Làm Sao Để Vượt Thoát Kiểm Duyệt Internet

Những Tài Liệu Khác

Vượt thoát kiểm duyệt internet là một đề tài lớn, với hàng chục công cụ và dịch vụ có sẵn dùng. Cùng lúc, cũng có nhiều vấn đề phải xem xét khi muốn việc vượt tường lửa khó bị khám phá hay bị ngăn chặn trong tương lai, hoặc muốn ẩn danh, hoặc muốn giúp người khác vượt qua kiểm duyệt. Dưới đây là một số nguồn tài liệu được đề nghị để tham khảo thêm liên quan đến đề tài này (một số tài liệu này có thể bị ngăn chặn hoặc không có sẵn để xử dụng)

Cẩm nang và hướng dẫn

Vượt thoát kiểm duyệt Internet

Khuyến cáo an ninh vi tính cho các nhà hoạt động

Nghiên cứu về kiểm duyệt internet

Những tổ chức thu thập tài liệu, tranh đấu hay vượt kiểm duyệt internet

Proxies mạng công cộng và proxies ứng dụng  

Giải pháp vượt kiểm duyệt và dịch vụ

Danh sách các dịch vụ VPN thương mại 

Phần mềm Socksification (để các phần mềm không hiểu proxy chạy được với SOCKS proxy)