Làm Sao Để Vượt Thoát Kiểm Duyệt Internet

Giấy Phép

Bản quyền tất cả các chương thuộc về các tác giả (chi tiết ở phần dưới). Trừ khi được nêu cụ thể, tất cả các chương trong tài liệu này đã được cấp Giấy Phép Phổ Biến Đại Chúng phiên bản số 2 (General Public License – GNU).

Tài liệu này là miễn phí; bạn có thể tái quảng bá hay phân phối trong khuôn khổ các điều khoản của Giấy Phép Phổ Biến Đại Chúng đã được tổ chức Free Software Foundation (Tổ Chức Phần Mềm Miễn Phí); cho dù là phiên bản số 2 hay phiên bản mới hơn.

Tài liệu này được phổ biến với hy vọng là sẽ hữu dụng, nhưng KHÔNG KÈM THEO BẤT CỨ SỰ BẢO ĐẢM nào; và cũng không đi kèm các bảo đảm về BUÔN BÁN hay SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC TIÊU CỤ THỂ  nào. Mời xem thêm các điều khoản GNU để có chi tiết.

Khi nhận được tài liệu này người đọc cũng thường được nhận kèm bộ tài liệu về Giấy phép GNU; nếu không, hãy liên hệ với Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, Hoa Kỳ - USA.

Các tác giả

Tất cả các chương đều thuộc bản quyền © nhà phân phối trừ khi được nêu rõ nếu khác, như các chi tiết dưới đây.

LỜI MỞ ĐẦU

Sửa chữa bổ sung:

gravy - A Ravi Oli 2011

Mokurai - Edward Mokurai Cherlin 2011

booki - adam or aco 2011

rastapopoulos - Roberto Rastapopoulos 2011

helen - helen varley jamieson 2011

Zorrino - Zorrino Hermanos 2011

poser - Poser 2011

lalala - laleh 2011


ĐÔI LỜI VỀ CẨM NANG NÀY

Sửa chữa bổ sung:

Zorrino - Zorrino Hermanos 2011

booki - adam or aco 2011


NHỮNG VIỆC LÀM NGAY

Sửa chữa bổ sung:

booki - adam or aco 2011

erinn - Erinn Clark 2011

puffin - Karen Reilly 2011

freerk - Freerk Ohling 2011

Zorrino - Zorrino Hermanos 2011

helen - helen varley jamieson 2011

poser - Poser 2011

schoen - Seth Schoen 2011


MẠNG INTERNET HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

Sửa chữa bổ sung:

booki - adam or aco 2011

gravy - A Ravi Oli 2011

lalala - laleh 2011

schoen - Seth Schoen 2011

freerk - Freerk Ohling 2011


KIỂM DUYỆT VÀ MẠNG INTERNET

Sửa chữa bổ sung:

gravy - A Ravi Oli 2011

booki - adam or aco 2011

freerk - Freerk Ohling 2011

helen - helen varley jamieson 2011

lalala - laleh 2011

schoen - Seth Schoen 2011


VƯỢT THOÁT VÀ AN TOÀN

Sửa chữa bổ sung:

gravy - A Ravi Oli 2011

booki - adam or aco 2011

freerk - Freerk Ohling 2011

puffin - Karen Reilly 2011

helen - helen varley jamieson 2011

schoen - Seth Schoen 2011


LỜI MỞ ĐẦU

Sửa chữa bổ sung:

booki - adam or aco 2010


ĐÔI LỜI VỀ CẨM NANG NÀY

Sửa chữa bổ sung:

booki - adam or aco 2010


MẸO VẶT ĐƠN GIẢN

Sửa chữa bổ sung:

freerk - Freerk Ohling 2011

helen - helen varley jamieson 2011

scherezade - Genghis Kahn 2011

booki - adam or aco 2011

Zorrino - Zorrino Hermanos 2011

poser - Poser 2011

lalala - laleh 2011

schoen - Seth Schoen 2011


HÃY SÁNG TẠO

Sửa chữa bổ sung:

freerk - Freerk Ohling 2011

DavidElwell - David Elwell 2011

scherezade - Genghis Kahn 2011

booki - adam or aco 2011

Zorrino - Zorrino Hermanos 2011

schoen - Seth Schoen 2011


PROXY MẠNG

Sửa chữa bổ sung:

freerk - Freerk Ohling 2011

puffin - Karen Reilly 2011

lalala - laleh 2011

poser - Poser 2011

booki - adam or aco 2011


VƯỢT THOÁT KIỂM DUYỆT LÀ GÌ

Sửa chữa bổ sung:

booki - adam or aco 2010


PSIPHON

Sửa chữa bổ sung:

freerk - Freerk Ohling 2011

puffin - Karen Reilly 2011

helen - helen varley jamieson 2011

poser - Poser 2011

booki - adam or aco 2011


LÀM SAO BIẾT MÌNH BỊ CHẶN HAY LỌC THÔNG TIN?

Sửa chữa bổ sung:

booki - adam or aco 2010


SỰ PHÁT HIỆN VÀ ẨN DANH

Sửa chữa bổ sung:

booki - adam or aco 2010


SABZPROXY

Sửa chữa bổ sung:

booki - adam or aco 2011

rastapopoulos - Roberto Rastapopoulos 2011

schoen - Seth Schoen 2011

helen - helen varley jamieson 2011


MẠNG INTERNET HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

Sửa chữa bổ sung:

booki - adam or aco 2010


GIỚI THIỆU VỀ FIREFOX

Sửa chữa bổ sung:

SamTennyson - Samuel L. Tennyson 2011

booki - adam or aco 2011

helen - helen varley jamieson 2011

rastapopoulos - Roberto Rastapopoulos 2011

scherezade - Genghis Kahn 2011

freerk - Freerk Ohling 2011

lalala - laleh 2011

schoen - Seth Schoen 2011


AI KIỂM SOÁT MẠNG INTERNET


Sửa chữa bổ sung:

booki - adam or aco 2010


CÁC KỸ THUẬT LỌC CHẶN

Sửa chữa bổ sung:

booki - adam or aco 2010


CÁC TIỆN ÍCH ADBLOCK PLUS VÀ NOSCRIPT

Sửa chữa bổ sung:

SamTennyson - Samuel L. Tennyson 2011

freerk - Freerk Ohling 2011

scherezade - Genghis Kahn 2011

schoen - Seth Schoen 2011

booki - adam or aco 2011


HTTPS EVERYWHERE

Sửa chữa bổ sung:

SamTennyson - Samuel L. Tennyson 2011

freerk - Freerk Ohling 2011

booki - adam or aco 2011

rastapopoulos - Roberto Rastapopoulos 2011

helen - helen varley jamieson 2011

schoen - Seth Schoen 2011


MẸO VẶT ĐƠN GIẢN

Sửa chữa bổ sung:

booki - adam or aco 2010


CẤU HÌNH PROXY SETTINGS VÀ FOXYPROXY

Sửa chữa bổ sung:

SamTennyson - Samuel L. Tennyson 2011

freerk - Freerk Ohling 2011

schoen - Seth Schoen 2011

booki - adam or aco 2011


SỬ DỤNG MỘT WEB PROXY

Sửa chữa bổ sung:


LỜI MỞ ĐẦU

Sửa chữa bổ sung:

gravy - A Ravi Oli 2011

freerk - Freerk Ohling 2011

erinn - Erinn Clark 2011

scherezade - Genghis Kahn 2011

booki - adam or aco 2011

poser - Poser 2011


SỬ DỤNG PHProxy

Sửa chữa bổ sung:


FREEGATE

Sửa chữa bổ sung:

freerk - Freerk Ohling 2011

helen - helen varley jamieson 2011

rastapopoulos - Roberto Rastapopoulos 2011

schoen - Seth Schoen 2011

booki - adam or aco 2011


SỬ DỤNG PSIPHON

Sửa chữa bổ sung:


SỬ DỤNG PSIPHON2

Sửa chữa bổ sung:


SIMURGH

Sửa chữa bổ sung:

booki - adam or aco 2011

helen - helen varley jamieson 2011

rastapopoulos - Roberto Rastapopoulos 2011

freerk - Freerk Ohling 2011


ULTRASURF

Sửa chữa bổ sung:

freerk - Freerk Ohling 2011

helen - helen varley jamieson 2011

rastapopoulos - Roberto Rastapopoulos 2011

schoen - Seth Schoen 2011

booki - adam or aco 2011


SỬ DỤNG CÁC TRẠM MỞ PSIPHON2

Sửa chữa bổ sung:


DỊCH VỤ MẠNG ẢO RIÊNG VPN

Sửa chữa bổ sung:

Zorrino - Zorrino Hermanos 2011

freerk - Freerk Ohling 2011

lalala - laleh 2011

booki - adam or aco 2011


CÁC RỦI RO

Sửa chữa bổ sung:


DÙNG VPN TRÊN UBUNTU

Sửa chữa bổ sung:

SamTennyson - Samuel L. Tennyson 2011

booki - adam or aco 2011

scherezade - Genghis Kahn 2011

freerk - Freerk Ohling 2011


HOTSPOT SHIELD

Sửa chữa bổ sung:

booki - adam or aco 2011

freerk - Freerk Ohling 2011

rastapopoulos - Roberto Rastapopoulos 2011

scherezade - Genghis Kahn 2011

helen - helen varley jamieson 2011

Zorrino - Zorrino Hermanos 2011

schoen - Seth Schoen 2011


CÁC KIẾN THỨC CAO CẤP

Sửa chữa bổ sung:


HTTP PROXIES

Sửa chữa bổ sung:


ALKASIR

Sửa chữa bổ sung:

booki - adam or aco 2011

freerk - Freerk Ohling 2011

rastapopoulos - Roberto Rastapopoulos 2011

helen - helen varley jamieson 2011

Zorrino - Zorrino Hermanos 2011

schoen - Seth Schoen 2011


TOR: BỘ ĐỊNH TUYẾN CỦ HÀNH

Sửa chữa bổ sung:

freerk - Freerk Ohling 2011

erinn - Erinn Clark 2011

puffin - Karen Reilly 2011

scherezade - Genghis Kahn 2011

booki - adam or aco 2011

Zorrino - Zorrino Hermanos 2011

helen - helen varley jamieson 2011

lalala - laleh 2011


CÀI ĐẶT PROXY ĐỔI HƯỚNG

Sửa chữa bổ sung:


SỬ DỤNG PROXY ĐỔI HƯỚNG

Sửa chữa bổ sung:


JONDO

Sửa chữa bổ sung:

SamTennyson - Samuel L. Tennyson 2011

freerk - Freerk Ohling 2011

rastapopoulos - Roberto Rastapopoulos 2011

schoen - Seth Schoen 2011

booki - adam or aco 2011


YOUR-FREEDOM

Sửa chữa bổ sung:

freerk - Freerk Ohling 2011

rastapopoulos - Roberto Rastapopoulos 2011

schoen - Seth Schoen 2011

booki - adam or aco 2011


TOR: BỘ ĐỊNH TUYẾN CỦ HÀNH

Sửa chữa bổ sung:


SỬ DỤNG GÓI TRÌNH DUYỆT TOR

Sửa chữa bổ sung:


TÊN MIỀN VÀ DNS

Sửa chữa bổ sung:

gravy - A Ravi Oli 2011

freerk - Freerk Ohling 2011

helen - helen varley jamieson 2011

scherezade - Genghis Kahn 2011

booki - adam or aco 2011

Zorrino - Zorrino Hermanos 2011

schoen - Seth Schoen 2011


SỬ DỤNG GÓI TRÌNH DUYỆT TOR IM

Sửa chữa bổ sung:

SahalAnsari - Sahal Ansari 2010


HTTP PROXIES

Sửa chữa bổ sung:

booki - adam or aco 2011

lalala - laleh 2011

scherezade - Genghis Kahn 2011

helen - helen varley jamieson 2011


SỬ DỤNG TOR VỚI CẦU NỐI

Sửa chữa bổ sung:


DÒNG LỆNH

Sửa chữa bổ sung:

booki - adam or aco 2011

helen - helen varley jamieson 2011

schoen - Seth Schoen 2011

freerk - Freerk Ohling 2011


SỬ DỤNG JONDO

Sửa chữa bổ sung:


VPN MỞ

Sửa chữa bổ sung:

Zorrino - Zorrino Hermanos 2011

freerk - Freerk Ohling 2011

rastapopoulos - Roberto Rastapopoulos 2011

booki - adam or aco 2011


XUYÊN HẦM SSH

Sửa chữa bổ sung:

freerk - Freerk Ohling 2011

booki - adam or aco 2011


MẠNG RIÊNG ẢO VPN LÀ GÌ?

Sửa chữa bổ sung:


VPN MỞ

Sửa chữa bổ sung:


SOCKS PROXIES

Sửa chữa bổ sung:

Zorrino - Zorrino Hermanos 2011

freerk - Freerk Ohling 2011

lalala - laleh 2011

booki - adam or aco 2011


XUYÊN HẦM SSH

Sửa chữa bổ sung:


NGHIÊN CỨU VÀ THU THẬP TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM DUYỆT

Sửa chữa bổ sung:

freerk - Freerk Ohling 2011

rastapopoulos - Roberto Rastapopoulos 2011

schoen - Seth Schoen 2011

booki - adam or aco 2011


SOCKS PROXIES

Sửa chữa bổ sung:


ĐỐI PHÓ VỚI VIỆC CHẶN CỔNG

Sửa chữa bổ sung:

booki - adam or aco 2011

schoen - Seth Schoen 2011

freerk - Freerk Ohling 2011


CÀI ĐẶT CÁC PROXY MẠNG

Sửa chữa bổ sung:

freerk - Freerk Ohling 2011

rastapopoulos - Roberto Rastapopoulos 2011

booki - adam or aco 2011


THIẾT TRÍ BỘ ĐỆM TOR

Sửa chữa bổ sung:

freerk - Freerk Ohling 2011

helen - helen varley jamieson 2011

rastapopoulos - Roberto Rastapopoulos 2011

booki - adam or aco 2011


CÀI ĐẶT PHProxy

Sửa chữa bổ sung:


RỦI RO TRONG VIỆC ĐIỀU HÀNH PROXY

Sửa chữa bổ sung:

freerk - Freerk Ohling 2011

schoen - Seth Schoen 2011


CÀI ĐẶT PSIPHON

Sửa chữa bổ sung:


THIẾT TRÍ BỘ ĐỆM TOR

Sửa chữa bổ sung:


CÁC THÓI QUEN CẦN CÓ CỦA WEBMASTER

Sửa chữa bổ sung:

freerk - Freerk Ohling 2011

helen - helen varley jamieson 2011

rastapopoulos - Roberto Rastapopoulos 2011

scherezade - Genghis Kahn 2011

booki - adam or aco 2011

Zorrino - Zorrino Hermanos 2011

schoen - Seth Schoen 2011


RỦI RO TRONG VIỆC ĐIỀU HÀNH PROXY

Sửa chữa bổ sung:


TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ

Sửa chữa bổ sung:

freerk - Freerk Ohling 2011

puffin - Karen Reilly 2011

rastapopoulos - Roberto Rastapopoulos 2011

helen - helen varley jamieson 2011

Mokurai - Edward Mokurai Cherlin 2011


MƯỜI ĐIỀU

Sửa chữa bổ sung:

Zorrino - Zorrino Hermanos 2011

booki - adam or aco 2011

puffin - Karen Reilly 2011

schoen - Seth Schoen 2011

helen - helen varley jamieson 2011


NHỮNG TÀI LIỆU KHÁC

Sửa chữa bổ sung:

booki - adam or aco 2011

rastapopoulos - Roberto Rastapopoulos 2011

schoen - Seth Schoen 2011

helen - helen varley jamieson 2011


TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ

Sửa chữa bổ sung:


CÁC GIẤY PHÉP VÀ BẢN QUYỀN

Sửa chữa bổ sung:

booki - adam or aco 2011


Thông tin dưới đây áp dụng cho các nội dung có trước thời điểm năm 2011

Các tác giả

ĐÔI LỜI VỀ CẨM NANG NÀY
© adam hyde 2008
Sửa chữa bổ sung:

Austin Martin 2009

Edward Cherlin 2008

Janet Swisher 2008

Tom Boyle 2008

Zorrino Zorrinno 2009


CÁC KIẾN THỨC CAO CẤP

© Steven Murdoch And Ross Anderson 2008

Sửa chữa bổ sung: adam hyde 2008

Alice Miller 2008

Freerk Ohling 2008

Niels Elgaard Larsen 2009

Sam Tennyson 2008

Seth Schoen 2008

Tom Boyle 2008

Tomas Krag 2008


DETECTION AND ANONYMITY 

SỰ PHÁT HIỆN VÀ ẨN DANH

© Seth Schoen 2008
Modifications:

Sửa chữa bổ sung:

adam hyde 2008

Alice Miller 2008

Edward Cherlin 2008

Freerk Ohling 2008

Janet Swisher 2008

Sam Tennyson 2008

Tom Boyle 2008

Tomas Krag 2008

Zorrino Zorrinno 2008


CÁC RỦI RO

© Nart Villeneuve 2008

Sửa chữa bổ sung: adam hyde 2008

Alice Miller 2008

Austin Martin 2009

Freerk Ohling 2008

Janet Swisher 2008

Sam Tennyson 2008

Seth Schoen 2008

Tom Boyle 2008

Tomas Krag 2008


SOCKS PROXIES

© Seth Schoen 2008
Sửa chữa bổ sung:

adam hyde 2008

Freerk Ohling 2008, 2009

Tom Boyle 2008


SỬ DỤNG PROXY  CHUYỂN HƯỚNG

© adam hyde 2008, 2009

Sửa chữa bổ sung: Alice Miller 2008

Freerk Ohling 2008

Sam Tennyson 2008

Seth Schoen 2008

Tom Boyle 2008


CÁC GIẤY PHÉP VÀ BẢN QUYỀN

© adam hyde 2006, 2007, 2008

Sửa chữa bổ sung:

Edward Cherlin 2008


CÁC KỸ THUẬT LỌC CHẶN

© Edward Cherlin 2008

Sửa chữa bổ sung: adam hyde 2008

Alice Miller 2008

Janet Swisher 2008

Niels Elgaard Larsen 2009

Sam Tennyson 2008

Seth Schoen 2008

Tom Boyle 2008

Tomas Krag 2008


NHỮNG TÀI LIỆU KHÁC

© adam hyde 2008

Sửa chữa bổ sung: Edward Cherlin 2008

Freerk Ohling 2008

Sam Tennyson 2008

Seth Schoen 2008

Tom Boyle 2008

Tomas Krag 2008

Zorrino Zorrinno 2008, 2009


TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ

© Freerk Ohling 2008

Sửa chữa bổ sung: adam hyde 2008

Alice Miller 2008

Edward Cherlin 2008

Janet Swisher 2008

Sam Tennyson 2008

Seth Schoen 2008

Tom Boyle 2008

Tomas Krag 2008


LÀM SAO BIẾT MÌNH BỊ CHẶN HAY LỌC THÔNG TIN?

© adam hyde 2008

Sửa chữa bổ sung:

Alice Miller 2008

Edward Cherlin 2008

Freerk Ohling 2008

Janet Swisher 2008

Sam Tennyson 2008

Tom Boyle 2008

Zorrino Zorrinno 2008


MẠNG INTERNET HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

© Frontline Defenders 2008

Sửa chữa bổ sung: adam hyde 2008

Alice Miller 2008

Edward Cherlin 2008

Freerk Ohling 2008

Janet Swisher 2008

Sam Tennyson 2008

Tomas Krag 2008

Zorrino Zorrinno 2008


CÀI ĐẶT CÁC PROXY MẠNG

© Nart Villeneuve 2008

Sửa chữa bổ sung: adam hyde 2008

Alice Miller 2008

Edward Cherlin 2008

Freerk Ohling 2008

Sam Tennyson 2008

Seth Schoen 2008

Tom Boyle 2008

Tomas Krag 2008


CÀI ĐẶT PHProxy

© Freerk Ohling 2008

Sửa chữa bổ sung:

adam hyde 2008

Alice Miller 2008

Edward Cherlin 2008

Sam Tennyson 2008

Seth Schoen 2008

Tom Boyle 2008

Tomas Krag 2008


CÀI ĐẶT PSIPHON

© Freek Ohling 2008

Sửa chữa bổ sung: adam hyde 2008

Alice Miller 2008

Edward Cherlin 2008

Freerk Ohling 2008, 2009

Sam Tennyson 2008

Seth Schoen 2008

Tom Boyle 2008

Tomas Krag 2008

Zorrino Zorrinno 2008


CÀI ĐẶT PROXY  CHUYỂN HƯỚNG

© adam hyde 2008

Sửa chữa bổ sung: Alice Miller 2008

Edward Cherlin 2008

Janet Swisher 2008

Sam Tennyson 2008

Seth Schoen 2008

Tom Boyle 2008


LỜI MỞ ĐẦU

© Alice Miller 2006, 2008

Modifications:

Sửa chữa bổ sung:

adam hyde 2008, 2009

Ariel Viera 2009

Austin Martin 2009

Edward Cherlin 2008

Janet Swisher 2008

Seth Schoen 2008

Tom Boyle 2008


RỦI RO TRONG VIỆC ĐỀU HÀNH PROXY

© Seth Schoen 2008

Sửa chữa bổ sung:

adam hyde 2008

Alice Miller 2008

Edward Cherlin 2008

Freerk Ohling 2008

Sam Tennyson 2008

Tom Boyle 2008


XUYÊN HẦM SSH

© Seth Schoen 2008

Sửa chữa bổ sung: adam hyde 2008

Alice Miller 2008

Freerk Ohling 2008, 2009

Sam Tennyson 2008

TWikiGuest 2008

Tom Boyle 2008

Tomas Krag 2008

Zorrino Zorrinno 2008


THIẾT TRÍ BỘ ĐỆM TOR

© Zorrino Zorrinno 2008

Sửa chữa bổ sung: adam hyde 2008

Alice Miller 2008

Edward Cherlin 2008

Sam Tennyson 2008

Seth Schoen 2008

Tom Boyle 2008

Tomas Krag 2008


MẸO VẶT ĐƠN GIẢN

© Ronald Deibert 2008

Sửa chữa bổ sung: adam hyde 2008

Alice Miller 2008

Edward Cherlin 2008

Freerk Ohling 2008, 2009

Janet Swisher 2008

Sam Tennyson 2008

Seth Schoen 2008

Tom Boyle 2008

Tomas Krag 2008

Zorrino Zorrinno 2008


TOR: BỘ ĐỊNH TUYẾN CỦ HÀNH

© Zorrino Zorrinno 2008

Sửa chữa bổ sung: adam hyde 2008

Alice Miller 2008

Ben Weissmann 2009

Edward Cherlin 2008

Freerk Ohling 2008

Sam Tennyson 2008

Seth Schoen 2008

Tom Boyle 2008

Tomas Krag 2008


SỬ DỤNG TOR VỚI CẦU NỐI

© Zorrino Zorrinno 2008

Sửa chữa bổ sung:

adam hyde 2008

Alice Miller 2008

Edward Cherlin 2008

Freerk Ohling 2008, 2009

Janet Swisher 2008

Sam Tennyson 2008

Seth Schoen 2008

Tom Boyle 2008

Tomas Krag 2008


SỬ DỤNG JONDO

© Freerk Ohling 2008

Sửa chữa bổ sung: adam hyde 2008

Alice Miller 2008

Sam Tennyson 2008

Tom Boyle 2008

Tomas Krag 2008


VPN MỞ

© Tomas Krag 2008

Sửa chữa bổ sung:

adam hyde 2008

Alice Miller 2008

Freerk Ohling 2008

Sam Tennyson 2008

Seth Schoen 2008


SỬ DỤNG PHProxy

© Freerk Ohling 2008

Sửa chữa bổ sung: adam hyde 2008

Alice Miller 2008

Janet Swisher 2008

Sam Tennyson 2008

Seth Schoen 2008

Tom Boyle 2008

Zorrino Zorrinno 2008
USING PSIPHON2 

SỬ DỤNG PSIPHON2
© Freerk Ohling 2009

Sửa chữa bổ sung:

adam hyde 2010

Austin Martin 2009

Zorrino Zorrinno 2009


SỬ DỤNG CÁC TRẠM MỞ PSIPHON2

© Freerk Ohling 2010

Sửa chữa bổ sung:

Roberto Rastapopoulos 2010

Zorrino Zorrinno 2010


SỬ DỤNG GÓI TRÌNH DUYỆT TOR
© Zorrino Zorrinno 2008

Sửa chữa bổ sung: adam hyde 2008

Alice Miller 2008

Freerk Ohling 2008

Janet Swisher 2008

Sam Tennyson 2008

Seth Schoen 2008

Tom Boyle 2008

Tomas Krag 2008


SỬ DỤNG GÓI TRÌNH DUYỆT TOR IM

© Zorrino Zorrinno 2008

Sửa chữa bổ sung: adam hyde 2008, 2009

Alice Miller 2008

Freerk Ohling 2008

Sahal Ansari 2008

Sam Tennyson 2008

Tom Boyle 2008

Tomas Krag 2008


HTTP PROXIES 

© adam hyde 2008

Sửa chữa bổ sung:

Alice Miller 2008

Freerk Ohling 2008, 2009

Janet Swisher 2008

Sam Tennyson 2008

Seth Schoen 2008

Tom Boyle 2008

Tomas Krag 2008

Zorrino Zorrinno 2008


SỬ DỤNG PROXY MẠNG

© Nart Villeneuve 2008

Sửa chữa bổ sung: adam hyde 2008

Alice Miller 2008

Freerk Ohling 2008

Janet Swisher 2008

Sam Tennyson 2008

Seth Schoen 2008

Tomas Krag 2008

Zorrino Zorrinno 2008


VƯỢT XUYÊN KIỂM DUYỆT LÀ GÌ

© Ronald Deibert 2008

Sửa chữa bổ sung: adam hyde 2008

Alice Miller 2008

Sam Tennyson 2008

Edward Cherlin 2008

Janet Swisher 2008

Sam Tennyson 2008


MẠNG RIÊNG ẢO VPN LÀ GÌ?

© Nart Villeneuve 2008

Sửa chữa bổ sung: adam hyde 2008

Alice Miller 2008

Edward Cherlin 2008

Freerk Ohling 2008

Sam Tennyson 2008

Seth Schoen 2008

Tom Boyle 2008

Tomas Krag 2008


AI KIỂM SOÁT MẠNG INTERNET

© adam hyde 2008

Sửa chữa bổ sung: Alice Miller 2008

Edward Cherlin 2008

Freerk Ohling 2008

Janet Swisher 2008

Niels Elgaard Larsen 2009

Sam Tennyson 2008

Seth Schoen 2008

Tomas Krag 2008


100.gif

Cẩm nang miễn phí hướng dẫn sử dụng phần mềm miễn phí

Giấy Phép Phổ Biến Đại Chúng

Phiên bản 2, tháng Sáu năm 1991

Bản quyền (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Mọi cá nhân đều có thể sao chép và tái phân phối các bản phần mềm của tài liệu này nhưng không được quyền thay đổi nội dung.

Lời tựa

Các giấy phép hay bản quyền của phần lớn các phần mềm được tạo ra chủ yếu để ngăn việc tự do chia sẻ và thay đổi các phần mềm đó. Ngược lại, Giấy Phép Phổ Biến Đại Chúng (General Public License – GNU) được tạo ra với mục đích đảm bảo khả năng chia sẻ và thay đổi các phần mềm - nhằm chắc chắn rằng phần mềm đang xét tới là miễn phí đối với mọi người sử dụng. Giấy phép GNU áp dụng tới phần lớn các phần mềm của tổ chức Free Software Foundation và cũng tới các phần mềm mà chủ sở hữu muốn được áp dụng khuôn khổ GNU. (Một số phần mềm khác của Free Software Foundation được áp dụng khuôn khổ Giấy Phép Phổ Biến Đại Chúng Hạn Chế - GNU Lesser General Public License thay vì GNU thường). Bạn cũng có thể áp dụng các khuôn khổ này cho phần mềm mà mình tạo ra.

Khi nói tới phần mềm miễn phí, chúng ta chỉ xét tới sự tự do sử dụng chứ không tính tới giá cả. Giấy phép GNU của chúng tôi được hình thành để đảm bảo rằng bạn có được quyền tự do quảng bá các phần mềm miễn phí đó (và khi cần có thể tính chi phí cho hoạt động của mình nếu muốn), cũng như có thể nhận được mã nguồn hoặc có thể liên hệ để có được các mã đó, và có thể thay đổi phần mềm hay các phần nhỏ hơn của phần mềm, để xây dựng các chương trình mới miễn phí; trong khi bạn biết rằng những việc như vậy là có khả năng xảy ra.

Để đảm bảo các quyền đó của bạn, chúng tôi đã đưa ra các hạn chế nhằm ngăn chặn những ai tìm cách từ chối hay xóa bỏ các quyền đó, hay yêu sách bạn phải từ bỏ các quyền đó. Các hạn chế này có thể được chuyển tải thành một số trách nhiệm từ phía bạn khi bạn quảng bá các bản sao phần mền, hay sửa chữa bổ sung.

Ví dụ, khi bạn tái quảng bá các phiên bản của một chương trình phần mềm, dù là hoàn toàn miễn phí hay với một giá nào đó, bạn cũng sẽ phải cung cấp cho người nhận mọi quyền mà mình có. Bạn sẽ phải làm sao để họ cũng có thể nhận được mã nguồn đồng thời cho họ biết các điều khoản này để họ hiểu được các quyền của mình.

Chúng tôi đảm bảo các quyền của bạn với hai bước: (1) áp dụng bản quyền phần mềm, và (2) cấp cho bạn giấy phép này để chứng nhận quyền pháp lý trong việc nhân bản, phân phối và sửa chữa bổ sung phần mềm.

Ngoài ra, để bảo vệ chúng tôi và từng tác giả, chúng tôi muốn chắc là mọi người hiểu là không có điều gì bảo đảm cho phần mềm miễn phí này. Nếu phần mềm được thay đổi bởi một cá nhân nào đó và tái phân phối, chúng tôi muốn người nhận phải được thông báo rõ ràng rằng đó không còn là nguyên bản nữa, và nếu có bất cứ vấn đề nào xảy ra như là kết quả của sự thay đổi nói trên, thì cũng không thể ảnh hưởng tới uy tín của những tác giả ban đầu.

Cuối cùng, mọi phần mềm miễn phí đều luôn chịu rủi ro bị sử dụng để đăng ký bản quyền sáng chế. Chúng tôi muốn tránh được sự nguy hiểm khi những người tái phân phối phần mềm miễn phí này đưa đi đăng ký sáng chế cho bản thân, sau đó biến phần mềm trở ngược lại thành tài sản tri thức của cá nhân. Để ngăn chặn việc này, chúng tôi đã làm rõ rằng phần mềm này nếu được đăng ký sáng chế, thì phải kèm điều kiện là cho phép sử dụng miễn phí, còn nếu không thì hoàn toàn không được đăng ký sáng chế.

Các điều khoản và điều kiện chính xác đối với việc nhân bản, tái phân phối hay thay đổi được đưa ra như dưới đây.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. Giấy phép này áp dụng cho mọi chương trình phần mềm hay các sản phẩm khác có đi kèm với thông báo mà người giữ bản quyền đưa ra với nội dung rằng, nó có thể được tái phân phối trong khuôn khổ các điều khoản của Giấy Phép Quảng Bá Đại Chúng (General Public License). Từ “Chương trình” dưới đây là để chỉ mọi phần mềm hay sản phẩm có liên quan, hay các kết quả công việc dựa trên cơ sở “Chương trình”, tức là bản thân Chương trình hay các sản phẩm liên quan căn cứ theo luật bản quyền: tức là các sản phẩm chứa đựng Chương trình hay các phần của Chương trình, cho dù là bản sao mềm hay đã bao gồm các thay đổi hay chỉnh sửa hoặc chuyển dịch sang một ngôn ngữ khác. (Sau đây, những chuyển dịch ngôn ngữ cũng sẽ được coi chung vào khái niệm “thay đổi”.) Mỗi người nhận giấy phép sẽ được chỉ đến bằng từ “bạn”.

Các hoạt động không phải là sao chép, phân phối hay thay đổi không nằm trong khuôn khổ của Giấy phép này; chúng đều không thuộc tiêu chí của Giấy phép. Việc vận hành Chương trình không bị hạn chế, và các sản phẩm kết quả của việc chạy Chương trình chỉ bị ràng buộc trong khuôn khổ Giấy phép, nếu nội dung kết quả có được bao gồm các sản phẩm dựa trên Chương trình (không phụ thuộc vào việc có được do vận hành Chương trình). Điều này đúng hay không tuy nhiên còn phụ thuộc vào việc vận hành cụ thể Chương trình như thế nào.

1. Bạn được phép sao chép và tái phân phối các bản phần mềm mã nguồn của Chương trình một khi có được Chương trình, qua mọi hình thức phương tiện, với điều kiện là phải đưa kèm các thông báo về bản quyền và điều khoản không đảm bảo kết quả một cách rõ ràng và đúng đắn; các thông báo liên quan đến Giấy phép phải được đầy đủ nguyên bản và không đảm bảo bất cứ kết quả nào; đồng thời cũng phải cấp cho những người nhận được Chương trình bản sao Giấy phép đi cùng với Chương trình.

Bạn có thể tính một khoản phí khi chuyển giao một bản sao qua các phương thức vật lý, khi thu phí như vậy bạn có thể cấp cho người nhận những đảm bảo nhất định.

2. Bạn có thể thay đổi bản phần mềm của mình, hay thay đổi các bản sao của Chương trình, hoặc các phần của Chương trình, qua đó tạo ra sản phẩm có nguồn gốc từ Chương trình, và sao chép hay tái phân phối các thay đổi đó trong khuôn khổ các điều khoản trong Phần 1 ở trên, nhưng phải tuân thủ các điều kiện sau:

a)Bạn phải làm sao để các tập tin đã có các thay đổi chứa đựng những thông báo tuyên bố rằng bạn đã thay đổi phần mềm và ngày tháng thực hiện các thay đổi đó.

b)Bạn phải đảm bảo mọi sản phẩm mà mình phân phối hay quảng bá, cho dù toàn bộ hay có các phần chứa đựng, hoặc được xây dựng trên cơ sở Chương trình, hay các phần của Chương trình, được cho phép sử dụng toàn bộ miễn phí cho mọi bên thứ ba trong khuôn khổ các điều khoản của Giấy phép này.

c)Nếu phần mềm đã được thay đổi vận hành với hình thức nhận các dòng lệnh tương tác, bạn phải đảm bảo làm sao khi bắt đầu các dòng lệnh tương tác đó, có cách in hay hiển thị thông báo về bản quyền và không đảm bảo kết quả nào, với hình thức phải đơn giản và dễ hiểu nhất (ngược lại khi bạn đưa ra đảm bảo kết quả thì cũng phải thông báo như vậy rõ ràng) cùng thông báo rằng, người dùng có thể tái phân phối chương trình theo các điều kiện đã nêu, và thông báo cho người dùng cách để xem được Giấy phép này. (Ngoại trừ trường hợp: nếu bản thân Chương trình là có tính tương tác, nhưng bình thường không in hay hiển thị thông báo như vậy, thì các sản phẩm mà bạn tạo ra dựa trên Chương trình sẽ không bị ràng buộc bởi yêu cầu phải thông báo như vậy.)

Các yêu cầu trên áp dụng tới các sản phẩm có được do thay đổi Chương trình trên phương diện toàn bộ. Nếu các phần có thể xác định được của sản phẩm không đi từ Chương trình, và nếu bản thân các phần đó có thể được coi một cách hợp lý là độc lập và tách biệt, thì Giấy phép này cùng các điều kiện của nó không áp dụng cho các phần vừa nêu khi tái phân phối như là các sản phẩm độc lập. Nhưng nếu bạn phân phối các phần đó như là các phần của một sản phẩm tổng hợp với các phần dựa trên cơ sở Chương trình, thì việc phân phối tổng thể đó phải nằm trong khuôn khổ Giấy phép này, qua đó quyền sử dụng đối với người nhận, là mở rộng bao gồm tới toàn bộ mọi phần của sản phẩm bất kể phần nào do ai kiến tạo ra.

Do vậy, mục đích của phần này không phải là để đòi quyền lợi hay ảnh hưởng các quyền của bạn đối với các sản phẩm do bạn tạo ra toàn bộ; mà mục đích là để thực hiện một cơ chế đảm bảo sự quản lý đối với việc phân phối hay quảng bá các sản phẩm có liên quan hay tổng hợp trên cơ sở Chương trình.

Tuy thế, việc lưu trữ hay ghép nhập các phần không dựa trên cơ sở Chương trình với bản thân Chương trình (hay các phần có được dựa trên Chương trình) trong cùng một phương tiện lưu trữ hay phân phối, sẽ không làm cho các phần không dựa trên Chương trình đó phải chịu ràng buộc của Giấy phép này.

3. Bạn có thể sao chép và phân phối Chương trình (hay sản phẩm dựa trên Chương trình, theo Phần 2) trong dạng mã gốc hay dạng lệnh chạy dựa trên các điều khoản trong các Phần 1 và 2 ở trên với các điều kiện sau:


a)Kèm theo toàn bộ các mã máy gốc tương ứng, và phải được phân phối theo các điều kiện trong các Phần 1 và 2 ở trên với các phương tiện lưu trữ thường dùng để trao đổi phần mềm; hay,

b)Kèm theo một đề xuất ở dạng viết có thời hạn ít nhất ba năm, cho phép bất cứ bên thứ ba nào, với một chi phí không cao hơn chi phí mà bạn phải trả để thực hiện việc phân phối này, có được bản sao toàn bộ các mã máy gốc tương ứng của sản phẩm phần mềm, theo các điều kiện trong các Phần 1 và 2 ở trên, trên các phương tiện lưu trữ thường dùng để trao đổi phần mềm; hay,

c)Kèm theo các thông tin mà chính bạn nhận được khi bạn tái phân phối các mã gốc. (Cách này chỉ được phép đối với việc phân phối phi thương mại và chỉ khi bạn nhận được Chương trình ở dạng mã gốc hay mã máy, căn cứ theo Phần nhánh b ở trên.)

Mã nguồn của một sản phẩm là hình thức được ưa chuộng trong việc thay đổi phần mềm. Đối với một sản phẩm phần mềm dạng lệnh chạy, bộ mã nguồn đầy đủ nghĩa là toàn bộ các mã nguồn cho tất cả các phần của phần mềm, cùng với mọi tập định dạng giao diện, và các mã dùng để thực hiện việc ghép nối hay cài đặt các lệnh chạy. Tuy nhiên trong trường hợp ngoại lệ đặc biệt, mã nguồn được phân phối không nhất thiết phải bao gồm những gì vốn được phân phối theo các hình thức thông thường (cho dù ở dạng mã hay nhị phân) khi được kèm với các thành tố cơ bản (bộ ghép nối, Kernel,…) của hệ điều hành mà trên đó các lệnh của chương trình sẽ chạy, trừ khi thành tố đó đi kèm lệnh chạy.

Nếu việc phân phối các lệnh chạy hay mã gốc được thực hiện bằng cách cung cấp truy cập tới một nơi đã định và tải về, thì việc cho phép truy cập để sao chép mã nguồn phần mềm như vậy cũng được coi như việc phân phối thông thường, cho dù các bên thứ ba không muốn sao chép mã nguồn cùng lúc với mã gốc.

4. Bạn không được phép sao chép, thay đổi, tái cấp bản quyền hay phân phối Chương trình trừ khi trong các điều kiện đã được nêu trong Giấy phép. Mọi cố gắng nhằm sao chép, thay đổi, tái cấp bản quyền hay phân phối Chương trình trái với các điều kiện đã nêu đều bị coi là không hợp lệ, và do đó tự động tước các quyền của bạn trong khuôn khổ Giấy phép. Tuy nhiên, các cá nhân hay tổ chức nhận được các bản sao, hay các quyền tương ứng từ bạn trong khuôn khổ Giấy phép này, sẽ không bị tước quyền hay giấy phép mà họ có kèm theo nếu họ tiếp tục tuân thủ hoàn toàn các điều kiện được nêu.

5. Bạn không bị yêu cầu phải chấp thuận tuân thủ Giấy phép này, vì bạn đã không ký nhận nó. Tuy thế, nếu không chấp thuận thì bạn sẽ không có quyền thay đổi hay phân phối Chương trình hay các sản phẩm dựa trên Chương trình. Những hành động như vậy là phạm pháp nếu bạn không chấp thuận tuân thủ Giấy phép. Do đó, khi thực hiện việc thay đổi hay phân phối Chương trình (hay bất cứ sản phẩm nào dựa trên Chương trình), bạn đã mặc nhiên chấp thuận tuân thủ Giấy phép này, cùng với mọi điều khoản và điều kiện liên quan tới việc sao chép, phân phối hay thay đổi Chương trình hay các sản phẩm dựa trên Chương trình.

6. Mỗi khi bạn tái phân phối Chương trình (hay bất cứ sản phẩm nào dựa trên Chương trình), người nhận sẽ mặc định nhận được giấy phép từ phía người giữ bản quyền gốc trong việc sao chép, phân phối hay thay đổi Chương trình với các điều khoản và điều kiện nêu trên. Bạn không được áp dụng bất cứ hạn chế nào khác đối với việc người nhận sử dụng các quyền mà họ có được như đã đề cập tại đây. Bạn không có trách nhiệm phải chế tài sự tuân thủ của các bên thứ ba đối với Giấy phép này.

7. Nếu, trong trường hợp là kết quả của việc tranh chấp pháp lý trước tòa án hay cáo buộc vi phạm tác quyền hay các lý do khác (không chỉ hạn chế trong lĩnh vực sử dụng tác quyền), các điều kiện áp dụng tới bạn (cho dù là do phán quyết của tòa án, thỏa thuận hay các hình thức khác) mà kết quả này có mâu thuẫn với Giấy phép, thì đó không phải là yếu tố cho phép bạn không tuân thủ các điều kiện của Giấy phép. Nếu bạn không thể phân phối trong điều kiện thoả mãn cả các trách nhiệm trong khuôn khổ Giấy phép lẫn các trách nhiệm khác, thì kết quả sẽ là bạn không được phép tái phân phối Chương trình. Ví dụ, nếu một giấy phép bản quyền sáng chế nhất định không cho phép việc phân phối đi kèm việc thu phí khi phân phối Chương trình đối với những người nhận bản sao trực tiếp hay gián tiếp từ bạn, thì cách duy nhất để tuân thủ các điều kiện từ cả giấy phép đó và Giấy phép đang bàn, là hãy tránh hoàn toàn việc tái phân phối Chương trình.

Nếu bất cứ điều nào trong phần này không có giá trị hay không thể áp dụng được trong một điều kiện nhất định nào đó, thì tất cả các điều còn lại phải được áp dụng, và toàn bộ phần này phải được áp dụng trong mọi điều kiện còn lại.

Mục tiêu của phần này không phải là để khuyến khích bạn vi phạm bất cứ bản quyền sáng chế hay tác quyền nào, hay khuyến khích chống lại các quyền đó; phần này có mục đích duy nhất là để bảo đảm sự tái phân phối một cách miễn phí phần mềm, vốn thường được áp dụng như là thông lệ trong các giấy phép phổ biến đại chúng. Nhiều cá nhân đã thực hiện việc đóng góp bảo trợ hào phóng cho nhiều phần mềm khác nhau được phân phối qua cách này, vì đây là phương thức đáng tin cậy và thống nhất; tuy nhiên việc sử dụng hình thức hay hệ thống tái phân phối nào hoàn toàn phụ thuộc vào tác giả hay người tái phân phối phần mềm và do đó một giấy phép nhất định không thể áp dụng bắt buộc về khía cạnh này được.

Phần này còn có mục đích là làm rõ những gì là kết quả của các phần còn lại của Giấy phép.

8. Nếu việc tái phân phối hay sử dụng Chương trình bị hạn chế hay cấm đoán tại một số quốc gia nhất định nào đó, cho dù là vì các định chế bản quyền sáng chế hay vì các giao diện nền bị áp dụng bản quyền, người giữ bản quyền gốc vốn đưa Chương trình này vào khuôn khổ của Giấy phép, có thể áp dụng các hạn chế phân phối đặc biệt dựa trên biên giới địa lý để không bao gồm các quốc gia đó, và như vậy việc tái phân phối sẽ chỉ được phép thực hiện ở trong hay giữa các quốc gia không bị hạn chế. Trong trường hợp đó, Giấy phép này sẽ bao gồm hạn chế đã nói và trong dạng viết ở trong bản thân Giấy phép.

9. Tổ chức Free Software Foundation giữ quyền công bố các điều chỉnh hay phiên bản mới của Giấy phép Phổ biến Đại chúng khi cần. Các phiên bản mới như vậy trên nguyên tắc, sẽ tương tự như phiên bản hiện tại, nhưng có thể có các thay đổi ở mức chi tiết nhằm đáp ứng việc giải quyết các vấn đề hay quan ngại nảy sinh.

Mỗi phiên bản sẽ được đặt tên với một con số rõ ràng chỉ phiên bản số mấy. Nếu Chương trình nói rõ là phiên bản nào của Giấy phép được áp dụng cùng “các phiên bản mới hơn”, thì bạn có lựa chọn là có thể áp dụng các điều khoản và điều kiện của phiên bản đó hay bất cứ phiên bản nào mới hơn của Giấy phép mà tổ chức Free Software Foundation đưa ra.

10. Nếu bạn muốn đưa các phần của Chương trình vào ghép với các phần mềm miễn phí có đi kèm với các điều kiện phân phối khác với điều kiện phân phối Chương trình, thì hãy liên hệ với tác giả để xin phép. Đối với các phần mềm thuộc bản quyền của tổ chức Free Software Foundation thì hãy liên hệ với Free Software Foundation; đôi khi chúng tôi cho phép các ngoại lệ như vậy. Quyết định có cho phép việc đó hay không từ phía chúng tôi thường căn cứ vào hai mục đích là liệu có giữ được khả năng tự do tái phân phối các phần mềm miễn phí của chúng tôi hay không, và khuyến khích được việc chia sẻ và tái sử dụng các phần mềm nói chung, hay không.

KHÔNG ĐẢM BẢO KẾT QUẢ

11. DO CHƯƠNG TRÌNH NÀY ĐƯƠC CẤP GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI MIỄN PHÍ, NÓ KHÔNG ĐI KÈM BẤT CỨ ĐẢM BẢO KẾT QUẢ NÀO, TRONG KHUÔN KHỔ CÁC ĐỊNH CHẾ PHÁP LUẬT TƯƠNG ỨNG. TRỪ TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC NÊU RÕ BẰNG VĂN BẢN VIẾT, NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN GỐC HAY CÁC CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC CUNG CẤP VÀ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH “NHƯ VỐN CÓ” VÀ KHÔNG KÈM BẢO ĐẢM Ở BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO, CHO DÙ LÀ NÓI RÕ HAY NGẦM HIỂU, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG CHỈ HẠN CHẾ Ở CÁC ĐẢM BẢO CÓ THỂ BỊ HIỂU LÀ HIỆN HỮU TỪ CHU TRÌNH TÁI PHÂN PHỐI HAY TƯƠNG ỨNG TỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ. TOÀN BỘ CÁC RỦI RO DÙ CÓ HAY KHÔNG TỪ CHẤT LƯỢNG VÀ VẬN HÀNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH HOÀN HOÀN DO BẠN CHỊU. NẾU CHƯƠNG TRÌNH CHO THẤY LÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG HAY SAI LỖI, BẠN LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI MỌI CHI PHÍ DỊCH VỤ HAY SỬA CHỮA CHỈNH SỬA CẦN THIẾT.

12. TRONG BẤT CỨ MỌI TRƯỜNG HỢP, NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN HAY BẤT CỨ CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC THAY ĐỔI HAY TÁI PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TRONG KHUÔN KHỔ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC PHÉP LÀM NHƯ VẬY Ở TRÊN, ĐỀU KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI XẢY RA CHO BẠN, BAO GỒM CÁC THIỆT HẠI CHUNG, ĐẶC BIỆT, CỤ THỂ, DO VÔ TÌNH HAY DO CHUỖI KẾT QUẢ LIÊN QUAN, NHƯ LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG HAY VIỆC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ HẠN CHẾ VIỆC NHƯ BỊ MẤT DỮ LIỆU HAY DỮ LIỆU BỊ TẠO RA KHÔNG CHÍNH XÁC, HAY CÁC MẤT MÁT MÀ BẠN PHẢI CHỊU, HOẶC CÁC BÊN THỨ BA PHẢI CHỊU, HAY VIỆC CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG VẬN HÀNH, HOẶC KHÔNG TƯƠNG THÍCH VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC), CHO DÙ NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN ĐÓ HAY CÁC CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC KHÁC ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY, TRỪ KHI VIỆC CHỊU TRÁCH NHIỆM NÀY LÀ BẮT BUỘC DO LUẬT LỆ LIÊN QUAN HOẶC ĐÃ ĐƯỢC THỐNG NHẤT TRƯỚC GIỮA CÁC BÊN BẰNG VĂN BẢN VIẾT.

HẾT PHẦN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN