ရန္ option ေဖာ္ျပလိမ့္မည္။)

တပ္ဆင္ျခင္းျပီးဆံုးပါက ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ‘Run installed components now’ box  ကို Finish ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ Tor  ကို စတင္ႏိုင္သည္။

Finish Tor installation 

Tor ကို bridge အေနျဖင့္ operate လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း

သင့္ bridge အား activate လုပ္ရန္

 1. Vidalia control panel ကို ဖြင့္ပါ။
 2. Vidalia control panel ထဲတြင္ Settings ကိုႏွိပ္ပါ။

 3. Settings window ထဲတြင္ Sharing ကို ႏွိပ္ပါ။
  the sharing settings window

 4. Bridge ကို ဖန္တီးရန္ ‘Help censorerd users reach the Tor network’ ကို ႏွိပ္ပါ။
  Activate a bridge

 5.  Local network ေပၚရွိ NAT IP address ကို သင္သံုးေနသည္ဆိုလွ်င္ သင့္ router ထဲတြင္ port forwarding rule တစ္ခု ဖန္တီး ရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ Tor အား သင့္အတြက္ port forwarding configure လုပ္ဖို႔ၾကိဳးစား ရန္ေစခိုင္းႏိုင္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ရန္ ‘Attempt to automatically configure port forwarding’ ကို ႏွိပ္ပါ။
  setupRelay02

 6. Router ထဲတြင္ port forwarding setting တစ္ခု ေအာင္ျမင္စြာ Tor မွ ဖန္တီး ျပီးမျပီးကို စမ္းသပ္ရန္ Test ကို ႏွိပ္ပါ။
setupRelay03

Tor က port forwarding ကို configure မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုပါက ဤ ေခါင္းစဥ္ထဲရွိ Tor FAQ ကို ဖတ္ပါ။ https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#ServerForFirewalledClients

Congratulations. အားလံုးအဆင္ေျပသည္ဆိုလွ်င္ သင့္ bridge ေပၚလာျပီး run လိမ့္မည္။ သင့္ bridge information ကို ဖံုးကြယ္ထားေသာ bridge directory ထဲတြင္ ထည့္၍ ေတာင္းဆိုေသာ user မ်ားအတြက္ အလြယ္တကူ ရႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည္။

သင့္ Bridge အား မိတ္ေဆြမ်ားျဖင့္ ေဝမွ်ျခင္း

သင့္ bridge အား သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ Tor network ကို ဝင္ခြင့္ရရွိရန္ အတြက္ကူညီရန္ ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ထားခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ Settings window ေအာက္ေျခရွိ သတင္းအခ်က္အလက္ကို copy လုပ္ႏိုင္ျပီး သူ႔ဆီ ပို႔ႏိုင္သည္။

setupRelay04